Dossier Groningengas

Wat zijn de gevolgen van de reductie van gaswinning in Groningen op de gasvoorziening?

Lees meer

Van energietransitie naar industrie-transitie

VEMW ontwikkelde met energie-intensieve bedrijven een concreet plan over hun bijdrage aan 80-95% CO2-reductie in 2050

Lees meer

Opkomende stoffen: structureel aanpakken met bestaande instrumenten

Lees meer

Basiscursus elektriciteit en gas

In twee dagen op de hoogte van alle belangrijke facetten

Meer informatie
Basiscursus Elektriciteit en Gas

Visie Toekomst Financiering Waterbeheer

Werken aan de financiering van een duurzaam en doelmatig waterbeheer

Download het paper

Eerste stap in resourcen van export Nederlands gas

15 februari 2018

Het Duitse energiebedrijf EWE heeft aangegeven de afname van aardgas van Groningenkwaliteit (G-gas) in 2 jaar met 1,7 mrd m3 terug te brengen. Verwachte kosten: 20 mln euro. De toezegging van EWE is een eerste bijdrage om via het re-sourcen van exportcontracten het plafond voor de winning van Groningengas terug te kunnen brengen van 21,6 tot 12 mrd m3. VEMW is verheugd over deze eerste belangrijke stap in het resourcen van de Nederlandse exportcontracten. Lees meer...

Onduidelijkheid troef na publicatie nieuwe lijst met potentieel Zeer Zorgwekkende stoffen

7 februari 2018

RIVM heeft in opdracht van het ministerie van I&W een lijst met 327 potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) gepubliceerd. Het gaat om stoffen waarvan nog niet zeker is of ze ZZS zijn. Een lijst met ZZS bestond al. Deze bestaat uit 1.400 stoffen die de Nederlandse overheid met voorrang wil aanpakken om ze uit onze leefomgeving te weren of sterk terug te dringen, bijvoorbeeld omdat ze kankerverwekkend zijn. Naast deze lijst is er dus nu ook een lijst met potentiële ZZS. Potentiële ZZS zijn stoffen die mogelijk voldoen aan de ZZS criteria, maar nog niet als ZZS zijn geïdentificeerd. Dit kan zijn omdat bepaalde gegevens ontbreken, of omdat de evaluatie van de beschikbare gegevens nog moet plaatsvinden. Lees meer...

Reductie Groningengas vraagt om onderzoek alle opties

7 februari 2018

Naast omschakeling van 200 grootverbruikers van G-gas uit de industrie moeten alle opties onderzocht worden om de winning van Groningengas verder te kunnen reduceren. Ook de mogelijkheden van export, inclusief alternatieve gasbronnen, en de verschillende mogelijkheden van kwaliteitsconversie. De bedrijven dringen aan op een kader voor versnelling van de ombouw. VEMW is bereid daarover in overleg te treden met de minister. Dat moet onder meer leiden tot een actieplan en de vorming van een omschakelfonds voor de industrie om die omschakeling versneld te kunnen laten plaatsvinden. Lees meer...

Procesmonitoring biedt interessante mogelijkheden

5 februari 2018

Het nauwkeurig monitoren van energiestromen in industriële productieprocessen biedt interessante optimalisatiemogelijkheden, zoals van lokale netwerk- en transportkosten. Dat vereist wel een gerichte aanpak en een gedegen plan: hoe meer en nauwkeuriger gemeten wordt, hoe beter de stuurmogelijkheden worden maar ook des te complexer het wordt. Dat blijkt uit de casus die BASF Antwerpen samen met Energy21 vrijdag jl. presenteerde tijdens de VEMW Energielunch in Woerden. Lees meer...

SodM adviseert sterke verlaging gaswinning Groningen

1 februari 2018

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) adviseert minister Wiebes (EZK) om de winning van Groningengas met het oog op de veiligheid van de inwoners van Groningen zo snel mogelijk te verlagen tot een niveau van 12 mrd m3. Het huidige plafond is 21,6 mrd m3 en volgens het regeerakkoord zou dat 20,1 mrd m3 moeten zijn in 2021. Volgens een nieuwe analyse van Gasunie is uit oogpunt van leveringszekerheid 14 (milde winter) – 27 (strenge winter) mrd m3 Groningengas nodig. Met de bestaande middelen kan een gewenst veiligheidsniveau van 12 mrd m3 dus niet worden gerealiseerd en zijn nieuwe oplossingen nodig aan de aanbod- (kwaliteitsconversie e.d.) en of vraagkant (export en ombouw). VEMW stelt dat het tijd is voor nieuwe oplossingen. Lees meer...

lid-icon Uniek plan voor 95 procent CO2-reductie industrie

Het rapport kunt u opvragen bij VEMW, Thessa de Ridder, via tr[at]vemw.nl

lid-icon VEMW Inzicht

VEMW Inzicht 4 2017

Magazine over zakelijk energie- en watergebruik in Nederland

lid-icon Marktinformatie

De Stemming 2018

Moet u energie inkopen en wilt u weten wat de prijzen voor elektriciteit in de markt zijn, gebruik dan De Stemming! een must voor elke inkoper of analist. De Stemming! toont grafisch de noteringen van de jaar- en kwartaalproducten elektriciteit. De noteringen zijn uitgesplitst naar de baseload- en peakloadnoteringen én de off-peak die wij voor u hebben uitgerekend.