Kennisbank

VEMW heeft beschikbare kennis in de vorm van documenten ondergebracht in de kennisbank. Met behulp van de keuzes uit het Thema, Onderwerp, Publicatietype en al of niet met gebruikmaking van een of meer trefwoorden, kun je zoeken in de kennisbank. Documenten waar een slotje bij wordt getoond, zijn exclusief voor onze leden. Mocht een document ontbreken, stuur ons dan een bericht met informatie over wat er ontbreekt.

 1. Raad van State Warmtewet advies

  De Raad van State zet vraagtekens bij de noodzaak en effectiviteit van een publiek meerderheidsbelang in collectieve warmtevoorzieningen.
  23 april 2024
  Klimaat Warmte Beleid en toezichtGerechtelijke uitspraak
 2. CSRD en ESRS vragen en antwoorden

  Het doel van dit document is om de EU Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) en de daarmee verbonden European Sustainability Reporting Standards (ESRS) te verduidelijken. Veel voorkomende vragen met antwoorden zijn hieronder per onderwerp te vinden. 
  8 februari 2024
  Klimaat Beleid en toezichtRapport
 3. Rapport ministerie I&W "Tussenbalans kennisprogramma zeespiegelstijging"

  Dit rapport geeft verdiepende inzichten in de gevolgen die een zeespiegelstijging voor de waterveiligheid en zoetwaterbeschikbaarheid in Nederland heeft en hoe we daarmee om kunnen gaan.
  9 november 2023
  Klimaat Zoetwater Beleid en toezichtRapport
 4. Rapport Pbl "Analyse leefomgevingseffecten verkiezingsprogramma's 2023-2027"

  In deze rapportage brengt Pbl in beeld waar de de politieke partijen voor staan als het gaat om mobiliteit en bereikbaarheid, landbouw en natuur en klimaat en energie.
  8 november 2023
  Klimaat Beleid en toezicht, Emissie, KwaliteitRapport
 5. Rapport Energie- en klimaatverkenning 2023

  In hoeverre kunnen de 2030-doelen met de klimaatplannen worden gehaald? Hoeveel emissiereductie is er bereikt? In welke sectoren kan de uitstoot het verst worden teruggedrongen? Worden met de klimaatplannen de aangescherpte Europese doelen voor energiebesparing en hernieuwbare energie gehaald? ...
  26 oktober 2023
  Klimaat Beleid en toezicht, EmissieRapport
 6. Rapport PBL "Klimaat- en energieverkenning 2023"

  De KEV geeft inzicht in de ontwikkelingen van de uitstoot van Nederlandse broeikasgassen in het verleden, heden en tot en met 2030. De KEV schetst een integraal beeld van de ontwikkelingen in de energievoorziening en het energieverbruik.
  19 september 2023
  Klimaat Beleid en toezichtRapport
 7. Routekaart NPVI "Nationaal Programma Verduurzaming Industrie 1.0"

  Met de introductie van het NPVI neemt het kabinet een sterkere regie op het verduurzamen van de industrie. Het doel is om de verduurzaming van de industrie te versnellen.
  14 juli 2023
  Klimaat Beleid en toezichtRapport
 8. Rapport CPB "Carbon costs and industrial firm performance: Evidence from international microdata"

  Het CPB geeft in dit aan dat bedrijven in Nederland nauwelijks geschaad zijn door het klimaatbeleid en hun activiteiten eerder zijn aangepast dan zijn verplaatst. Dat betreft de onderzochte periode van 2000-2019, waarin van het EU-ETS handelssysteem nog geen sterke prijsprikkel uitging.
  18 april 2023
  Klimaat Beleid en toezicht, EmissieRapport
 9. Rapport Nationaal Klimaat Platform "Richting, ruimte, rechtvaardigheid"

  Geef de transitie van onderop meer ruimte. Dit versterkt het landelijke klimaatbeleid substantieel. Een Nationaal Programma Maatschappelijk Initiatief kan hierbij helpen. Dit adviseert Kees Vendrik in zijn eerste rapportage aan minister Jetten voor Klimaat en Energie.
  12 april 2023
  Klimaat Beleid en toezichtRapport
 10. Rapport EZK "Klimaatnota 2022"

