Terug naar kennisbank

Rapport PBL "Klimaat- en energieverkenning 2023"

Deel 1: ramingen van broeigasemissies op hoofdlijnen

Klimaat Beleid en toezichtRapport19 september 2023Hans Grünfeld

De KEV geeft inzicht in de ontwikkelingen van de uitstoot van Nederlandse broeikasgassen in het verleden, heden en tot en met 2030. De KEV schetst een integraal beeld van de ontwikkelingen in de energievoorziening en het energieverbruik.

PBL-KEV23De Klimaatwet (2019) schrijft voor dat het PBL jaarlijks een Klimaaten Energieverkenning (KEV) uitbrengt. In de KEV schetst het PBL de ontwikkelingen van de broeikasgasemissies en het energiesysteem in Nederland in het verleden, het heden en de toekomst. Daarbij licht  het PBL toe wat de bijdrage van het nationale klimaat- en energiebe-leid aan die ontwikkelingen is, en houden zij voor zover mogelijk rekening met actuele ontwikkelingen op andere beleidsterreinen die van invloed zijn op de broeikasgasemissies, zoals het stikstofbeleid en ontwikkelingen buiten Nederland. Met de KEV toetst het PBL de geraamde ontwikkelingen aan de nationale en Europese klimaat- en energiedoelen.

Bron: PBL