Terug naar kennisbank

VEMW Whitepaper Internationaal klimaatbeleid

Klimaat Beleid en toezicht1 januari 2022Jacques van de Worp

Het meeste internationale klimaatbeleid wordt bij de VN gemaakt op de COP. Hier worden de belangrijkste COP's en doelstellingen uiteengezet.

Algemeen wordt erkend dat klimaatverandering een serieuze bedreiging vormt voor onze planeet. De Verenigde Naties (VN) vormen het belangrijkste orgaan voor internationale samenwerking rondom klimaatbeleid. Jaarlijks organiseren de VN de Conference of Parties (COP). Deze conferenties gaan over milieu en ontwikkelingen op globaal niveau. De deelnemende landen beslissen daar over instrumenten en maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan. In o.a. Rio de Janeiro (1992), Kyoto (1997) en Parijs (2015) zijn mondiale afspraken gemaakt over onder meer het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen (waaronder CO2). Deze afspraken zijn vertaald in concrete en bindende reductiedoelstellingen en vastgelegd in het Protocol van Kyoto. Met het akkoord van Parijs (2015) hebben deelnemende landen, waaronder ook de Europese lidstaten, zich gecommitteerd aan het beperken van de globale opwarming van de aarde tot onder de 2 °C en zo mogelijk verder te beperken tot 1,5 °C.


Waar gaat het over?

In de National Determinded Contributions (NDCs) hebben deelnemende landen sinds Parijs hun doelstellingen voor het terugdringen van broeikasgassen vastgelegd. De afspraken op internationaal niveau zijn op zichzelf niet wettelijk bindend voor een land. Landen kunnen besluiten zich terug te trekken. De Europese Unie heeft echter wel wettelijk bindende doelstellingen vastgelegd. Nederland heeft naast de Europese doelstelling een nationale reductiedoelstelling. Dit beleid raakt zakelijke gebruikers van energie en water aangezien maatregelen direct of indirect zijn gericht op het realiseren van een efficiëntere bedrijfsvoering. Denk daarbij aan het terugdringen van CO2-uitstoot en andere broeikasgassen, maar ook aan CO2 afvangen en opslaan (CCS). Zo zijn er dankzij het Londen Protocol, een verdrag gesloten door ruim 50 landen, internationale afspraken mogelijk voor grensoverschrijdende transport en opslag van CO2. Via de Conference of Parties blijft de dialoog over internationale samenwerking om klimaatverandering tegen te gaan, in stand. Het Intergovernmental Penal on Climate Change (IPCC) brengt als onderdeel van de VN rapporten uit over klimaatverandering en de risico’s die daaraan verbonden zijn. Dit panel bestaat uit honderden experts vanuit de hele wereld. Deze rapportages worden door de EU en andere landen gebruikt om hun klimaatbeleid te vormen of aan te passen. Het laatste gepubliceerde rapport, het sixth Assessment Report is in 2022 verschenen.