Kennisbank

VEMW heeft beschikbare kennis in de vorm van documenten ondergebracht in de kennisbank. Met behulp van de keuzes uit het Thema, Onderwerp, Publicatietype en al of niet met gebruikmaking van een of meer trefwoorden, kun je zoeken in de kennisbank. Documenten waar een slotje bij wordt getoond, zijn exclusief voor onze leden. Mocht een document ontbreken, stuur ons dan een bericht met informatie over wat er ontbreekt.

 1. VEMW Position paper Energiewet

  VEMW presenteert standpunten t.o.v. de Energiewet tijdens Rondetafelgesprek op 27 maart 2024.
  27 maart 2024
  Elektriciteit Wet- en regelgevingPositionpaper VEMW
 2. VEMW E&W Update november 2023

  Deze digitale kwartaalpublicatie bevat nieuws over relevante wetten, regels, jurisprudentie en beleid(svoornemens). Ook wijzigingen, betrokken sectoren, consequenties voor VEMW-leden en de betrokkenheid van VEMW komen aan bod.
  20 november 2023
  Afvalwater Elektriciteit Gassen Wet- en regelgeving, Prijzen en tarievenE&W Update
 3. Publicatie ACM "Eindnotitie consultatie alternatieve transportrechten use-it-or-lose-it"

  In deze eindnotitie is een aantal methoden onderzocht om de elektrciteitsnetten zo efficenet mogelijk te gebruiken: alternatieve transportrechten (ATR) en use-it-or-lose-it (UIOLI). Voor UIOLI wordt ook de Nederlandse afkorting GOTORK gebruikt, wat staat voor gebruik-op-tijd-of-raak-het-kwijt.
  27 juni 2023
  Elektriciteit Netwerken, Wet- en regelgeving, LeveringRapport, Wetgevingsdocument
 4. VEMW E&W Update 2 2022

  Exclusief voor VEMW-leden. Deze digitale kwartaalpublicatie bevat nieuws over relevante wetten, regels, jurisprudentie en beleid(svoornemens). Ook wijzigingen, betrokken sectoren, consequenties voor VEMW-leden en de betrokkenheid van VEMW komen aan bod.
  1 juni 2022
  Elektriciteit Gassen Lozing en onttrekking Proceswater Beleid en toezicht, Wet- en regelgevingE&W Update
 5. Staatscourant "Transportschaarste en congestiemanagement"

  Dit besluit herziet en actualiseert de regels rondom transportschaarste en congestiemanagement om deze regels, naast de toepassing ervan op de transmissienetten, ook beter van toepassing te maken op distributienetten elektriciteit.
  25 mei 2022
  Elektriciteit Beleid en toezicht, Netwerken, Wet- en regelgevingWetgevingsdocument
 6. Ontwerp codebesluit codewijziging veiligheid bestaande laagspanningsnetten

  Met dit codebesluit stelt de ACM veiligheidseisen vast die elektriciteitsnetbeheerders moeten hanteren bij het ontwerp en de bedrijfsvoering van nieuw aan te leggen laagspanningsnetten.
  6 mei 2022
  Elektriciteit Netwerken, Wet- en regelgevingWetgevingsdocument
 7. Verbeteringen van meetprocessen voor grootverbruikaansluitingen elektriciteit

  Het codebesluit betreft procesverbeteringen voor meetgegevens van grootverbruikaansluitingen elektriciteit. Het betreft aanpassingen in de Informatiecode elektriciteit en gas, de Netcode, de Meetcode en de Begrippencode elektriciteit
  17 maart 2022
  Elektriciteit Wet- en regelgevingWetgevingsdocument
 8. Geschilbesluit 'use it or lose it' en juridische eigendom Zonnepark Bergweg en Enexis

  Besluit van de ACM over het verzoek tot geschilbeslechting van Zonnepark Bergweg Mariahoop over de aan het in artikel 24 van de Elektriciteitswet 1998 bedoelde aanbod verbonden voorwaarde van Use-It-Or-Lose-It en over de voorwaarde tot het overdracht van het juridische eigendom.  
  2 maart 2022
  Elektriciteit Wet- en regelgevingGerechtelijke uitspraak
 9. ACM Openbaar Besluit Beslissing op het bezwaarschrift van de VEMW tegen het Tarievenbesluit Elektriciteit Stedin Netbeheer B.V. voor het jaar 2021.

