Berichten over Afvalwater

VEMW heeft beschikbare kennis in de vorm van documenten ondergebracht in de kennisbank. Met behulp van de keuzes uit het Thema, Onderwerp, Publicatietype en al of niet met gebruikmaking van een of meer trefwoorden, kun je zoeken in de kennisbank. Documenten waar een slotje bij wordt getoond, zijn exclusief voor onze leden. Mocht een document ontbreken, stuur ons dan een bericht met informatie over wat er ontbreekt.

 1. VEMW E&W Update november 2023

  Deze digitale kwartaalpublicatie bevat nieuws over relevante wetten, regels, jurisprudentie en beleid(svoornemens). Ook wijzigingen, betrokken sectoren, consequenties voor VEMW-leden en de betrokkenheid van VEMW komen aan bod.
  20 november 2023
  Afvalwater Elektriciteit Gassen Wet- en regelgeving, Prijzen en tarievenE&W Update
 2. Presentaties "Praktijkcases Behandeling Industrieel Afvalwater"

  Presentaties van Waterschap Rijn en IJssel, FrieslandCampina, GMB, Papierfabriek Doetinchem en Wageningen University & Research tijdens de Praktijkdag Behandeling Industrieel Afvalwater op donderdag 1 november 2023 in Zutphen.
  1 november 2023
  Afvalwater Wet- en regelgevingPresentatie
 3. Rapport UU "Scherper aan de wind. Koersen op KRW-doelbereik in 2027"

  In dit onderzoek is de systematiek van het EU-recht en de KRW uiteengezet en zijn mogelijke risico’s voor de Brabantse waterschappen bij de uitvoering van de Kaderrichtlijn water geïnventariseerd.
  22 september 2023
  Afvalwater Drinkwater Grondwater Oppervlaktewater KwaliteitRapport
 4. VEMW E&W Update september 2023

  Deze digitale kwartaalpublicatie bevat nieuws over relevante wetten, regels, jurisprudentie en beleid(svoornemens). Ook wijzigingen, betrokken sectoren, consequenties voor VEMW-leden en de betrokkenheid van VEMW komen aan bod.
  5 september 2023
  Afvalwater Elektriciteit Beleid en toezichtE&W Update
 5. VEMW Visiedocument "Klimaatrobuust waterbeheer en duurzaam watergebruik voor een toekomstig watersysteem’

  Op langere termijn (2050) streeft de industrie naar zelfvoorzienendheid op het gebied van (zoet) water. Daarbij is circulair watergebruik het uitgangspunt. Dit stelt VEMW in haar visiedocument ‘Klimaatrobuust waterbeheer en duurzaam watergebruik voor een toekomstig watersysteem’. 
  8 juni 2023
  Afvalwater Zoetwater Beleid en toezicht
 6. Water Accounts for the Netherlands

  Compilation of Physical Supply and Use tables, Asset Accounts and Policy Indicators for Water 2018-2020
  30 maart 2023
  Afvalwater Drinkwater Grondwater Oppervlaktewater Prijzen en tarievenRapport
 7. Rapport methode evaluerend ringonderzoek tbv de zuiverings- en verontreinigingsheffing

  Rapport RWS RO710 Verslag begeleidingscommissie en oplegnotitie
  10 februari 2023
  Afvalwater Lozing en onttrekking Rapport
 8. VEMW jaarlijks overzicht Zuiveringsheffingen per waterschap

  Jaarlijks overzicht door VEMW samengesteld (uitsluitend voor VEMW-leden)
  1 januari 2023
  Afvalwater Zuivering Prijzen en tarievenSchema
 9. Impulsprogramma Chemische Stoffen

  Aanbiedingbrief en het programmaplan Impulsprogramma Chemische Stoffen (2023 t/m 2026), zoals aangekondigd in mijn brief van 3 juni 2022 (betreffende de evaluatie van het ZZS-emissiebeleid). 
  16 december 2022
  Afvalwater Lozing en onttrekking Kamerbrief
 10. Presentaties bijeenkomst Praktijkcases Behandeling Industrieel Afvalwater