  In de Klimaatnota legt het kabinet verantwoording af over het gevoerde Klimaatbeleid, zoals vastgelegd in de Klimaatwet.
  1 november 2022
  Klimaat Beleid en toezichtRapport
 11. Effecten aanscherping fiscaal klimaatbeleid industrie Speelveldtoets 2022

  Dit rapport draagt bij aan de feitenbasis over de effecten van het Nederlandse klimaatbeleid voor de industrie. In deze studie zijn de de effecten op het speelveld van het klimaatbeleid voor de industrie (vanuit micro-economischperspectief) geanalyseerd.
  11 september 2022
  Klimaat Belastingen, Beleid en toezicht, Prijzen en tarieven, Emissie, SubsidieRapport
 12. Rijksoverheid: rapport Ontwerp Beleidsprogramma Klimaat

  Klimaatverandering is dé uitdaging voor onze generatie. Onze aarde warmt op en we krijgen steeds vaker te maken met extreem weer. Dit bedreigt het leven van mensen, dieren en de natuur. We werken al hard om die snelle verandering af te remmen en uiteindelijk stop te zetten, Nederland gaat ...
  1 juni 2022
  Klimaat Beleid en toezichtRapport
 13. Rapport TNO "Een klimaatneutraal energiesysteem voor Nederland"

  Met deze scenariostudie wil TNO bijdragen aan weloverwogen beslissingen op het gebied van de energietransitie die zich kenmerken door langjarige trajecten en kapitaalintensieve investeringen. Scenariostudie aan weloverwogen beslissingen op het gebied van de energietransitie die zich kenmerken do...
  21 april 2022
  Klimaat Beleid en toezichtRapport
 14. Gehonoreerde projecten van het Nationaal Groeifonds

  Met het Nationaal Groeifonds trekt het kabinet tussen 2021 en 2025 € 20 miljard uit voor projecten. Het gaat om gerichte investeringen op twee terreinen waar de meeste kansen aanwezig zijn voor structurele en duurzame economische groei.
  14 april 2022
  Klimaat Beleid en toezichtRapport
 15. Kamerbrief EZK verduurzaming industrie

  Om de strategische onafhankelijkheid van onze energievoorziening en productie waardeketens te vergroten is het van belang om de verduurzamingsambities te realiseren. In deze brief geeft de minister aan hoe het kabinet de verduurzaming van en met de industrie wil gaan realiseren.
  5 april 2022
  Klimaat Beleid en toezicht, BesparingKamerbrief
 16. Kamerbrief I&W over het Nationaal Waterprogramma 2022-2027

  Brief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat namens de ministers van Natuur en Stikstof en Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.
  21 maart 2022
  Klimaat Drinkwater Zoetwater Beleid en toezichtKamerbrief, Rapport
 17. Brief minister van EZK inzake openstelling SDE++ 2022

  In deze brief een toelichting op de CO₂-afvang en opslag (CCS), hernieuwbare elektriciteit, warmte en biogrondstoffen, de SDE++ in 2023, resultatenSDE++ in 2021 en de uitgevoerde second opinion van de ETS-prijsraming en de bredere herziening van de prijsramingen voor de SDE++.
  18 maart 2022
  Klimaat Beleid en toezicht, SubsidieKamerbrief
 18. Brief minister van EZK inzake Aanpak project Delta Corridor

  Inrichting programmaorganisatie in samenwerking met provincies en gemeenten, ter voorbereiding op meerdere planfases en mogelijke mitigatiemaatregelen bij de inpassing van een buisleidingencorridor tussen de haven van Rotterdam, Moerdijk, Venlo, Chemelot en Noordrijn-Westfalen Duitsland. Zie oo...
  18 februari 2022
  Klimaat Beleid en toezicht, NetwerkenKamerbrief
 19. VEMW Whitepaper Internationaal klimaatbeleid

  Het meeste internationale klimaatbeleid wordt bij de VN gemaakt op de COP. Hier worden de belangrijkste COP's en doelstellingen uiteengezet.
  1 januari 2022
  Klimaat Beleid en toezicht
 20. VEMW Whitepaper Nationaal klimaatbeleid

  Klimaatbeleid komt, vanwege landsgrensoverschrijdende gevolgen, in grote mate in Europees verband tot stand. Europees beleid wordt vervolgens vertaald in nationale wet- en regelgeving. Het Nederlandse kabinet heeft een ambitieuze klimaat- en energie-agenda geformuleerd.
  1 januari 2022
  Klimaat Beleid en toezicht