Terug naar kennisbank

Eindrapport Pilot Waterprofielen Industrie

Industriewater Zoetwater Beleid en toezichtRapport15 augustus 2021Roy Tummers

De ministeries van I&W en EZK hebben tezamen met de VEMW het initiatief genomen een pilot waterprofielen industrie te starten. De pilot heeft geleid tot een uitgebreide gebiedsomschrijving van de waterbeheersituatie, toegespitst op de watervoorziening voor de industrie.

Industriële waterprofielen moeten informatie verschaffen over de watervoorziening van bedrijven en impact van watertekorten op bedrijven. Ze kunnen bijdragen aan het algemene begrip en inzicht in industrieel watergebruik, zodat bijvoorbeeld waterbeheerders hier beter van op de hoogte zijn en deze kennis in droge perioden mee kunnen nemen in onder meer regionale droogte overleggen (RDO). Hiermee kunnen waterprofielen zorgen voor een betere kwaliteit van de besluitvorming over de waterverdeling bij droogte en gebruikt worden voor gerichte communicatie richting industrie bij dreigend watertekort. Ook kan de industrie deze waterprofielen benutten voor haar eigen informatievoorziening. Het opstellen van waterprofielen kan bijdragen aan inzichten op het gebied van waterbeschikbaarheid: het waterprofiel brengt in beeld welke behoefte er is en kan zodoende als input dienen in het bij elkaar brengen van vraag en aanbod.