Terug naar kennisbank

Zienswijze VEMW bij wetsvoorstel Waterschapswet en Waterwet (2022)

Afvalwater Wet- en regelgeving30 september 2022Roy Tummers

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van de Waterschapswet en de Waterwet. De waterschapsbelastingen worden hiermee aangepast en knelpunten in de watersysteemheffing, de zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing worden opgelost. VEMW heeft op 30 september 2022 een zienswijze ingediend.

VEMW is al vele jaren betrokken bij de totstandkoming van de wetswijzigingen. Door onze inzet zijn de mogelijkheden om maatwerkafspraken met waterschappen te maken verruimd en is uiteindelijk besloten om nitriet en nitraat buiten de heffing te houden. Dat laatste is gunstig voor een bepaalde groep bedrijven die anders met forse kostenstijgingen zou worden geconfronteerd. Wij kunnen ons goed vinden in de uiteindelijke voorstellen voor aanpassing van de zuiverings- en verontreinigingsheffing. Dat geldt niet voor het voorstel ‘tariefdifferentiatie gebouwd’ aangezien dit ertoe kan leiden dat bedrijven (eigenaren van niet-woningen) in vergelijking tot woningeigenaren een  hoger tarief voor de watersysteemheffing opgelegd kunnen krijgen dan op basis van de WOZ-waarde aan de orde zou zijn. De lastenverzwaring voor bedrijven die daaruit kan voortvloeien beschouwen we als onredelijk en onevenwichtig.