Terug naar kennisbank

Rapport Deltares "Integrale Grondwaterstudie Nederland"

Grondwater Beleid en toezichtRapport20 februari 2023Roy Tummers

In het rapport ‘Integrale Grondwaterstudie Nederland’ heeft Deltares samen met Wageningen Environmental Research beschreven wat de opgaven, aandachtspunten en mogelijke oplossingen voor het grondwater zijn op landelijke schaal.

DeltaresIGNEr is in Nederland steeds minder grondwater beschikbaar en de kwaliteit neemt af. Dit leidt tot verdrogende en vervuilde natuurgebieden, en mogelijk ook tot drinkwatertekorten en watertekorten voor de landbouw. Klimaatverandering versterkt de druk op het grondwater.

In het project Integrale Grond waterstudie Nederland wordt voor een breed publiek van beleidsmakers, waterbeheerders en experts een beeld geschetst van de bestaande en gewenste toestand van het grondwater op landelijke schaal. Trends en aandachtspunten zijn beschreven en gevisualiseerd voor vijft hema’s: ‘verdroging natuur’ (Hoog Nederland), ‘bescherming grondwaterkwaliteit’, ‘energietransitie en grondwater’,‘stedelijk gebied en grondwater’ (focus op Laag Nederland) en ‘zoetwatervoorzieningen grondwater’. Uitgangspunt bij de oplossingsrichtingen is dat het natuurlijke grondwatersysteem leidend is. Deze integrale grondwaterstudie geeft uitgangspunten om 'water en bodem sturend' vorm te geven en levert input voor regionale uitwerkingen zoals in de regionale gebiedsprogramma's van het NPLG.