Berichten over Zoetwater

VEMW heeft beschikbare kennis in de vorm van documenten ondergebracht in de kennisbank. Met behulp van de keuzes uit het Thema, Onderwerp, Publicatietype en al of niet met gebruikmaking van een of meer trefwoorden, kun je zoeken in de kennisbank. Documenten waar een slotje bij wordt getoond, zijn exclusief voor onze leden. Mocht een document ontbreken, stuur ons dan een bericht met informatie over wat er ontbreekt.

 1. Rapport ministerie I&W "Tussenbalans kennisprogramma zeespiegelstijging"

  Dit rapport geeft verdiepende inzichten in de gevolgen die een zeespiegelstijging voor de waterveiligheid en zoetwaterbeschikbaarheid in Nederland heeft en hoe we daarmee om kunnen gaan.
  9 november 2023
  Klimaat Zoetwater Beleid en toezichtRapport
 2. VEMW Visiedocument "Klimaatrobuust waterbeheer en duurzaam watergebruik voor een toekomstig watersysteem’

  Op langere termijn (2050) streeft de industrie naar zelfvoorzienendheid op het gebied van (zoet) water. Daarbij is circulair watergebruik het uitgangspunt. Dit stelt VEMW in haar visiedocument ‘Klimaatrobuust waterbeheer en duurzaam watergebruik voor een toekomstig watersysteem’. 
  8 juni 2023
  Afvalwater Zoetwater Beleid en toezicht
 3. Kamerbrief Ministerie I&W Water en Bodem sturend

  Deze brief gaat over ons water en onze bodem. Letterlijk de basis van ons bestaan, en daarmee van groot belang voor iedereen. Het kabinet wil meer rekening houden met deze basis, bij besluiten die zij nemen over de indeling van Nederland. In deze brief vertellen we waarom en hoe.
  25 november 2022
  Grondwater Koelwater Lozing en onttrekking Zoetwater Zuivering Oppervlaktewater Beleid en toezichtKamerbrief
 4. VEMW E&W Update 3 2022

  Deze digitale kwartaalpublicatie bevat nieuws over relevante wetten, regels, jurisprudentie en beleid(svoornemens). Ook wijzigingen, betrokken sectoren, consequenties voor VEMW-leden en de betrokkenheid van VEMW komen aan bod.
  8 november 2022
  Elektriciteit Gassen Zoetwater Zuivering Oppervlaktewater Beleid en toezicht, Wet- en regelgevingE&W Update
 5. Consultatie wetswijzing Waterschapswet en Waterwet

  VEMW brengt zienswijze in op drie beleidsonderwerpen
  22 september 2022
  Zoetwater Zuivering Oppervlaktewater
 6. Deltaprogramma 2023

  Er moet vaart worden gemaakt met de uitvoering van het Deltaprogramma en de uitvoering van concrete maatregelen. Dat stelt Deltacommissaris Peter Glas die het Deltaprogramma (DP2023) vanuit een ‘indringend gevoel van urgentie’ heeft aangeboden aan het kabinet.
  21 september 2022
  Klimaat Zoetwater Beleid en toezichtRapport
 7. Rapport CRa "Hefboom voor een schone toekomst"

  Volgens een nieuw advies van het College van Rijksadviseurs is de aanleg van deze nieuwe energiehoofdstructuur bepalend voor de ruimtelijke inrichting van Nederland. Zonder lange termijn visie is robuust en toekomstbestendig investeren in de energie-infrastructuur onmogelijk.
  13 september 2022
  Elektriciteit Gassen Waterstof Grondwater Zoetwater Oppervlaktewater Beleid en toezicht, Netwerken, KwaliteitRapport
 8. Kamerbrief I&W over het Nationaal Waterprogramma 2022-2027

  Brief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat namens de ministers van Natuur en Stikstof en Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.
  21 maart 2022
  Klimaat Drinkwater Zoetwater Beleid en toezichtKamerbrief, Rapport
 9. Eerste advies Beleidstafel wateroverlast en hoogwater

