Berichten over Afvalwater

VEMW heeft beschikbare kennis in de vorm van documenten ondergebracht in de kennisbank. Met behulp van de keuzes uit het Thema, Onderwerp, Publicatietype en al of niet met gebruikmaking van een of meer trefwoorden, kun je zoeken in de kennisbank. Documenten waar een slotje bij wordt getoond, zijn exclusief voor onze leden.

Mocht een document ontbreken, stuur ons dan een bericht met informatie over wat er ontbreekt.

 1. VEMW jaarlijks overzicht Zuiveringsheffingen per waterschap

  Jaarlijks overzicht door VEMW samengesteld (uitsluitend voor VEMW-leden)
  1 januari 2023
  Afvalwater Zuivering Prijzen en tarievenSchema
 2. Presentaties "Praktijkcases Behandeling Industrieel Afvalwater"

  Presentaties van de Praktijkcases Behandeling Industrieel Afvalwater dat plaatsvond op donderdag 17 november 2022.
  22 november 2022
  Afvalwater Presentatie
 3. Zienswijze VEMW bij wetsvoorstel Waterschapwet en Waterwet (2022)

  Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van de Waterschapswet en de Waterwet. De waterschapsbelastingen worden hiermee aangepast en knelpunten in de watersysteemheffing, de zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing worden opgelost. VEMW heeft op 30 september ...
  30 september 2022
  Afvalwater Wet- en regelgevingPositionpaper VEMW
 4. Nut en noodzaak van het debietafhankelijk maken van industriële lozingen

  Overzicht van het juridisch instrumentariumbij lage afvoerdebieten in oppervlaktewaterlichamen als gevolg van extreme droogte. De rapportage geeft uitwerking over de voor- en nadelen van het debietafhankelijk maken van de bedoelde lozingen.
  1 mei 2022
  Afvalwater Oppervlaktewater KwaliteitRapport
 5. Handreiking legionellapreventie in biologische afvalwaterzuiveringsinstallaties

  Handreiking Legionellapreventie in biologische afvalwaterzuiveringsinstallaties. Rapport KRW i.o.v. het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.  
  10 maart 2022
  Afvalwater Legionella Beleid en toezichtHandleiding, Rapport
 6. VEMW E&W Update 1 2022

  Exclusief voor VEMW-leden. Deze digitale kwartaalpublicatie bevat nieuws over relevante wetten, regels, jurisprudentie en beleid(svoornemens). Ook wijzigingen, betrokken sectoren, consequenties voor VEMW-leden en de betrokkenheid van VEMW komen aan bod.
  1 maart 2022
  Afvalwater Gassen Koelwater Lozing en onttrekking Beleid en toezicht, Markt, Prijzen en tarievenE&W Update
 7. MKB-toets voorstellen zuiveringsheffing

  Ministerie van I&W
  2 februari 2022
  Afvalwater Zuivering Beleid en toezichtHandleiding
 8. VEMW Whitepaper Water

  Duurzaam ondernemen met voldoende en betaalbaar water van de juiste kwaliteit
  1 januari 2022
  Afvalwater Proceswater Zoetwater Positionpaper VEMW
 9. VEMW E&W Update 4 2021

  Exclusief voor VEMW-leden. Deze digitale kwartaalpublicatie bevat nieuws over relevante wetten, regels, jurisprudentie en beleid(svoornemens). Ook wijzigingen, betrokken sectoren, consequenties voor VEMW-leden en de betrokkenheid van VEMW komen aan bod.
  1 december 2021
  Afvalwater Gassen Lozing en onttrekking Belastingen, Netwerken, Prijzen en tarievenE&W Update
 10. Kamerbrief I&W "Ex ante analyse waterkwaliteit"

  De minister informeert de Kamer over de voortgang op het gebied van deKaderrichtlijn Water (KRW).
  16 november 2021
  Afvalwater Oppervlaktewater KwaliteitKamerbrief
 11. Kamerbrief I&W Voortgang beleid chemische stoffen

  Met deze brief geeft de minister invulling aan de toezegging om de Kamer te informeren over de voortgang op een vijftal onderwerpen
  15 november 2021
  Afvalwater Industriewater Kamerbrief
 12. Wageningen University & Research; Next-level Bio-engineering: A Biological Solution for Degradation of PFAS

  Wageningen Food and Biobased Research aims to develop a novel methodology formaximizing biological degradation of one of the most challenging compounds to date, namely per fluoroalkyl substances (PFAS). Our Expertise Groups have experience with the use and industrial application of adaptive labor...
  9 november 2021
  Afvalwater Lozing en onttrekking Beleid en toezichtRapport
 13. Notitie geborgde zetels

  Notitie VNO-NCW en MKB Nederland inzake het afschaffen geborgde zetels in de Waterschapsbesturen.
  8 juli 2021
  Afvalwater Zuivering Beleid en toezicht
 14. Wegwijzer opkomende stoffen in oppervlaktewater

  DezeWegwijzerbiedt de betrokken partijen helderheid over het handelingskader na signalering van (potentieel) schadelijke stoffen. Mogelijke routes vanaf signalering vormen het startpunt voor deWegwijzer.
  28 juni 2021
  Afvalwater Beleid en toezicht, KwaliteitHandleiding
 15. Brief UvW aan min. I&W inzake aanapssing belastingstelsel waterschappen

  De voorstellen bieden oplossingen voor de urgente knelpunten die de waterschappen de afgelopen jaren hebben ervaren in de toepassing van het huidige belastingstelsel.
  11 december 2020
  Afvalwater BelastingenRapport
 16. Bronnen van PFAS voor het Nederlandse oppervlaktewater

  Onderzoek uitgevoerd in opdracht van IenW DGWB voor de Werkgroep Aanpak Opkomende Stoffen
  14 augustus 2020
  Afvalwater Oppervlaktewater KwaliteitRapport
 17. Routekaart Nationaal Samenwerkingsprogramma PFAS in Water (PFAS Waterprogramma)

  Vragen aan de Stuurgroep Water: hen wordt gevraagd alvast richting te geven aan de te voeren discussie over de scope van het programma en de organisatorische inbedding hiervan.
  8 juli 2020
  Afvalwater Oppervlaktewater KwaliteitRapport
 18. Grip op opkomende stoffen

  Dit memo informeert over de voortgang van de landelijke werkgroep Aanpak Opkomende Stoffen en onderliggende themagroepen (themagroep Oppervlaktewater, themagroep PMT-stoffen, begeleidingsgroep Non Target Screening).
  24 juni 2020
  Afvalwater KwaliteitRapport
 19. Geborgd gewogen: Advies over de geborgde zetels in waterschapsbesturen

  Rapport door de Adviescommissie geborgde zetels bij waterschapsbesturen en voorafgaande documenten.
  1 mei 2020
  Afvalwater Zuivering Beleid en toezichtRapport
 20. Kamerbrief I&W inzake de inwerkingtreding van de omgevingswet

  Met deze brief wordt de Kamer geïnformeerd over de ontwikkelingen rondom de stelselherziening, de implementatie-inspanningen en geeft de minister een reactie op de Gateway Review die is uitgevoerd op de implementatie van het DSO.
  1 april 2020
  Afvalwater Grondwater Oppervlaktewater Wet- en regelgevingKamerbrief