  Presentaties van de Praktijkcases Behandeling Industrieel Afvalwater dat plaatsvond op donderdag 17 november 2022.
  22 november 2022
  Afvalwater Presentatie
 11. Zienswijze VEMW bij wetsvoorstel Waterschapswet en Waterwet (2022)

  Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van de Waterschapswet en de Waterwet. De waterschapsbelastingen worden hiermee aangepast en knelpunten in de watersysteemheffing, de zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing worden opgelost. VEMW heeft op 30 september ...
  30 september 2022
  Afvalwater Wet- en regelgeving
 12. Nut en noodzaak van het debietafhankelijk maken van industriële lozingen

  Overzicht van het juridisch instrumentariumbij lage afvoerdebieten in oppervlaktewaterlichamen als gevolg van extreme droogte. De rapportage geeft uitwerking over de voor- en nadelen van het debietafhankelijk maken van de bedoelde lozingen.
  1 mei 2022
  Afvalwater Oppervlaktewater KwaliteitRapport
 13. Handreiking legionellapreventie in biologische afvalwaterzuiveringsinstallaties

  Handreiking Legionellapreventie in biologische afvalwaterzuiveringsinstallaties. Rapport KRW i.o.v. het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.  
  10 maart 2022
  Afvalwater Legionella Beleid en toezichtHandleiding, Rapport
 14. VEMW E&W Update 1 2022

  Exclusief voor VEMW-leden. Deze digitale kwartaalpublicatie bevat nieuws over relevante wetten, regels, jurisprudentie en beleid(svoornemens). Ook wijzigingen, betrokken sectoren, consequenties voor VEMW-leden en de betrokkenheid van VEMW komen aan bod.
  1 maart 2022
  Afvalwater Gassen Koelwater Lozing en onttrekking Beleid en toezicht, Markt, Prijzen en tarievenE&W Update
 15. MKB-toets voorstellen zuiveringsheffing

  Ministerie van I&W
  2 februari 2022
  Afvalwater Zuivering Beleid en toezichtHandleiding
 16. VEMW Whitepaper Water

  Duurzaam ondernemen met voldoende en betaalbaar water van de juiste kwaliteit
  1 januari 2022
  Afvalwater Proceswater Zoetwater Positionpaper VEMW
 17. Handboek integrale aanpak risico's onvoorziene lozingen

  Het Handboek Onvoorziene Lozingen bevat het beleid voor onvoorziene lozingen (OL). Dit beleid heeft betrekking op alle milieubelastende activiteiten die een afstroomroute hebben naar oppervlaktewater en/of een rwzi en daarmee een risico kunnen vormen voor oppervlaktewater en/of rioolwaterzuiverin...
  10 december 2021
  Afvalwater Beleid en toezichtRapport
 18. VEMW E&W Update 4 2021

  Exclusief voor VEMW-leden. Deze digitale kwartaalpublicatie bevat nieuws over relevante wetten, regels, jurisprudentie en beleid(svoornemens). Ook wijzigingen, betrokken sectoren, consequenties voor VEMW-leden en de betrokkenheid van VEMW komen aan bod.
  1 december 2021
  Afvalwater Gassen Lozing en onttrekking Belastingen, Netwerken, Prijzen en tarievenE&W Update
 19. Kamerbrief I&W "Ex ante analyse waterkwaliteit"

  De minister informeert de Kamer over de voortgang op het gebied van deKaderrichtlijn Water (KRW).
  16 november 2021
  Afvalwater Oppervlaktewater KwaliteitKamerbrief
 20. Kamerbrief I&W Voortgang beleid chemische stoffen

  Met deze brief geeft de minister invulling aan de toezegging om de Kamer te informeren over de voortgang op een vijftal onderwerpen
  15 november 2021
  Afvalwater Industriewater Kamerbrief