Terug naar kennisbank

Rapport VEMW 'Samen op weg naar minder'

Bijdrage van de energie-intensieve industrie aan de energietransitie

Klimaat EmissiePositionpaper VEMW, Rapport16 juni 2016Hans Grünfeld

In dit position paper doet de energie-intensieve industrie een concreet voorstel (propositie) hoe zij kan bijdragen aan een radicale verlaging van de CO2-uitstoot van Nederland en welke ondersteunende rol van de overheid daarbij noodzakelijk is.

Samen op weg naar minderDe energie-intensieve industrie is bereid significant te investeren om dit toekomstperspectief te verwezenlijken. Hiervoor zijn onder meer veranderingen nodig in de wijze waarop zij energie gebruiken en in hun energie- en grondstofbehoeften voorzien, de overgang van lineaire naar circulaire verdienmodellen, de financiering en de aard van verbeteringen, waarbij de focus ligt op vermindering van de CO2-voetafdruk zowel binnen als buiten de eigen organisatie of waardeketen. Daarnaast moet een aantal cruciale barrières worden weggenomen. Deze liggen op het gebied van kennis: de beschikbaarheid van doorbraaktechnologieën en mogelijkheden voor opschaling en 3 toepassing van technologie zijn onvoldoende; organisatie: de vereiste (sectoroverstijgende) samenwerking en verbindende infrastructuur ontbreken; wet- en regelgeving: tariefstructuren en voorwaarden vormen hindernissen voor de bijdrage aan de flexibilisering van het energiesysteem en bedrijfsrisico’s: noodzakelijke veranderingen brengen risico’s met zich mee die niet of onvoldoende kunnen worden ondervangen.