Kennisbank

VEMW heeft beschikbare kennis in de vorm van documenten ondergebracht in de kennisbank. Met behulp van de keuzes uit het Thema, Onderwerp, Publicatietype en al of niet met gebruikmaking van een of meer trefwoorden, kun je zoeken in de kennisbank. Documenten waar een slotje bij wordt getoond, zijn exclusief voor onze leden. Mocht een document ontbreken, stuur ons dan een bericht met informatie over wat er ontbreekt.

 1. Coalitieakkoord PVV, VVD, NSC en BBB 2024

  Coalitie zet in op continuering klimaatafspraken en verbetering vestigingsklimaat.
  21 mei 2024
  Klimaat Rapport
 2. Rapport Algemene Rekenkamer: Opslag van CO2 onder de Noordzee

  Dit rapport gaat over de verwachte doelmatigheid van de inzet van publiek geld voor CCS - het afvangen en opslaan van koolstofdioxide (CO2) - in een voormalig aardgasveld onder de Noordzee en meer specifiek over het Porthos-project. Aanleiding voor het onderzoek is het grote belang van Porthos vo...
  29 maart 2024
  Klimaat Emissie
 3. Rapport Energie- en klimaatverkenning 2023

  In hoeverre kunnen de 2030-doelen met de klimaatplannen worden gehaald? Hoeveel emissiereductie is er bereikt? In welke sectoren kan de uitstoot het verst worden teruggedrongen? Worden met de klimaatplannen de aangescherpte Europese doelen voor energiebesparing en hernieuwbare energie gehaald? ...
  26 oktober 2023
  Klimaat Beleid en toezicht, EmissieRapport
 4. Kamerbrief EZK Kabinetsaanpak Klimaatbeleid (Maatwerkaanpak)

  De maatwerkaanpak verduurzaming industrie is een belangrijk instrument om de klimaatdoelstellingen voor de industrie van 2030 te behalen én om extra CO2 te reduceren in Nederland. Met de  maatwerkaanpak wordt sneller extra CO2-reductie behaald.
  27 september 2023
  Klimaat Wet- en regelgevingKamerbrief
 5. Rapport SEO "Beleidsevaluatie subsidieregeling indirecte kostencompensatie" (IKC)

  Dit onderzoek evalueert de subsidieregeling die bedrijven compenseert voor hogere elektriciteitskosten als gevolg van emissiehandel: de Subsidieregeling Indirecte Kostencompensatie van het Europese Emissiehandelssysteem (IKC).
  17 juli 2023
  Klimaat EmissieRapport
 6. Rapport PwC "Speelveldtoets 2023. Effecten van de aanscherping van het energie en klimaatbeleid op de industrie" (IKC)

  Een onderzoek naar het zogenoemde weglekrisico als gevolg van de aanscherping van het energie- en klimaatbeleid in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).
  2 juni 2023
  Klimaat Prijzen en tarievenRapport
 7. Rapport Nea "De stand van de Nea: Rendement van marktinstrumenten voor klimaatbeleid"

  Dit is de eerste Stand van de NEa. Met deze publicatie geeft de Nea inzicht in de uitvoering van de marktsystemen emissiehandel en hernieuwbare energie voor vervoer.
  1 mei 2023
  Klimaat EmissieRapport
 8. Position paper VEMW "Verduurzaming en elektrificatie van de Nederlandse industrie en utiliteitsbouw"

  Verduurzaming en elektrificatie van de Nederlandse industrie en utiliteitsbouw vereist toegang tot voldoende en betaalbare hernieuwbare elektriciteit.
  25 april 2023
  Elektriciteit LeveringPositionpaper VEMW
 9. Rapport CPB "Carbon costs and industrial firm performance: Evidence from international microdata"

  Het CPB geeft in dit aan dat bedrijven in Nederland nauwelijks geschaad zijn door het klimaatbeleid en hun activiteiten eerder zijn aangepast dan zijn verplaatst. Dat betreft de onderzochte periode van 2000-2019, waarin van het EU-ETS handelssysteem nog geen sterke prijsprikkel uitging.
  18 april 2023
  Klimaat Beleid en toezicht, EmissieRapport
 10. Rapport Nationaal Klimaat Platform "Richting, ruimte, rechtvaardigheid"

