Webinar op 20 & 27 januari en 2 februari

Meer informatie

VEMW Wind Consortium

Hollandse Kust West

Meer informatie

De ontwikkeling van de gasmarkt tussen 2000 en 2030

Lees hier het hele artikel

‘Nederland heeft kernenergie nooit echt omarmd’

Lees hier het artikel

Ontwikkelingen gasmarkt doorslaggevend voor energiekosten afnemers

21 januari 2022

Op basis van een marktanalyse van Hans van Cleef (ABNAMRO) kan worden vastgesteld dat de markten met hun prijsvorming werken. En, de ontwikkelingen zouden een wake-up call moeten zijn om de transitie evolutionair te laten verlopen met stabiliteit tussen de beleidspijlers betrouwbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid. Dat vraagt om een balanceringsact als het gaat om (geo)politieke interventies. Lees meer...

EZK publiceert rapport over potentieel van CO2-vrije flexibiliteit in elektriciteitsnet

20 januari 2022

De studie “CO2-free flexibility options for the Dutch power system” is 19 januari jl. gepubliceerd. VEMW plaatst een aantal belangrijke kanttekeningen bij de uitgangspunten en daarmee conclusies van het onderzoek. Lees meer...

Ketenbenadering levert veel meer op dan focus op louter schoorsteenemissies

19 januari 2022

Om de emissies van broeikasgassen waaronder CO2 te reduceren levert een ketenbenadering (‘scope 3’) veel meer op dan een focus op de directe emissies uit schoorstenen (‘scope 1 en 2’). Emissiereductie en een verantwoord gebruik van grondstoffen en producten in een circulaire economie werken daarbij complementair. Dat zijn de belangrijkste lessen uit de Inspiratietour ‘CO2-reductie industrie - Scope 1, 2 en 3 uitstootreductie in de keten’ die gisteren is gehouden onder auspiciën van VEMW, NVDE en RVO, met bijdragen van PWC en Greenport West-Holland. Lees meer...

ACM: aansluitvergoeding meerlengte grootverbruikers Stedin kostenreflectief

18 januari 2022

De tarieven die de regionale netbeheerder Stedin in rekening brengt voor de eenmalige aansluitvergoeding (EAV) meerlengte bij aansluitingen met een capaciteit van 1 t/m 10 MVA voldoen aan de eisen van de wet. Dat geldt zowel de kostensoorten als de kostenreflectiviteit. Toezichthouder ACM heeft de bezwaren die VEMW en Energie Samen hebben ingediend tegen de Stedin Tarievenbesluiten in deze ongegrond verklaard. Lees meer...

Grootgebruikers ‘Groningen’ gas doen alles aan realisatie ombouw

13 januari 2022

Begin januari 2022 heeft het kabinet de Tweede Kamer aangegeven te verwachten dat de gaswinning uit het Groningenveld voor het lopende gasjaar 2021-2022 volgens landelijk netbeheerder GTS naar boven bijgesteld moet worden van 3,9 mrd m3 (bcm) naar maximaal 7,6 bcm bij gemiddelde temperaturen. Dat is ongeveer het winningsniveau van het gasjaar 2020-2021 (bijna 8 bcm). Redenen: een vertraging in de bouw van een stikstoffabriek en een grotere gasvraag uit Duitsland. Bovendien vermeldt het overdrachtsdossier voor de nieuwe minister van Economische Zaken en Klimaat dat de ombouw van een aantal grootverbruikers vertraging oploopt. Volgens VEMW doen de grootverbruikers er alles aan om de gewenste ombouw te realiseren. Het feit dat er desondanks vertraging optreedt heeft geen gevolgen voor de geplande sluiting van het Groningenveld. Lees meer...

VEMW en SKIW slaan handen in elkaar

13 januari 2022

De Stichting Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie (hierna: SKIW) en de Koninklijke Vereniging Energie, Milieu en Water (hierna: VEMW) hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten en gaan vanaf 2022 intensief met elkaar samenwerken. Lees meer...

lid-icon E&W Update

VEMW E&W Update 4
Middels de E&W Update informeert VEMW u over nieuwe wetten, regels en beleid (-voornemens) op het gebied van energie, water en duurzaamheid. De E&W Update wordt digitaal verspreid onder leden en verschijnt ieder kwartaal. 

lid-icon VEMW Inzicht

VEMW Inzicht 4 2021

Magazine over zakelijk energie- en watergebruik in Nederland

lid-icon Energieprijzen

De Stemming 2022

Moet u energie inkopen en wilt u weten wat de prijzen voor elektriciteit in de markt zijn, gebruik dan De Stemming! een must voor elke inkoper of analist. De Stemming! toont grafisch de noteringen van de jaar- en kwartaalproducten elektriciteit. De noteringen zijn uitgesplitst naar de baseload- en peakloadnoteringen én de off-peak die wij voor u hebben uitgerekend.