Terug naar kennisbank

VEMW Whitepaper Nationaal klimaatbeleid

Klimaat Beleid en toezicht1 januari 2022Jacques van de Worp

Klimaatbeleid komt, vanwege landsgrensoverschrijdende gevolgen, in grote mate in Europees verband tot stand. Europees beleid wordt vervolgens vertaald in nationale wet- en regelgeving. Het Nederlandse kabinet heeft een ambitieuze klimaat- en energie-agenda geformuleerd.

Klimaatbeleid komt, vanwege landsgrensoverschrijdende gevolgen, in grote mate in Europees verband tot stand. Europees beleid wordt vervolgens vertaald in nationale wet- en regelgeving. Het Nederlandse kabinet heeft een ambitieuze klimaat- en energie-agenda geformuleerd.


Nationaal klimaatbeleid

Vele beleidsmaatregelen op het gebied van energie en klimaat komen samen in het Nederlandse Klimaatakkoord, dat in juni 2019 werd gesloten. Hiermee geeft het kabinet invulling aan een aantal doelstellingen uit het Regeerakkoord van 2017 op het gebied van klimaat. Het kabinet Rutte IV gaat hierop verder en heeft de doelstellingen in het Coalitieakkoord verder verhoogd. Het kabinet heeft een ambitieus Nederlands klimaatbeleid voor ogen om de CO2-uitstoot in alle sectoren fors te verlagen. Nederland streeft een ambitieuze emissiereductie na en wil daarin samenwerken met gelijkgezinde landen in Europa. Daarnaast heeft Nederland haar ambities verankerd in de door de Tweede Kamer geïnitieerde Klimaatwet. Deze wet stelt de regering verplicht een klimaatplan op te stellen. Het klimaatplan moet de hoofdlijnen van het Nederlandse klimaatbeleid bevatten en een aantal belangrijke overwegingen, zoals wetenschappelijke inzichten en economische gevolgen van het beleid. De ‘voorloper’ van het Klimaatakkoord was het SER Energieakkoord (2013).

Wat betekent dit voor jou?

Als zakelijke energiegebruiker krijg je direct te maken met de implementatie van Nederlandse doelstellingen en maatregelen. De Nederlandse regering streefde naar een breed gedragen akkoord met sectorafspraken over concrete maatregelen en een tijdspad, maar met het coalitieakkoord van 2022 is hier niet voor gekozen. Het kabinet vormt momenteel allemaal beleid om de verhoogde doelstelling van 55% emissiereductie te behalen. Daarnaast heeft het kabinet de ambitie uitgesproken om 6 % emissiereductie in 2030 te realiseren. Hier moet de industrie ook een grote bijdrage aan leveren.

Wat is de status van dit onderwerp?

Na de publicatie van het Klimaatakkoord is de onderhandelingsfase afgesloten en is de implementatie van de afspraken gestart. Iedere doelstelling is of wordt omgezet in wet- of regelgeving. VEMW is hierbij actief betrokken als deelnemer aan de sectortafels Industrie en Elektriciteit (die gaan over de maatregelen in de beide sectoren) en via cross-sectorale overleggen over infrastructuurplanning tot 2030 en voor 2030-2050, waterstof en power-to-heat.