  Geef de transitie van onderop meer ruimte. Dit versterkt het landelijke klimaatbeleid substantieel. Een Nationaal Programma Maatschappelijk Initiatief kan hierbij helpen. Dit adviseert Kees Vendrik in zijn eerste rapportage aan minister Jetten voor Klimaat en Energie.
  12 april 2023
  Klimaat Beleid en toezichtRapport
 11. Rapport IBO "Scherpe doelen, scherpe keuzes"

  IBO aanvullend normerend en beprijzend nationaal klimaatbeleid voor 2030 en 2050
  16 maart 2023
  Klimaat EmissieRapport
 12. Rapport Netbeheer Nederland "Scenario's voor investeringsplannen 2024"

  Scenario’s voor de ontwikkeling van het energiesysteem in de jaren 2025-2030-2035, ten behoeve van de investeringsplannen van de Nederlandse netbeheerders elektriciteit en gas.
  17 februari 2023
  Elektriciteit Gassen NetwerkenRapport
 13. Rechtvaardigheid in klimaatbeleid.

  We zijn op een nieuw punt aanbeland in het debat over klimaatbeleid. Ooit ging het over de vraag of de aarde daadwerkelijk opwarmt door menselijk toedoen. Vervolgens ging het over de vraag wat daaraan te doen valt. Nu gaat het steeds vaker over de vraag wie de kosten van klimaatmaatregelen en van...
  10 februari 2023
  Klimaat Beleid en toezichtRapport
 14. Rapport EZK "Klimaatnota 2022"

  In de Klimaatnota legt het kabinet verantwoording af over het gevoerde Klimaatbeleid, zoals vastgelegd in de Klimaatwet.
  1 november 2022
  Klimaat Beleid en toezichtRapport
 15. Rapport Baringa "Financing models for nuclear power plants"

  Het doel van dit rapport Financieringsmodellen voor kerncentrales is om EZK relevante inzichten te verschaffen met betrekking tot de verschillende financieringsmodellen voor kerncentrales en de mogelijke rol die de Nederlandse overheid zou kunnen spelen met het oog op haar ambities op het gebied ...
  26 september 2022
  Elektriciteit MarktRapport
 16. Effecten aanscherping fiscaal klimaatbeleid industrie Speelveldtoets 2022

  Dit rapport draagt bij aan de feitenbasis over de effecten van het Nederlandse klimaatbeleid voor de industrie. In deze studie zijn de de effecten op het speelveld van het klimaatbeleid voor de industrie (vanuit micro-economischperspectief) geanalyseerd.
  11 september 2022
  Klimaat Belastingen, Beleid en toezicht, Prijzen en tarieven, Emissie, SubsidieRapport
 17. Rapport TNO "Een klimaatneutraal energiesysteem voor Nederland"

  Met deze scenariostudie wil TNO bijdragen aan weloverwogen beslissingen op het gebied van de energietransitie die zich kenmerken door langjarige trajecten en kapitaalintensieve investeringen. Scenariostudie aan weloverwogen beslissingen op het gebied van de energietransitie die zich kenmerken do...
  21 april 2022
  Klimaat Beleid en toezichtRapport
 18. Kamerbrief EZK verduurzaming industrie

  Om de strategische onafhankelijkheid van onze energievoorziening en productie waardeketens te vergroten is het van belang om de verduurzamingsambities te realiseren. In deze brief geeft de minister aan hoe het kabinet de verduurzaming van en met de industrie wil gaan realiseren.
  5 april 2022
  Klimaat Beleid en toezicht, BesparingKamerbrief
 19. VEMW Whitepaper Internationaal klimaatbeleid

  Het meeste internationale klimaatbeleid wordt bij de VN gemaakt op de COP. Hier worden de belangrijkste COP's en doelstellingen uiteengezet.
  1 januari 2022
  Klimaat Beleid en toezicht
 20. VEMW Whitepaper Nationaal klimaatbeleid

  Klimaatbeleid komt, vanwege landsgrensoverschrijdende gevolgen, in grote mate in Europees verband tot stand. Europees beleid wordt vervolgens vertaald in nationale wet- en regelgeving. Het Nederlandse kabinet heeft een ambitieuze klimaat- en energie-agenda geformuleerd.
  1 januari 2022
  Klimaat Beleid en toezicht