Berichten over Afvalwater

VEMW heeft beschikbare kennis in de vorm van documenten ondergebracht in de kennisbank. Met behulp van de keuzes uit het Thema, Onderwerp, Publicatietype en al of niet met gebruikmaking van een of meer trefwoorden, kun je zoeken in de kennisbank. Documenten waar een slotje bij wordt getoond, zijn exclusief voor onze leden. Mocht een document ontbreken, stuur ons dan een bericht met informatie over wat er ontbreekt.

 1. Wageningen University & Research; Next-level Bio-engineering: A Biological Solution for Degradation of PFAS

  Wageningen Food and Biobased Research aims to develop a novel methodology formaximizing biological degradation of one of the most challenging compounds to date, namely per fluoroalkyl substances (PFAS). Our Expertise Groups have experience with the use and industrial application of adaptive labor...
  9 november 2021
  Afvalwater Lozing en onttrekking Beleid en toezichtRapport
 2. Notitie geborgde zetels

  Notitie VNO-NCW en MKB Nederland inzake het afschaffen geborgde zetels in de Waterschapsbesturen.
  8 juli 2021
  Afvalwater Zuivering Beleid en toezicht
 3. Wegwijzer opkomende stoffen in oppervlaktewater

  DezeWegwijzerbiedt de betrokken partijen helderheid over het handelingskader na signalering van (potentieel) schadelijke stoffen. Mogelijke routes vanaf signalering vormen het startpunt voor deWegwijzer.
  28 juni 2021
  Afvalwater Beleid en toezicht, KwaliteitHandleiding
 4. Boek KNW "Over waterkwaliteit gesproken...verleden, heden en toekomst"

  Het boek is in 2021 verschenen, naar aanleiding van de 50e verjaardag van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) en het 20-jarig bestaan van de Europese Kaderrichting Water (KRW). Voor het waterkwaliteitsbeheer in ons land zijn beide regelingen van grote betekenis (geweest).
  21 mei 2021
  Afvalwater Drinkwater Grondwater Lozing en onttrekking Zoetwater Oppervlaktewater KwaliteitRapport
 5. Brief UvW aan min. I&W inzake aanapssing belastingstelsel waterschappen

  De voorstellen bieden oplossingen voor de urgente knelpunten die de waterschappen de afgelopen jaren hebben ervaren in de toepassing van het huidige belastingstelsel.
  11 december 2020
  Afvalwater BelastingenRapport
 6. Bronnen van PFAS voor het Nederlandse oppervlaktewater

  Onderzoek uitgevoerd in opdracht van IenW DGWB voor de Werkgroep Aanpak Opkomende Stoffen
  14 augustus 2020
  Afvalwater Oppervlaktewater KwaliteitRapport
 7. Routekaart Nationaal Samenwerkingsprogramma PFAS in Water (PFAS Waterprogramma)

  Vragen aan de Stuurgroep Water: hen wordt gevraagd alvast richting te geven aan de te voeren discussie over de scope van het programma en de organisatorische inbedding hiervan.
  8 juli 2020
  Afvalwater Oppervlaktewater KwaliteitRapport
 8. Grip op opkomende stoffen

  Dit memo informeert over de voortgang van de landelijke werkgroep Aanpak Opkomende Stoffen en onderliggende themagroepen (themagroep Oppervlaktewater, themagroep PMT-stoffen, begeleidingsgroep Non Target Screening).
  24 juni 2020
  Afvalwater KwaliteitRapport
 9. Geborgd gewogen: Advies over de geborgde zetels in waterschapsbesturen

  Rapport door de Adviescommissie geborgde zetels bij waterschapsbesturen en voorafgaande documenten.
  1 mei 2020
  Afvalwater Zuivering Beleid en toezichtRapport
 10. Kamerbrief I&W inzake de inwerkingtreding van de omgevingswet

