Kennisbank

VEMW heeft beschikbare kennis in de vorm van documenten ondergebracht in de kennisbank. Met behulp van de keuzes uit het Thema, Onderwerp, Publicatietype en al of niet met gebruikmaking van een of meer trefwoorden, kun je zoeken in de kennisbank. Documenten waar een slotje bij wordt getoond, zijn exclusief voor onze leden.

Mocht een document ontbreken, stuur ons dan een bericht met informatie over wat er ontbreekt.

 1. Rijksoverheid: rapport Ontwerp Beleidsprogramma Klimaat

  Klimaatverandering is dé uitdaging voor onze generatie. Onze aarde warmt op en we krijgen steeds vaker te maken met extreem weer. Dit bedreigt het leven van mensen, dieren en de natuur. We werken al hard om die snelle verandering af te remmen en uiteindelijk stop te zetten, Nederland gaat ...
  1 juni 2022
  Klimaat Beleid en toezichtRapport
 2. Gehonoreerde projecten van het Nationaal Groeifonds

  Met het Nationaal Groeifonds trekt het kabinet tussen 2021 en 2025 € 20 miljard uit voor projecten. Het gaat om gerichte investeringen op twee terreinen waar de meeste kansen aanwezig zijn voor structurele en duurzame economische groei.
  14 april 2022
  Klimaat Beleid en toezichtRapport
 3. Kamerbrief EZK verduurzaming industrie

  Om de strategische onafhankelijkheid van onze energievoorziening en productie waardeketens te vergroten is het van belang om de verduurzamingsambities te realiseren. In deze brief geeft de minister aan hoe het kabinet de verduurzaming van en met de industrie wil gaan realiseren.
  5 april 2022
  Klimaat Beleid en toezicht, BesparingKamerbrief
 4. Kamerbrief I&W over het Nationaal Waterprogramma 2022-2027

  Brief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat namens de ministers van Natuur en Stikstof en Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.
  21 maart 2022
  Klimaat Drinkwater Zoetwater Beleid en toezichtKamerbrief, Rapport
 5. Brief minister van EZK inzake openstelling SDE++ 2022

  In deze brief een toelichting op de CO₂-afvang en opslag (CCS), hernieuwbare elektriciteit, warmte en biogrondstoffen, de SDE++ in 2023, resultatenSDE++ in 2021 en de uitgevoerde second opinion van de ETS-prijsraming en de bredere herziening van de prijsramingen voor de SDE++.
  18 maart 2022
  Klimaat Beleid en toezicht, SubsidieKamerbrief
 6. Brief minister van EZK inzake Aanpak project Delta Corridor

  Inrichting programmaorganisatie in samenwerking met provincies en gemeenten, ter voorbereiding op meerdere planfases en mogelijke mitigatiemaatregelen bij de inpassing van een buisleidingencorridor tussen de haven van Rotterdam, Moerdijk, Venlo, Chemelot en Noordrijn-Westfalen Duitsland. Zie oo...
  18 februari 2022
  Klimaat Beleid en toezicht, NetwerkenKamerbrief
 7. VEMW Whitepaper Internationaal klimaatbeleid

  Het meeste internationale klimaatbeleid wordt bij de VN gemaakt op de COP. Hier worden de belangrijkste COP's en doelstellingen uiteengezet.
  1 januari 2022
  Klimaat Beleid en toezicht
 8. VEMW Whitepaper Nationaal klimaatbeleid

  Klimaatbeleid komt, vanwege landsgrensoverschrijdende gevolgen, in grote mate in Europees verband tot stand. Europees beleid wordt vervolgens vertaald in nationale wet- en regelgeving. Het Nederlandse kabinet heeft een ambitieuze klimaat- en energie-agenda geformuleerd.
  1 januari 2022
  Klimaat Beleid en toezicht
 9. VEMW Whitepaper Carbon Capture and Storage (CCS)

  Voor veel sectoren is Carbon Capture and Storage (CCS), de opslag van CO2 onder de grond, de enige methode om snel CO2 emissies te besparen.
  1 januari 2022
  Klimaat Beleid en toezicht, BesparingPositionpaper VEMW
 10. VEMW Whitepaper EU ETS

  Het EU ETS is het Europese emissiehandelssysteem dat een prikkel moet geven tot het verminderen van broeikasgas emissies in de Europese Unie.
  1 januari 2022
  Klimaat Beleid en toezicht
 11. VEMW Whitepaper Europees klimaatbeleid

  Energie- en klimaatbeleid wordt in belangrijke mate in Brussel bepaald. Dit is het gevolg van landsgrensoverschrijdende effecten van energieproductie en gebruik.
  1 januari 2022
  Klimaat Beleid en toezicht
 12. Brieven minister van EZK inzake de SDE++ 2021

  Openstellingsronde van de SDE++ in 2021. Voorlopige resultaten SDE++ 2020 en voortgang SDE++ 2021 Brief inzake SDE+ naar SDE++
  8 juni 2021
  Klimaat Beleid en toezichtKamerbrief
 13. Brief ministers van EZK en LNV

  30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid no. 755 23 april 2021
  23 april 2021
  Klimaat Beleid en toezichtKamerbrief
 14. Advies Stuurgroep Extra Opgave

  Complementair Ontwikkelen: In balans naar groeiende elektrificatie van de industrie en extra aanbod van hernieuwbare elektriciteit.
  21 april 2021
  Klimaat Beleid en toezichtRapport
 15. De energietransitie en de financiële impact voor netbeheerdersFinaal

  Dit rapport heeft tot doel om bij te dragen aan de feitenbasis rondom de financierbaarheid van de energietransitie voor de netbeheerders.
  7 april 2021
  Elektriciteit Klimaat Beleid en toezicht, Netwerken, Prijzen en tarievenRapport
 16. Rapport ministerie van Financiën: IBO Financiering Energietransitie: Beleidsmatige keuzes in kosten, prikkels en verdeling

  Het realiseren van de klimaatdoelstellingen is alleen mogelijk met forse én tijdige investeringen in het energiesysteem. Voor dit IBO hebben Kalavasta en Berenschot ingeschat dat tussen nu en 2050, jaarlijks iets meer dan € 10 miljard aan meerinvesteringen nodig zal zijn voor de energ...
  30 maart 2021
  Klimaat Beleid en toezicht, Netwerken, Markt, Prijzen en tarievenRapport
 17. PBL: Eindbedragen basisbedragen SDE++ 2021

  Advies inzake de benodigde subsidiehoogte zoals bepaald door basisbedragen en correctiebedragen. Aanbiedingsbrief minister van EZK aan de Tweeede Kamer.
  12 februari 2021
  Klimaat Beleid en toezichtKamerbrief
 18. PBL Klimaat- en Energieverkenning (KEV) 2021

  Klimaatverandering is steeds meer tastbaar. Bijna overal op aarde is het nu gemiddeld warmer dan voor de industriële revolutie. Uitgaande van de huidige ontwikkelingen kan volgens het IPCC (2021) de temperatuur stijging van 1,5oC in de komende 525 jaar worden bereikt.
  1 januari 2021
  Klimaat Beleid en toezichtRapport
 19. Rapport Bestemming Parijs

  Wegwijzer voor Klimaatkeuzes 2030 2050 Eindrapportage studiegroep Invulling Klimaatopgave Green Deal
  1 januari 2021
  Klimaat Beleid en toezichtRapport
 20. EZK Klimaat- en Energieverkenning 2020 en Uitvoering Urgenda-vonnis

  Kamerbrief EZK aan de Tweede Kamer
  9 december 2020
  Klimaat Beleid en toezicht, Wet- en regelgevingKamerbrief