Grondwater: bescherming

De bescherming van uw industriële grondwaterwinning blijft helaas nog steeds achter bij de bescherming van drinkwaterwinningen. Daarnaast wordt de ondergrond steeds intensiever gebruikt. Nieuwe bodemtoepassingen zoals bodemenergiesystemen (bijvoorbeeld koude- en warmteopslag), geothermie en schaliegaswinning bieden kansen maar kunnen ook leiden tot risico’s voor de kwaliteit van het grondwater dat u gebruikt. Inzicht in de omvang van de risico’s ontbreekt nog. VEMW zet zich in voor adequate bescherming van uw industriële grondwaterwinning.

Met betrekking tot de ondergrond participeert VEMW onder meer in de volgende dossiers:

Structuurvisie Ondergrond

De Rijksoverheid ontwikkelt de Structuurvisie Ondergrond met daarin de toekomstvisie over duurzaam en verantwoord gebruik van de ondergrond. Deze visie is naar verwachting eind 2013 gereed. De visie is richtinggevend voor besluiten van het Rijk, marktpartijen, gemeenten, provincies en waterschappen. VEMW neemt deel aan de klankbordgroep die de totstandkoming van de Structuurvisie begeleidt. VEMW formuleerde eerder samen met de Brabantse Vereniging Industriewater een aantal aandachtspunten die voor u, als zakelijke gebruikers van grondwater, van belang zijn.

Bodemenergiesystemen

Per 1 juli 2013 geldt het Wijzigingsbesluit Bodemenergiesystemen. De overheid stimuleert hiermee het gebruik van bodemenergiesystemen om energieverbruik voor verwarming en koeling van huizen, kantoren, bedrijven en kassen te verminderen. Randvoorwaarde is dat sprake moet zijn van een duurzaam gebruik van bodem en water. VEMW was betrokken bij de totstandkoming van het Ontwerpbesluit.

Schaliegaswinning

Het kabinet wil de Nederlandse gasvoorraden maximaal benutten en kijkt dus ook naar schaliegas. Winning van schaliegas is omstreden vanwege mogelijke milieugevolgen. VEMW meent dat schaliegaswinning een bijdrage kan leveren aan de opbouw van een concurrerende, energie-efficiënte en koolstofarme economie. VEMW stelt wel dat de risico’s van schaliegaswinning op aantasting van de kwaliteit van het grondwater beheersbaar moeten zijn.