Nederlandse Codes

Afspraken (codes) tussen netbeheerder en afnemer

De manier waarop een netbeheerder zijn net beheert, om dient te gaan met netgebruikers en welke tarieven hij mag hanteren, ligt vast in de Nederlandse technische codes. Deze codes werken hogere wetgeving in detail uit en stelt praktische afspraken vast tussen de netbeheerders en afnemers. Het recht op aansluiting, transport en kostenreflectieve tarieven zijn bijvoorbeeld allemaal in detail uitgewerkt in de codes.

Welke codes zijn er?

Zeven Nederlandse codes regelen de afspraken tussen de netgebruiker en de netbeheerder.

Netcode Elektriciteit
Tarievencode Elektriciteit
Meetcode Elektriciteit
Informatiecode Elektriciteit en Gas
Begrippencode Elektriciteit
Samenwerkingscode Elektriciteit
Gebiedsindelingscode Elektriciteit

Wat betekenen deze codes voor u?

De Nederlandse codes bieden rechtsbescherming tegen zowel machtsmisbruik door de monopolistische netbeheerders als hinder door andere netgebruikers en verschaffen duidelijkheid over welke verplichtingen netgebruikers dragen. De gezamenlijke netbeheerders doen voorstellen voor codewijzigingen en bespreken deze met representatieve organisaties, zoals VEMW, in het Gebruikersplatform Elektriciteits- en Gastransportnetten (GEN). VEMW kan namens u bezwaar maken tegen besluiten van de onafhankelijke toezichthouder ACM en eventueel deze besluiten laten toetsen door de rechter, het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. Onze zienswijzen komen door nauw overleg met leden tot stand, evenals de besluiten om in bezwaar te gaan. 

Netcode elektriciteit
In de Netcode staat hoe de netbeheerder zich dient te gedragen en welke plichten een afnemer heeft. In deze code wordt o.a. omschreven onder welke voorwaarden een netbeheerder zijn netten moet beheren, hoe uw bedrijf of instelling moet worden aangesloten en hoe eventuele congestiemanagement op uw net moet worden uitgevoerd. Ook omvat deze code de regels over import en export van elektriciteit, hoe systeemdiensten (het borgen van leveringszekerheid) moeten worden uitgevoerd , hoe de energiebalans wordt gehandhaafd, hoe grootschalige storingen worden opgelost en hoe balansverantwoordelijkheid (vraag en aanbod van elektriciteit in evenwicht houden) is geregeld.

Tarievencode elektriciteit
In de Tarievencode ligt vast hoe de kosten van het elektriciteitsnetwerk worden verdeeld over de verschillende tarieven voor gebruikers van het elektriciteitsnet. De tarievencode bepaalt o.a. hoe het tarief voor het transport van elektriciteit berekend wordt, welke kosten in rekening worden gebracht voor het aanleggen en instandhouden van een aansluiting en welke tariefdragers de factuur van de afnemer bepalen.

Meetcode elektriciteit
De Meetcode bevat de voorwaarden voor het ontwerpen en beheren van meetinrichtingen. De Meetcode schrijft o.a. voor hoe gegevens voor het transport en de levering van elektriciteit worden gemeten, hoe partijen onderling deze gegevens uitwisselen en aan welke eisen de meetapparatuur moet voldoen.

Informatiecode
De Informatiecode omschrijft de rollen en verantwoordelijkheden van marktpartijen, zoals netbeheerders of leveranciers, bij het vastleggen, uitwisselen, gebruiken of bewaren van o.a. meetgegevens in het kader van administratieve ketenprocessen (doorgeven van gegevens van partij tot partij). De Informatiecode stelt bijvoorbeeld vast hoe en binnen welke periodes meetgegevens uitgewisseld worden.

Begrippencode
De begrippencode definieert de belangrijkste concepten in de elektriciteitswet en technische codes.

Samenwerkingscode
De samenwerkingscode regelt een optimale afstemming tussen netbeheerders om ervoor te zorgen dat elke netbeheerder zijn wettelijke taken en verplichtingen kan nakomen.

Gebiedsindelingscode
De gebiedsindelingscode bepaalt in welk geografisch afgebakend gebied voor welke netten (spanningsniveaus) de netbeheerder is.

Wat is de status van dit onderwerp?
Nederlandse codes worden doorlopend gewijzigd, met soms grote gevolgen voor aangeslotenen. Codewijzigingen kunnen leiden tot significante wijzigingen van de rechtspositie van aangeslotenen. Momenteel worden bijvoorbeeld de regels omtrent congestiemanagement herzien. Ook de verplichting tot het uitwisselen van transportprognoses is bij de codes vastgesteld.

VEMW controleert elk codewijzigingsvoorstel en stelt waar gepast wijzigingen voor.