Terug naar kennisbank

Handboek integrale aanpak risico's onvoorziene lozingen

Rapport door Watercollectief i.o.v. Rijkswaterstaat

Afvalwater Beleid en toezichtRapport10 december 2021Roy Tummers

Het Handboek Onvoorziene Lozingen bevat het beleid voor onvoorziene lozingen (OL). Dit beleid heeft betrekking op alle milieubelastende activiteiten die een afstroomroute hebben naar oppervlaktewater en/of een rwzi en daarmee een risico kunnen vormen voor oppervlaktewater en/of rioolwaterzuiveringsinrichtingen (rwzi).

In dit Handboek is het beleid uit 2000, verwoord in de CIW-nota ‘Integrale aanpak risico’s onvoorziene lozingen’ herijkt en zijn nieuwe inzichten en ervaringen verwerkt. Dit Handboek is bedoeld voor exploitanten, vergunningverleners en toezichthouders die in de dagelijkse praktijk te maken hebben of krijgen met het onderwerp onvoorziene lozingen. Het beleid wordt beschreven in een aantal documenten, te weten het Handboek OL, het Technisch en Juridisch achtergronddocument en een aantal deelrapporten. Samen vormen zij ’het beleid OL’.