Nederlandse Codes

Tariefstructuren en voorwaarden als nadere invulling van wetgeving

De manier waarop netbeheerders hun netten moeten beheren, hoe ze om moeten gaan met netgebruikers en welke tarieven ze mogen hanteren ligt vast in de zogenaamde codes. Deze codes zijn voor u, als zakelijke afnemer van elektriciteit, erg belangrijk. De gezamenlijke netbeheerders doen voorstellen voor codes en wijzigingen en bespreken deze met zogenaamde representatieve organisaties zoals VEMW,  Gebruikersplatform Elektriciteits- en Gastransportnetten (GEN) alvorens de toezichthouder ACM de voorstellen omzet in besluiten.

Rol VEMW
VEMW is actief betrokken bij de totstandkoming en wijziging van de codes. VEMW kan als representatieve organisatie  bezwaar maken tegen besluiten van de onafhankelijke toezichthouder ACM en eventueel deze besluiten laten toetsen door de rechter, het College van Beroep voor het Bedrijfsleven in beroep gaan.

Tarievencode
In de Tarievencode ligt vast hoe de kosten van het elektriciteitsnetwerk worden verdeeld over de verschillende tarieven voor de Nederlandse gebruikers van het elektriciteitsnet. In de tarievencode ligt o.a vast:
 • Hoe het tarief dat u als zakelijke gebruiker betaalt voor het transport van elektriciteit berekend wordt 
 • Wat u betaalt voor het aanleggen en het instandhouden van uw aansluiting
 • Welke kosten aan welke tariefdrager moeten worden toegewezen
De ACM gebruikt de tarievencode bij het vaststellen van de maximum tarieven die de netbeheerders in rekening mogen brengen bij hun afnemers. Als zakelijke gebruiker van elektriciteit kunt u de tarievencode gebruiken om te controleren of uw netbeheerder u de juiste tarieven in rekening brengt.

Technische codes

De Technische Codes Elektriciteit beschrijft hoe netbeheerders zich onderling en tegenover u als netgebruiker dienen te gedragen.

Dit gaat bijvoorbeeld over:
 • Het in werking hebben van de netten
 • Aan welke eisen een aansluiting moet voldoen
 • De voorwaarden waar een installatie van een aangeslotene aan moet voldoen
 • Het meten van het verbruik van aangeslotenen
 • Hoe het systeem in balans gehouden moet worden

Er zijn drie verschillende Technische Codes over Elektriciteit:

Netcode Elektriciteit
In de Netcode staat hoe de netbeheerder zich dient te gedragen en wat uw plichten zijn als afnemer van de diensten die de netbeheerder aanbiedt. In de netcode ligt o.a. vast:
 • Voorwaarden voor het in werking hebben van de netten;
 • Hoe voorzien wordt in een aansluiting op het net
 • Hoe congestiemanagement toegepast moet worden
 • Hoe elektriciteit geïmporteerd en geëxporteerd wordt
Meetcode Elektriciteit

De Meetcode bevat voorwaarden voor het ontwerpen en beheren van meetinrichtingen. De Meetcode schrijft o.a voor hoe:

 • Gegevens voor het transport en de levering van elektriciteit worden gemeten
 • Verschillende partijen onderling meetgegevens uitwisselen
 • Aan welke eisen meetapparatuur moet voldoen
Systeemcode Elektriciteit
De Systeemcode bevat voorwaarden voor de wijze waarop de beheerder van het landelijk transportnet enerzijds en afnemers en overige netbeheerders anderzijds zich moeten gedragen met betrekking tot het systeem teneinde het net in balans te houden. De systeemcode schrijft o.a. voor hoe:
Informatiecode Elektriciteit en Gas
De Informatiecode beschrijft de rollen en verantwoordelijkheden van marktpartijen, zoals netbeheerders en leveranciers, bij het vastleggen, uitwisselen, gebruiken of bewaren van gegevens in het kader van administratieve ketenprocessen. De informatiecode geeft bijvoorbeeld aan hoe en binnen welke periodes meetgegevens uitgewisseld worden.