  Ons kenmerk: ACM/UIT/569549Zaaknummer: ACM/21/049684Datum: 15 december 2021
  15 december 2021
  Elektriciteit Netwerken, Wet- en regelgeving, Prijzen en tarievenWetgevingsdocument
 10. Memories (2) van Toelichting Energiewet versie UHT

  Twee documenten bevattende de memories van toelichting op de Energiewet versie UHT
  12 november 2021
  Elektriciteit Gassen Wet- en regelgevingWetgevingsdocument
 11. Adviescollege Toetsing Regeldruk: Toetsing Energiewet 1.0

  Brief ATR aan het ministerie van EZK
  11 maart 2021
  Elektriciteit Gassen Wet- en regelgevingRapport
 12. Rapport SIRA Consulting:: Bedrijfseffectentoets Energiewet

  Externe Bedrijfseffectentoets in het kader van het wetsvoorstel Energiewet
  17 februari 2021
  Elektriciteit Gassen Wet- en regelgevingRapport
 13. VEMW Zienswijze op “Het wetsvoorstel Energiewet”

  Zienswijze VEMW op het Wetsvoorstel Energiewet 1.0
  11 februari 2021
  Elektriciteit Gassen Beleid en toezicht, Wet- en regelgevingWetgevingsdocument
 14. VEMW brief ACM inzake Zienswijze op Ontwerp codebesluit standaardjaarinvoeding en standaardjaarafname

  VEMW zienswijze op “Ontwerpcodebesluit standaardjaarinvoeding en standaardjaarafname” Zaaknummer ACM/20/038834)
  17 januari 2021
  Elektriciteit Beleid en toezicht, Netwerken, Wet- en regelgeving, Aansluiting
 15. Conceptvoorstel van wet houdende regels over energiemarkten en energiesystemen (Energiewet)

  Versie internetconsultatie 17 december 2020)
  17 december 2020
  Elektriciteit Gassen Wet- en regelgeving, Markt
 16. ACM Besluit tot wijziging van de voorwaarden, art. 31.1 van de Elektriciteitswet

  De Netcode elektriciteit wordt gewijzigd.
  5 oktober 2020
  Elektriciteit Netwerken, Wet- en regelgeving
 17. VEMW brief aan EZK: Zienswijze op de ‘Contouren van de Energiewet 1.0'

  VEMW onderschrijft de wenselijkheid van het integreren van de bestaande wetten voor de elektriciteit-en gasvoorziening in één samenhangende Energiewet. De energietransitie vergt grote investeringen in de infrastructuur, flexibiliteit in het gebruikmaken van die infrastructuur en mar...
  31 augustus 2020
  Elektriciteit Gassen Wet- en regelgeving
 18. VEMW Zienswijze op de concept leidraad “Netwerkbedrijven en alternatieve energiedragers”

  Zaaknummer ACM/19/036168 / Document nummer ACM/UIT/526517
  23 april 2020
  Elektriciteit Gassen Netwerken, Wet- en regelgeving
 19. Besluit Geschilbesluit Cohesie Heiloo - Liander

  Ons kenmerk: ACM/UIT/517954Zaaknummer: ACM/19/035530
  31 januari 2020
  Elektriciteit Wet- en regelgeving, AansluitingGerechtelijke uitspraak, Wetgevingsdocument
 20. Uitspraak Rechtbank Oost-Brabant Zehnder-Enexis

  Zaaknummer C/01/352585 / KG ZA 19-705
  30 januari 2020
  Elektriciteit Netwerken, Wet- en regelgeving, AansluitingGerechtelijke uitspraak