  Met deze brief wordt de Kamer geïnformeerd over de ontwikkelingen rondom de stelselherziening, de implementatie-inspanningen en geeft de minister een reactie op de Gateway Review die is uitgevoerd op de implementatie van het DSO.
  1 april 2020
  Afvalwater Grondwater Oppervlaktewater Wet- en regelgevingKamerbrief
 11. Unie van Waterschappen: Opdracht vervolgtraject aanpassing belastingstelsel

  Opdrachtomschrijving voor de aanpassing van het belastingstelsel Waterschappen
  14 februari 2020
  Afvalwater Zuivering Prijzen en tarievenRapport
 12. Rapport RLI: Greep op gevaarlijke stoffen

  RLI doet in dit advies tien aanbevelingen die kunnen helpen om meer greep te krijgen op de verspreiding van stoffen in de leefomgeving, de nadelige effecten van cumulatieve blootstelling te beperken en toe te werken naar een veilige circulaire economie in 2050.
  1 februari 2020
  Afvalwater KwaliteitRapport
 13. Stowa onderzoekt veelbelovend slibverwerkingsalternatief

  Met slib uit vier locaties is onlangs getest of het MID MIX proces, een nieuwe methode van slibverwerking, een alternatief zou kunnen zijn voor de bekende manieren van slibverwerking.
  13 januari 2020
  Afvalwater Beleid en toezicht
 14. Rapportage: De staat van ons water (2019, 2020, 2021)

  Rapportage over de uitvoering van het waterbeleid in 2019
  1 januari 2020
  Afvalwater Drinkwater Grondwater Industriewater Koelwater Proceswater Zoetwater Beleid en toezichtRapport
 15. Biologische monitoring van industrieel effluent: betere bewaking van waterkwaliteit

  Lozingen van gezuiverd industrieel afvalwater kunnen soms een bedreiging vormen voor de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater.
  13 december 2019
  Afvalwater Zoetwater Oppervlaktewater KwaliteitRapport
 16. Informatiefolder ministerie van I&W Zeer Zorgwekkende Stoffen (NL en EN)

  Deze folder is bedoeld als algemene en praktische leidraad voor iedereen met belangstelling voor het Nederlandse water- en luchtkwaliteitsbeleid.
  8 juli 2019
  Afvalwater KwaliteitPresentatie
 17. RIVM rapport 2019-0061 Inventarisatie legionellarisico's bij AWZI's

  Legionellabacteriën kunnen zich via de lucht verspreiden en een longontsteking veroorzaken als mensen ze inademen. Ze worden meestal verspreid door installaties die water vernevelen, zoals bubbelbaden en ‘natte’ koeltorens. Sinds 2012 stijgt in Nederland het aantal legionella-inf...
  14 juni 2019
  Afvalwater Legionella Beleid en toezicht, Wet- en regelgevingRapport
 18. Uitspraak Hoge Raad - Waterschapswet

  Voor het Hof was in geschil of de verordening onverbindend is omdat niet is voldaan aan de bekendmakingseis van artikel 73 Waterschapswet
  7 juni 2019
  Afvalwater Zuivering Wet- en regelgevingGerechtelijke uitspraak
 19. EC Second River Basin Management Plans – Member State: The Netherlands

  Report from the European Commission to the European Parliament and the Council on the implementation of the Water Framework Directive (2000/60/EC) and the Floods. Second River Basin Management Plans First Flood Risk Management Plans
  26 februari 2019
  Afvalwater Drinkwater Industriewater Koelwater Proceswater Wet- en regelgevingRapport
 20. Kamerbrief I&W De invulling van een aantal toezeggingen uit het Wetgevingsoverleg van 26 november 2021

  In het Wetgevingsoverleg (WGO) Water dat op 26 november jl. plaatsvond, heeft de minister toegezegd de Kamer over een aantal onderwerpen nader te informeren.
  21 december 2018
  Afvalwater Lozing en onttrekking EmissieKamerbrief