Basiscursus elektriciteit en gas

In twee dagen op de hoogte van alle belangrijke facetten

Meer informatie
Basiscursus Elektriciteit en Gas

Dossier Groningengas

Wat zijn de gevolgen van de reductie van gaswinning in Groningen op de gasvoorziening?

Lees meer

Opkomende stoffen: structureel aanpakken met bestaande instrumenten

Lees meer

Waterschapsbelasting op de schop

Is belastingstelsel van de waterschappen nog wel toekomstbestendig?

Lees meer

Energiebelasting verhoogd, met verschuiving naar aardgas

19 september 2018

De Energiebelasting wordt, volgens de Miljoenennota die het Kabinet op Prinsjesdag heeft gepresenteerd, in 2019 verhoogd met 410 mln euro. De belastingen op Milieugrondslag nemen daardoor toe van 5,5 naar 5,9 mrd euro. Daarnaast vindt een verschuiving plaats van 200 mln euro van belasting op elektriciteit naar aardgas. Deze maatregel past in de vergroening die het Kabinet voor ogen heeft. Door aardgas (fossiel) zwaarder te belasten ten gunste van elektriciteit zouden duurzame oplossingen als warmtepompen en aardwarmte gestimuleerd worden. Lees meer...

ACM besluit kredietwaardigheidseisen GTS gemiste kans

18 september 2018

Toezichthouder ACM heeft vrijdag jl. een besluit genomen over de gewijzigde kredietwaardigheidseisen van GTS. Het gaat hierbij om de voorwaarden die zijn opgenomen in de Transportcode Gas voor de landelijk netbeheerder GTS. Doel van de wijziging is de berekening van de blootstelling van erkend programmaverantwoordelijken (‘shippers’) weg te nemen. Volgens VEMW is het teleurstellend dat het besluit voorbijgaat aan de bezwaren van de grootverbruikers van gas, die met buitenproportioneel beslag op hun kapitaal geconfronteerd blijven. Lees meer...

Nieuwe wegen naar een CO2-vrije industrie

11 september 2018

Tata Steel (IJmuiden) en Dow Benelux (Terneuzen) zetten een belangrijke stap in het hergebruik van CO2 in productiegassen als grondstof voor de fabricage van organisch-chemische halffabricaten. Het proefproject is niet alleen innovatief, maar ook veelbelovend en een voorbeeld van nieuwe samenwerkingsverbanden over bedrijfsgrenzen en bedrijfstakken heen. Het project past in een rijtje van concrete en veelbelovende initiatieven om te komen tot een CO2-neutrale industrie. Lees meer...

Wateremissies beperken maar niet altijd tegen elke prijs

11 september 2018

Bedrijven die proceswater lozen en daarbij de best beschikbare technieken toepassen hoeven alleen verdergaande saneringsmaatregelen te treffen als deze kosteneffectief zijn. Dat betekent dat de kosten van maatregelen mogen worden meegenomen bij de beoordeling van die maatregelen. In 2018 is door Rijkswaterstaat een methode ontwikkeld die voorschrijft hoe dat gedaan moet worden. De methode is in nauw overleg met VEMW ontwikkeld. Lees meer...

Positieve signalen emissiereductie reden voor optimisme

10 september 2018

In 2017 is de totale uitstoot van broeikasgassen, uitgedrukt in CO2-equivalenten 13 procent lager dan in 1990, het referentiejaar waarop de reductie-doelstellingen voor broeikasgasuitstoot gebaseerd zijn. Dit terwijl de sectoren die deze uitstoot veroorzaken steeds omvangrijker zijn geworden. Dat meldt het CBS samen met RIVM Emissieregistratie op basis van voorlopige cijfers. De cijfers m.b.t. de emissies van broeikasgassen door de industrie laten zien dat de emissies weliswaar nog niet onder controle zijn, maar dat er wel een trendbreuk is in de goede richting. Lees meer...

lid-icon VEMW Energie&Water Update

Meest recente kwartaalupdate exclusief voor leden, over actuele ontwikkelingen op de energie- en waterdossiers


lid-icon VEMW Inzicht

VEMW Inzicht 3, 2018

Magazine over zakelijk energie- en watergebruik in Nederland

lid-icon Marktinformatie

De Stemming 2018

Moet u energie inkopen en wilt u weten wat de prijzen voor elektriciteit in de markt zijn, gebruik dan De Stemming! een must voor elke inkoper of analist. De Stemming! toont grafisch de noteringen van de jaar- en kwartaalproducten elektriciteit. De noteringen zijn uitgesplitst naar de baseload- en peakloadnoteringen én de off-peak die wij voor u hebben uitgerekend.