Terug naar kennisbank

KRW-Actieprogramma Chemische Stoffen bedrijfsleven

Grondwater KwaliteitRapport31 januari 2024Roy Tummers

De doelstelling van de KRW is het bereiken en beschermen van een goede ecologische en chemische toestand van het oppervlaktewater en een goede chemische en kwantitatieve toestand van het grondwater.

Eind 2027 zal ook Nederland aan de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de hiervan afgeleide Grondwaterrichtlijn (GWR) en Richtlijn Prioritaire Stoffen (RPS) moeten voldoen. Uit het recente advies ‘Goed water goed geregeld’ van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli) blijkt dat slechts een beperkt percentage van de Nederlandse wateren in een goede toestand verkeert. Zo overschreed in 2019 75% van de oppervlaktewateren de normen voor één of meer verontreinigende stoffen en in 2020 was bij 90% van de oppervlaktewateren de biologische waterkwaliteit nog niet goed genoeg (met name door een te hoge belasting stikstof en fosfaat). Wat grondwater betreft is bijvoorbeeld van belang dat bij zo’n 60% van de grondwaterwinningen voor de drinkwatervoorziening de waterkwaliteit niet toereikend is.