  Nationale ramp aanleiding voor dit advies.
  1 maart 2022
  Zoetwater Beleid en toezichtRapport
 10. VEMW Whitepaper Water

  Duurzaam ondernemen met voldoende en betaalbaar water van de juiste kwaliteit
  1 januari 2022
  Afvalwater Proceswater Zoetwater Positionpaper VEMW
 11. Droogte in zandgebieden van Zuid-, Midden- en Oost-Nederland

  In dit rapport staan de belangrijkste bevindingen van het onderzoek naar de droogte op de zandgronden in het zuiden, midden en oosten van Nederland.
  4 oktober 2021
  Klimaat Zoetwater Rapport
 12. Rapport Droogte in de zandgebieden van Nederland

  Op de zandgronden van Nederland veroorzaakte de droogte flink veel schade aan natuur en landbouw.  Dit document is een studie over de effecten van een aantal droge zomers op grond- en oppervlaktewater in de zandgebieden van Nederland.
  1 oktober 2021
  Zoetwater Beleid en toezichtRapport
 13. Beantwoording Kamervragen microplastics

  Beantwoording Kamervragen over het bericht Chemelot mag 14.000 kilo microplastics per jaar in de Maas lozen
  21 augustus 2021
  Grondwater Zoetwater Oppervlaktewater Emissie, KwaliteitKamerbrief
 14. Eindrapport Pilot Waterprofielen Industrie

  De ministeries van I&W en EZK hebben tezamen met de VEMW het initiatief genomen een pilot waterprofielen industrie te starten. De pilot heeft geleid tot een uitgebreide gebiedsomschrijving van de waterbeheersituatie, toegespitst op de watervoorziening voor de industrie.
  15 augustus 2021
  Industriewater Zoetwater Beleid en toezichtRapport
 15. Boek KNW "Over waterkwaliteit gesproken...verleden, heden en toekomst"

  Het boek is in 2021 verschenen, naar aanleiding van de 50e verjaardag van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) en het 20-jarig bestaan van de Europese Kaderrichting Water (KRW). Voor het waterkwaliteitsbeheer in ons land zijn beide regelingen van grote betekenis (geweest).
  21 mei 2021
  Afvalwater Drinkwater Grondwater Lozing en onttrekking Zoetwater Oppervlaktewater KwaliteitRapport
 16. Rapport Rijksoverheid: Het Nationaal Waterprogramma 2022-2027

  Het nationale waterbeleid en de uitvoering in de rijkswateren.
  19 maart 2021
  Drinkwater Zoetwater Beleid en toezicht
 17. Kamerbrief I&W Nationale analyse waterkwaliteit

  In het kader van de Delta-aanpak Waterkwaliteit heeft de minister opdracht gegeven aan het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) voor het opstellen van een Nationale analyse waterkwaliteit. Een tussenrapportage van deze Nationale analyse is in november 2019 met de Kamer gedeeld.
  6 augustus 2020
  Grondwater Zoetwater Oppervlaktewater KwaliteitKamerbrief
 18. Nationale analyse Waterkwaliteit - Onderdeel van de Delta-aanpak Waterkwaliteit

  Dit rapport gaat over de resultaten van de Nationale analyse waterkwaliteit. De analyse vormt de basis voor het opstellen van de maatregelpakketten voor de volgende ronde van de zogenoemde stroomgebiedbeheerplannen (2022-2027) voor de Kaderrichtlijn Water (KRW).
  30 april 2020
  Grondwater Zoetwater Oppervlaktewater KwaliteitRapport
 19. Rapportage: De staat van ons water (2019, 2020, 2021)

  Rapportage over de uitvoering van het waterbeleid in 2019
  1 januari 2020
  Afvalwater Drinkwater Grondwater Industriewater Koelwater Proceswater Zoetwater Beleid en toezichtRapport
 20. Biologische monitoring van industrieel effluent: betere bewaking van waterkwaliteit

  Lozingen van gezuiverd industrieel afvalwater kunnen soms een bedreiging vormen voor de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater.
  13 december 2019
  Afvalwater Zoetwater Oppervlaktewater KwaliteitRapport