Het Klimaatakkoord

Samenhangend pakket van maatregelen die leiden tot 49 procent CO2-reductie in 2030

Meer informatie

Basiscursus elektriciteit en gas

In twee dagen op de hoogte van alle belangrijke facetten

Meer informatie
Basiscursus Elektriciteit en Gas

Dossier Groningengas

Wat zijn de gevolgen van de reductie van gaswinning in Groningen op de gasvoorziening?

Lees meer

Tarieven 2019

Op welke veranderingen in energienettarieven, watertarieven en de Energiebelasting, en ODE-heffing kunt u rekenen?

Meer informatie

Opkomende stoffen: structureel aanpakken met bestaande instrumenten

Lees meer

Toename belastingdruk bedrijfsleven door verhoging en verschuiving tarieven

18 september 2019

Energiegrootverbruikers worden in 2020 geconfronteerd met een generieke tariefstijging in de Energiebelasting en de ODE-heffing en een kostenstijging door een verlegging van de lastenverdeling tussen huishoudens en bedrijven van 50/50 naar 33/67. In het Belastingplan 2021 wordt de invoering van een CO2-heffing voor de industrie opgenomen. Naast de fiscale maatregelen stelt het kabinet ook een aantal stimuleringsinstrumenten open. Lees meer...

Nieuwe Europese Commissie wil meer klimaatambitie van alle sectoren

16 september 2019

De nieuwe Europese Commissie onder leiding van de Duitse Ursula van der Leyen wil meer klimaatambitie van alle sectoren. Met ambitieuze plannen voor onder meer een Europese Klimaatwet, een verhoging van de doelstelling voor het terugdringen van broeikasgassen in 2030 en het invoeren van een CO2-belasting voor de import- en export van producten. Eurocommissaris Frans Timmermans en Kabinetschef Diederik Samsom kunnen aan de bak met de invulling van de klimaatportefeuille. De Europese zusterorganisatie van VEMW, Ifiec Europe, heeft alvast een paper voorgelegd om te kunnen komen tot een coherent industrie- en energiebeleid. Lees meer...

Gaswinning Groningenveld kan snel omlaag zonder ombouw industrie

11 september 2019

Minister Wiebes (EZK) heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over het besluit de gaswinning in het Groningenveld versneld terug te brengen. Voor het gasjaar 2019-2020 stelt het kabinet de Groningenproductie vast op 11,8 miljard Nm3 (bcm) in een gemiddeld jaar. Dat is onder het door Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) veilig geachte niveau van 12 bcm. Op basis van advies van landelijk netbeheerder GTS is de verwachting dat de gaswinning uit het Groningenveld al in 2022 kan worden beëindigd. Hoewel de totale besparing door de ombouw van de 9 grootste industriële G-gasverbruikers op het Groningenvolume volgens GTS zeer beperkt is en heroverwogen moet worden houdt de minister vooralsnog vast aan zijn ombouwplan en -wetsvoorstel. Lees meer...

Aanleg gas aansluiting grootverbruiker terug in monopolie netbeheerder

10 september 2019

De aanleg van een aansluiting op een gastransport- of gasdistributienet komt - als het aan de gezamenlijke netbeheerders ligt - geheel terug in het monopolie van de netbeheerder. Toezichthouder ACM heeft op 9 september een ontwerpbesluit gepubliceerd dat regionale gasnet beheerders (RNB’s) de taak geeft om de gehele aansluiting aan te leggen en niet louter het aansluitpunt. Op 22 augustus jl. heeft ACM een ontwerpbesluit gepubliceerd voor de aansluittaak van landelijk netbeheerder GTS. VEMW zal de ontwerpbesluiten grondig bestuderen ter voorbereiding van een zienswijze. Lees meer...

Droogte 2019: grote verschillen tussen laag en hoog Nederland

10 september 2019

Ondanks de neerslag van de afgelopen weken blijven de grondwaterstanden op de hoge zandgronden in het oosten en zuiden van het land en delen van Zeeland op veel plaatsen te laag. Het gaat om gebieden waar geen water kan worden aangevoerd, en waar men voor de watervoorziening volledig afhankelijk is van regen. In deze gebieden is relatief weinig neerslag gevallen. Gebieden waar wel water aangevoerd kan worden, kennen in tegenstelling tot 2018 vrijwel geen problemen met droogte of verzilting. Lees meer...

lid-icon VEMW Energie&Water Update

Meest recente kwartaalupdate exclusief voor leden, over actuele ontwikkelingen op de energie- en waterdossiers


lid-icon VEMW Inzicht

VEMW Inzicht 2, 2019

Magazine over zakelijk energie- en watergebruik in Nederland

lid-icon Energieprijzen

De Stemming 2019

Moet u energie inkopen en wilt u weten wat de prijzen voor elektriciteit in de markt zijn, gebruik dan De Stemming! een must voor elke inkoper of analist. De Stemming! toont grafisch de noteringen van de jaar- en kwartaalproducten elektriciteit. De noteringen zijn uitgesplitst naar de baseload- en peakloadnoteringen én de off-peak die wij voor u hebben uitgerekend.