Berichten over Zoetwater

VEMW heeft beschikbare kennis in de vorm van documenten ondergebracht in de kennisbank. Met behulp van de keuzes uit het Thema, Onderwerp, Publicatietype en al of niet met gebruikmaking van een of meer trefwoorden, kun je zoeken in de kennisbank. Documenten waar een slotje bij wordt getoond, zijn exclusief voor onze leden.

Mocht een document ontbreken, stuur ons dan een bericht met informatie over wat er ontbreekt.

 1. Deltaprogramma 2023

  Er moet vaart worden gemaakt met de uitvoering van het Deltaprogramma en de uitvoering van concrete maatregelen. Dat stelt Deltacommissaris Peter Glas die het Deltaprogramma (DP2023) vanuit een ‘indringend gevoel van urgentie’ heeft aangeboden aan het kabinet.
  21 september 2022
  Klimaat Zoetwater Beleid en toezichtRapport
 2. Rapport CRa "Hefboom voor een schone toekomst"

  Volgens een nieuw advies van het College van Rijksadviseurs is de aanleg van deze nieuwe energiehoofdstructuur bepalend voor de ruimtelijke inrichting van Nederland. Zonder lange termijn visie is robuust en toekomstbestendig investeren in de energie-infrastructuur onmogelijk.
  13 september 2022
  Elektriciteit Gassen Waterstof Grondwater Zoetwater Oppervlaktewater Beleid en toezicht, Netwerken, KwaliteitRapport
 3. Kamerbrief I&W over het Nationaal Waterprogramma 2022-2027

  Brief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat namens de ministers van Natuur en Stikstof en Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.
  21 maart 2022
  Klimaat Drinkwater Zoetwater Beleid en toezichtKamerbrief, Rapport
 4. Eerste advies Beleidstafel wateroverlast en hoogwater

  Nationale ramp aanleiding voor dit advies.
  1 maart 2022
  Zoetwater Beleid en toezichtRapport
 5. VEMW Whitepaper Water

  Duurzaam ondernemen met voldoende en betaalbaar water van de juiste kwaliteit
  1 januari 2022
  Afvalwater Proceswater Zoetwater Positionpaper VEMW
 6. Droogte in zandgebieden van Zuid-, Midden- en Oost-Nederland

  In dit rapport staan de belangrijkste bevindingen van het onderzoek naar de droogte op de zandgronden in het zuiden, midden en oosten van Nederland.
  4 oktober 2021
  Klimaat Zoetwater Rapport
 7. Rapport Droogte in de zandgebieden van Nederland

  Op de zandgronden van Nederland veroorzaakte de droogte flink veel schade aan natuur en landbouw.  Dit document is een studie over de effecten van een aantal droge zomers op grond- en oppervlaktewater in de zandgebieden van Nederland.
  1 oktober 2021
  Zoetwater Beleid en toezichtRapport
 8. Beantwoording Kamervragen microplastics

  Beantwoording Kamervragen over het bericht Chemelot mag 14.000 kilo microplastics per jaar in de Maas lozen
  21 augustus 2021
  Grondwater Zoetwater Oppervlaktewater Emissie, KwaliteitKamerbrief
 9. Eindrapport Pilot Waterprofielen Industrie

  De ministeries van I&W en EZK hebben tezamen met de VEMW het initiatief genomen een pilot waterprofielen industrie te starten. De pilot heeft geleid tot een uitgebreide gebiedsomschrijving van de waterbeheersituatie, toegespitst op de watervoorziening voor de industrie.
  15 augustus 2021
  Industriewater Zoetwater Beleid en toezichtRapport
 10. Rapport Rijksoverheid: Het Nationaal Waterprogramma 2022-2027

  Het nationale waterbeleid en de uitvoering in de rijkswateren.
  19 maart 2021
  Drinkwater Zoetwater Beleid en toezicht
 11. Kamerbrief I&W Nationale analyse waterkwaliteit

  In het kader van de Delta-aanpak Waterkwaliteit heeft de minister opdracht gegeven aan het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) voor het opstellen van een Nationale analyse waterkwaliteit. Een tussenrapportage van deze Nationale analyse is in november 2019 met de Kamer gedeeld.
  6 augustus 2020
  Grondwater Zoetwater Oppervlaktewater KwaliteitKamerbrief
 12. Nationale analyse Waterkwaliteit - Onderdeel van de Delta-aanpak Waterkwaliteit

  Dit rapport gaat over de resultaten van de Nationale analyse waterkwaliteit. De analyse vormt de basis voor het opstellen van de maatregelpakketten voor de volgende ronde van de zogenoemde stroomgebiedbeheerplannen (2022-2027) voor de Kaderrichtlijn Water (KRW).
  30 april 2020
  Grondwater Zoetwater Oppervlaktewater KwaliteitRapport
 13. Rapportage: De staat van ons water (2019, 2020, 2021)

  Rapportage over de uitvoering van het waterbeleid in 2019
  1 januari 2020
  Afvalwater Drinkwater Grondwater Industriewater Koelwater Proceswater Zoetwater Beleid en toezichtRapport
 14. Biologische monitoring van industrieel effluent: betere bewaking van waterkwaliteit

  Lozingen van gezuiverd industrieel afvalwater kunnen soms een bedreiging vormen voor de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater.
  13 december 2019
  Afvalwater Zoetwater Oppervlaktewater KwaliteitRapport
 15. Deltaprogramma: Memo Op weg naar de voorkeursstrategie Zoetwater

  Op weg naar nationale voorkeursstrategie en maatregelenpakketten zoetwater 2022-2027
  21 november 2019
  Zoetwater Beleid en toezichtRapport
 16. Kamerbrief Min I&W inzake wetgevingsoverleg 11 november 2019

  Onderwerpen: 1. Waterveiligheid; 2. Klimaatadaptatie en droogte; 3. Waterkwaliteit en drinkwater'4. Noordzee en Waddengebied; 5. Internationaal
  6 november 2019
  Drinkwater Koelwater Zoetwater Wet- en regelgevingKamerbrief
 17. Ministerie van I&W: Definitieve Handreiking Verdringingsreeks

  Informatie voor waterbeheerders bij toepassing van de verdringingsreeks voor oppervlaktewateren volgens artikel 2.1 Waterbesluit.
  15 mei 2019
  Grondwater Zoetwater Oppervlaktewater Beleid en toezichtRapport
 18. Evaluatie Crisisbeheersing Watertekort 2018

  Doel van de evaluatie is aan de hand van het functioneren van de crisisorganisatie te bezien of verbeteringen/aanpassingen nodig zijn in de samenwerking tussen de betrokken partijen en in het bijzonder inhet Landelijk Draaiboek Waterverdeling en Droogte.
  2 april 2019
  Drinkwater Grondwater Zoetwater Oppervlaktewater LeveringRapport
 19. Presentaties Min. I&W inzake KRW Evaluatie

  3 Presentaties over Opstelling, Proces en 2027
  6 maart 2019
  Grondwater Zoetwater Oppervlaktewater Wet- en regelgevingRapport
 20. Startdocument Beleidstafel Droogte

  Het voorjaar, de zomer en het najaar van 2018 waren uitzonderlijk droog. Daardoor is aanzienlijke schade opgetreden in de landbouw en in natuurgebieden. In stedelijk en landelijk gebied was sprake van waterkwaliteitsproblemen en extra bodemdaling en funderingsschade, door lage grondwaterstanden.
  10 december 2018
  Afvalwater Drinkwater Grondwater Industriewater Proceswater Zoetwater Beleid en toezicht