Terug naar kennisbank

Kamerbrief I&W over het Nationaal Waterprogramma 2022-2027

Klimaat Drinkwater Zoetwater Beleid en toezichtKamerbrief, Rapport21 maart 2022Roy Tummers

Brief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat namens de ministers van Natuur en Stikstof en Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.

Aanbieding Conform artikel 4.2 Waterwet het vastgestelde Nationaal Water Programma 2022-2027 aan, inclusief de bijlagen: de Stroomgebiedbeheerplannenvoor de Kaderrichtlijn Water, het Overstromingsrisicobeheerplan en het Programma Noordzee met de Mariene Strategie. Het Programma Noordzee bied ik u aan mede namens de minister voor Natuur en Stikstof, de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en in afstemming met de minister van Landbouw,Natuur en Voedselkwaliteit, de ministervoor Klimaat en Energieen de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat. Tevens zijn Reactienota’s en een Plan MER opgesteld. DitNWP vervangt het Nationaal Waterplan 20162021 inclusief alle tussentijdse wijzigingen en het Beheer-en ontwikkelplan voor de rijkswateren(Bprw)2016-2021.