Het Klimaatakkoord

Samenhangend pakket van maatregelen die leiden tot 49 procent CO2-reductie in 2030

Meer informatie

Basiscursus elektriciteit en gas

In twee dagen op de hoogte van alle belangrijke facetten

Meer informatie
Basiscursus Elektriciteit en Gas

Dossier Groningengas

Wat zijn de gevolgen van de reductie van gaswinning in Groningen op de gasvoorziening?

Lees meer

Tarieven 2019

Op welke veranderingen in energienettarieven, watertarieven en de Energiebelasting, en ODE-heffing kunt u rekenen?

Meer informatie

Opkomende stoffen: structureel aanpakken met bestaande instrumenten

Lees meer

Transitie vraagt coherent industrie- en energiebeleid

25 juni 2019

Om de klimaatdoelstellingen te kunnen realiseren is een coherent industrie- en energiebeleid nodig. Naast verduurzaming zijn de betrouwbaarheid en de betaalbaarheid van de voorzieningen van cruciaal belang. Om de ongekende transitie-opgave op een doelmatige wijze te kunnen volbrengen zijn nieuwe samenwerkingsverbanden nodig. Dat is de boodschap die VEMW namens haar Europese zusterorganisatie Ifiec Europe tijdens de European Sustainable Energy Week (EUSEW19) heeft gepresenteerd aan de Europese Commissie en talloze stakeholders. Lees meer...

Opbrengst emissiehandel 2018 meer dan half miljard euro

20 juni 2019

De Nederlandse Emissie autoriteit (NEa) heeft de opbrengst van de veilig van emissierechten in 2018 bekend gemaakt: 504 miljoen euro. In totaal zijn er 32,5 miljoen EU ETS-rechten geveild. De opbrengst ervan is fors gestegen ten opzichte van 2017. Toen leverde de veiling nog 190 miljoen op voor de Nederlandse overheid. Het is zaak dat de opbrengst ingezet wordt om de stijgende indirecte kosten voor elektriciteitsverbruikers op te vangen. Lees meer...

Reactie industrie op doorrekeningen PBL en PWC

19 juni 2019

De PBL- en PWC-studies die zojuist zijn gepubliceerd maken treffend duidelijk dat niemand kan overzien hoe groot de negatieve effecten van een CO2-heffing voor de industrie zijn, qua weglek van banen, CO2 en de effecten op de welvaart. Lees meer...

Gaswinning Groningen mogelijk al in 2020 naar 12 bcm

18 juni 2019

Minister Wiebes (EZK) laat landelijk netbeheerder GTS aanvullende maatregelen uitwerken die naar verwachting in 2020 kunnen leiden tot een extra daling van de gaswinning in Groningen met 3,1 miljard Nm3 (bcm). Daarmee komt het winningsniveau op 12,8 bcm. Daarnaast wordt onderzocht of de gaswinning op het door Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) veilig geachte niveau van 12 bcm kan worden gebracht door de reservebuffer in gasopslag Norg niet geheel aan te vullen. Eind juli moet GTS aangeven of de aanvullende maatregelen daadwerkelijk haalbaar zijn. SodM moet vervolgens een oordeel geven over de veiligheidseffecten van de nieuwe maatregelen. Op basis van beide adviezen zal minister Wiebes voor 1 oktober een vaststellingsbesluit nemen over een nieuw winningsplafond voor het Groningenveld. Lees meer...

Aandeel hernieuwbaar in dekking warmtebehoefte stijgt naar 6 procent

17 juni 2019

Het energieverbruik voor dekking van de warmtebehoefte in Nederland daalt - onder meer door energiebesparing - jaarlijks gemiddeld met 0,8 procent. Het aandeel hernieuwbare bronnen bedraagt 6 procent (2017) tegen een afname van de inzet van aardgas van 82 (2001) naar 77 (2017) procent. Dit blijkt uit de Warmtemonitor - een update van de rapportage uit 2015 - die CBS en ECN hebben opgesteld i.o.v. de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en het Expertise Centrum Warmte (ECW). Lees meer...

lid-icon VEMW Energie&Water Update

Meest recente kwartaalupdate exclusief voor leden (log eerst in), over actuele ontwikkelingen op de energie- en waterdossiers


lid-icon VEMW Inzicht

VEMW Inzicht 2, 2019

Magazine over zakelijk energie- en watergebruik in Nederland

lid-icon Energieprijzen

De Stemming 2019

Moet u energie inkopen en wilt u weten wat de prijzen voor elektriciteit in de markt zijn, gebruik dan De Stemming! een must voor elke inkoper of analist. De Stemming! toont grafisch de noteringen van de jaar- en kwartaalproducten elektriciteit. De noteringen zijn uitgesplitst naar de baseload- en peakloadnoteringen én de off-peak die wij voor u hebben uitgerekend.