Terug naar kennisbank

Ontwerp codebesluit codewijziging veiligheid bestaande laagspanningsnetten

Elektriciteit Netwerken, Wet- en regelgevingWetgevingsdocument6 mei 2022Matthieu van den Beld

Met dit codebesluit stelt de ACM veiligheidseisen vast die elektriciteitsnetbeheerders moeten hanteren bij het ontwerp en de bedrijfsvoering van nieuw aan te leggen laagspanningsnetten.


Deze codewijziging bepaalt dat in het geval van een kortsluiting in laagspanningsnetten, de waarde van de aanraakspanning gelimiteerd wordt tot maximaal 50V. Als deze spanning hoger is, moet de spanning binnen 5 seconden worden uitgeschakeld. Voor gebieden waar het redelijkerwijs aannemelijk is dat er zich mensen zonder schoeisel bevinden, mag de aanraakspanning niet hoger zijn dan 25V. Ook in dit geval moet de spanning binnen 5 seconden afgeschakeld worden als de aanraakspanning de grens overschrijdt. Ook schrijft deze codewijziging voor dat het laagspanningsnet kortsluitvast moet zijn. Dat houdt in dat het laagspanningsnet bij kortsluiting niet beschadigd mag worden. Er geldt hierop een uitzondering voor aansluitleidingen. Maar een kortsluiting mag in geen geval tot gevaarlijke situaties leiden.

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt van 6 mei 2022, kenmerk ACM/UIT/569642 tot wijziging van de tariefstructuren en voorwaarden als bedoeld in artikel 31 van de Elektriciteitswet 1998 betreffende de vaststelling van de minimumeisen voor de technische veiligheid en voor het technisch ontwerp en de exploitatie van de bestaande laagspanningsnetten (Codebesluit veiligheid bestaande laagspanningsnetten).

Ons kenmerk:ACM/UIT/569642
Zaaknummer: ACM/19/035625

Datum: 6 mei 2022

Bron: Overheid.nl