Terug naar kennisbank

Brief minister van EZK inzake Aanpak project Delta Corridor

Klimaat Beleid en toezicht, NetwerkenKamerbrief18 februari 2022Jacques van de Worp

Inrichting programmaorganisatie in samenwerking met provincies en gemeenten, ter voorbereiding op meerdere planfases en mogelijke mitigatiemaatregelen bij de inpassing van een buisleidingencorridor tussen de haven van Rotterdam, Moerdijk, Venlo, Chemelot en Noordrijn-Westfalen Duitsland.

Zie ook de Kamerbrief van 19 mei 2021.

DeDelta Corridor biedt kansen voor modal shift van transport en verbetering van de externe veiligheid op en langs bovengrondse spoor-, water-en snelwegen. Dit leidt in potentie tot minder CO2en stikstof uitstoot door minder transportbewegingen en mogelijkheden voor woningbouw nabijhetspoor bij de betrokken Brabantse steden.DeDelta Corridor is aangemerkt als project van nationaal belang vanwege kansen die het project biedt voor Nederland.