Terug naar kennisbank

Nationale analyse Waterkwaliteit - Onderdeel van de Delta-aanpak Waterkwaliteit

Grondwater Zoetwater Oppervlaktewater KwaliteitRapport30 april 2020Roy Tummers

Dit rapport gaat over de resultaten van de Nationale analyse waterkwaliteit. De analyse vormt de basis voor het opstellen van de maatregelpakketten voor de volgende ronde van de zogenoemde stroomgebiedbeheerplannen (2022-2027) voor de Kaderrichtlijn Water (KRW).

De analyse is gebaseerd op gezamenlijk feitenonderzoek van het Rijk, waterbeheerders, provincies, maatschappelijke organisaties,kennisinstituten en belanghebbenden.Deze plannen moeten eind 2021 aan de Europese Commissie worden gerapporteerd, in samenhang met het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn. Het gezamenlijke onderzoek heeft tijdens het traject geleid tot onderling leren, waardoor de kwaliteit werd bevorderd van het ‘eigen werk’ van de waterbeheerders, het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)en de kennisinstituten die de modelberekeningen hebben uitgevoerd.