Terug naar kennisbank

Rapport UU "Scherper aan de wind. Koersen op KRW-doelbereik in 2027"

Afvalwater Drinkwater Grondwater Oppervlaktewater KwaliteitRapport22 september 2023Roy Tummers

In dit onderzoek is de systematiek van het EU-recht en de KRW uiteengezet en zijn mogelijke risico’s voor de Brabantse waterschappen bij de uitvoering van de Kaderrichtlijn water geïnventariseerd.

KoersenOpKRW-doelbereikOnderzocht is hoe het beleid en de uitvoering bij de Brabantse waterschappen is vormgegeven en waar mogelijk restopgaven liggen. Hierna wordt aan de hand van de bevindingen uit de verschillende hoofdstukken een aantal belangrijke risico’s kort beschreven en worden aanbevelingen gedaan. Daarbij merken wij op dat vanwege de beleidsvrijheid die de waterschappen hebben de te nemen maatregelen en vervolgstappen geen juridisch-technische keuze is, maar dat de te nemen aanvullende maatregelen in een politiek-bestuurlijke context worden genomen. Dat neemt niet weg dat de risico’s niet politiek-bestuurlijk van aard zijn en voor ieder van de waterschappen kunnen leiden tot aansprakelijkheden vanwege het niet voldoen aan de KRW.