Basiscursus elektriciteit en gas

In twee dagen op de hoogte van alle belangrijke facetten

Meer informatie

Gasmarkt, kosten, gasvoorziening en maatregelen

Een prijs met economische gevolgen die we bereid moeten zijn te betalen voor veiligheid en vrijheid’, aldus premier Rutte in die periode

Lees meer informatie

Het Nationale Watersymposium

Wat zijn de uitdagingen voor waterbeheerders en watergebruiker anno 2022? 

Save the date | 30 juni

VEMW Wind Consortium

Hollandse Kust West

Meer informatie

ACM staat samenwerking bij CO2-opslag in lege gasvelden toe

28 juni 2022

De concurrerende energiebedrijven Shell en TotalEnergies mogen van toezichthouder ACM samenwerken bij de CO2-opslag in lege, uitgeproduceerde gasvelden op de Noordzee. Door de afvang, het transport en de opslag van broeikasgassen (CCS) wordt emissie naar de atmosfeer voorkomen en daarmee bijgedragen aan de klimaatdoelstellingen. ACM concludeert na bestudering van de plannen dat samenwerking noodzakelijk is om dit initiatief van de grond te krijgen en de klimaatvoordelen te realiseren. In dat licht wordt de concurrentie tussen Shell en TotalEnergies in geringe en acceptabele mate beperkt. Lees meer...

Noodmaatregelen tegen congestie voor zuidelijke provincies lossen probleem niet op

23 juni 2022

MDe minister voor Klimaat en Energie heeft voor de provincies Noord-Brabant en Limburg een speciaal coördinator voor de aanpak van congestie aangewezen. De minister onderzoekt noodmaatregelen om congestie te voorkomen. De verwachte maatregelen lossen de problematiek niet zuiver op en bij onjuiste invulling wordt de rechtspositie van aangeslotenen afgezwakt. Lees meer...

16 Miljard voor wind op zee fase 2 verdisconteerd in nettarieven

22 juni 2022

Gisteren publiceerde Minister Jetten de “Aanvullende routekaart windenergie op zee 2030” waarin hij duidelijkheid probeert te scheppen over de uitrol van wind op zee (WOZ) richting 2030. In deze kamerbrief kondigt hij belangrijke besluiten aan, waaronder de koppeling tussen productie en gebruik van duurzame energie en de verdiscontering van de kosten voor het net op zee in de nettarieven. VEMW maakt zich ernstig zorgen over de kosten voor het net op zee die verdisconteerd gaan worden in de nettarieven. Hoge nettarieven kunnen een barrière vormen voor elektrificatie welke noodzakelijk is voor de afname van de geproduceerde stroom en de reductie van CO2-emissies door de industrie. Lees meer...

Nederlandse industrie gebruikt fors minder water dan veertig jaar geleden

22 juni 2022

De totale winning en het totale gebruik van water is de afgelopen veertig jaar op hetzelfde niveau gebleven ondanks dat de economie in die periode sterk is gestegen. Schommelingen worden vooral veroorzaakt door droge versus natte jaren en variaties in de koelwaterhoeveelheden. Het totale watergebruik door de industrie ligt in 2020 wel flink onder het niveau van veertig jaar geleden. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers op de website Compendium voor de Leefomgeving, een website van de Rijksoverheid die feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte presenteert. Water wordt vooral gebruikt door energiebedrijven, industriële bedrijven, drinkwaterbedrijven en in de landbouw. Lees meer...

Eenduidige en uniforme beheersing legionellarisico’s in waterzuiveringsinstallaties stap dichterbij

21 juni 2022

Met de publicatie van de Handreiking legionellapreventie wordt een forse stap gezet in de richting van een eenduidige en uniforme beheersing van legionellarisico’s in biologische waterzuiveringsinstallaties. De handreiking is opgesteld door KWR en RoyalHaskoningDHV in opdracht van het ministerie van I&W. VEMW heeft eerder aangedrongen op deze handreiking en was nauw betrokken bij de totstandkoming ervan. De handreiking is erop gericht bedrijven met een waterzuiveringsinstallatie handvatten te geven om legionellarisico’s die mogelijk voortkomen uit de waterzuiveringsinstallatie, in kaart te brengen, te analyseren en te beheersen. Lees meer...

Kabinet kondigt eerste fase gascrisis af

21 juni 2022

Het kabinet heeft de eerste fase van het Bescherm- en Herstelplan Gas (BH-G) in werking laten treden. Deze stap volgt op de forse reductie van Russisch Gas (60%) uit de Nordstream pijpleiding en moet Nederland zo goed mogelijk voorbereiden op de winterperiode die over ruim 3 maanden ingaat. Het kabinet heft per direct de productiebeperking (35%) voor kolencentrales op om gas te besparen voor het vullen van de gasopslagen, kondigt een nationaal doel voor energiebesparing aan, alsmede een tijdelijke gasbesparingstender voor de grootverbruikers. VEMW stelt vast dat het kabinet de ernst van de gascrisis inziet en noodzakelijke gasbesparende maatregelen neemt. Lees meer...

lid-icon E&W Update

VEMW E&W Update 2
Middels de E&W Update informeert VEMW u over nieuwe wetten, regels en beleid (-voornemens) op het gebied van energie, water en duurzaamheid. De E&W Update wordt digitaal verspreid onder leden en verschijnt ieder kwartaal. 


lid-icon VEMW Inzicht

VEMW Inzicht 2

Magazine over zakelijk energie- en watergebruik in Nederland

lid-icon Energieprijzen

De Stemming 2022

Moet u energie inkopen en wilt u weten wat de prijzen voor elektriciteit in de markt zijn, gebruik dan De Stemming! een must voor elke inkoper of analist. De Stemming! toont grafisch de noteringen van de jaar- en kwartaalproducten elektriciteit. De noteringen zijn uitgesplitst naar de baseload- en peakloadnoteringen én de off-peak die wij voor u hebben uitgerekend.