Berichten over Grondwater

VEMW heeft beschikbare kennis in de vorm van documenten ondergebracht in de kennisbank. Met behulp van de keuzes uit het Thema, Onderwerp, Publicatietype en al of niet met gebruikmaking van een of meer trefwoorden, kun je zoeken in de kennisbank. Documenten waar een slotje bij wordt getoond, zijn exclusief voor onze leden.

Mocht een document ontbreken, stuur ons dan een bericht met informatie over wat er ontbreekt.

 1. VEMW jaarlijks overzicht Provinciale grondwaterheffingen

  Heffingen per provincie
  1 januari 2023
  Grondwater Prijzen en tarievenSchema
 2. Kamerbrief Ministerie I&W Water en Bodem sturend

  Deze brief gaat over ons water en onze bodem. Letterlijk de basis van ons bestaan, en daarmee van groot belang voor iedereen. Het kabinet wil meer rekening houden met deze basis, bij besluiten die zij nemen over de indeling van Nederland. In deze brief vertellen we waarom en hoe.
  25 november 2022
  Grondwater Koelwater Lozing en onttrekking Zoetwater Zuivering Oppervlaktewater Beleid en toezichtKamerbrief
 3. Adviescommissie Droogte "Zonder water geen later"

  In dit rapport wordt de problematiek, opgave, strategie en maatregelen voor een droogterobuuste provincie Noord-Brabant toegelicht.
  20 september 2022
  Grondwater Besparing, KwaliteitRapport
 4. Rapport CRa "Hefboom voor een schone toekomst"

  Volgens een nieuw advies van het College van Rijksadviseurs is de aanleg van deze nieuwe energiehoofdstructuur bepalend voor de ruimtelijke inrichting van Nederland. Zonder lange termijn visie is robuust en toekomstbestendig investeren in de energie-infrastructuur onmogelijk.
  13 september 2022
  Elektriciteit Gassen Waterstof Grondwater Zoetwater Oppervlaktewater Beleid en toezicht, Netwerken, KwaliteitRapport
 5. Beantwoording Kamervragen microplastics

  Beantwoording Kamervragen over het bericht Chemelot mag 14.000 kilo microplastics per jaar in de Maas lozen
  21 augustus 2021
  Grondwater Zoetwater Oppervlaktewater Emissie, KwaliteitKamerbrief
 6. Kamerbrief I&W Nationale analyse waterkwaliteit

  In het kader van de Delta-aanpak Waterkwaliteit heeft de minister opdracht gegeven aan het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) voor het opstellen van een Nationale analyse waterkwaliteit. Een tussenrapportage van deze Nationale analyse is in november 2019 met de Kamer gedeeld.
  6 augustus 2020
  Grondwater Zoetwater Oppervlaktewater KwaliteitKamerbrief
 7. Nationale analyse Waterkwaliteit - Onderdeel van de Delta-aanpak Waterkwaliteit

  Dit rapport gaat over de resultaten van de Nationale analyse waterkwaliteit. De analyse vormt de basis voor het opstellen van de maatregelpakketten voor de volgende ronde van de zogenoemde stroomgebiedbeheerplannen (2022-2027) voor de Kaderrichtlijn Water (KRW).
  30 april 2020
  Grondwater Zoetwater Oppervlaktewater KwaliteitRapport
 8. Kamerbrief I&W inzake de inwerkingtreding van de omgevingswet

  Met deze brief wordt de Kamer geïnformeerd over de ontwikkelingen rondom de stelselherziening, de implementatie-inspanningen en geeft de minister een reactie op de Gateway Review die is uitgevoerd op de implementatie van het DSO.
  1 april 2020
  Afvalwater Grondwater Oppervlaktewater Wet- en regelgevingKamerbrief
 9. Rapportage: De staat van ons water (2019, 2020, 2021)

  Rapportage over de uitvoering van het waterbeleid in 2019
  1 januari 2020
  Afvalwater Drinkwater Grondwater Industriewater Koelwater Proceswater Zoetwater Beleid en toezichtRapport
 10. Ultrapuur water uit RWZI-effluent; bijna 10 jaar ervaring in Emmen

  Sinds 2010 produceert Nieuwater ultrapuur water uit effluent van de RWZI Emmen. Dit water wordt als proceswater geleverd aan de NAM in Schoonebeek. Op basis van bijna 10 jaar ervaring kan worden geconcludeerd dat RWZI-effluent een prima bron is voor industriewater, zeker wanneer grond- en oppervl...
  24 december 2019
  Grondwater Proceswater
 11. Ministerie van I&W: Definitieve Handreiking Verdringingsreeks

  Informatie voor waterbeheerders bij toepassing van de verdringingsreeks voor oppervlaktewateren volgens artikel 2.1 Waterbesluit.
  15 mei 2019
  Grondwater Zoetwater Oppervlaktewater Beleid en toezichtRapport
 12. Kamerbrief met bijlage Min. I&W Evaluatie crisisbeheersing watertekort 2018

  In deze brief informeert de minister de Kamer over de resultaten van de ‘Evaluatie Crisisbeheersing Watertekort 2018’. De evaluatie gaat in op het functioneren van de crisisorganisatie voor waterbeheer tijdens de droge zomer van 2018.
  25 april 2019
  Grondwater Oppervlaktewater Beleid en toezichtKamerbrief
 13. Evaluatie Crisisbeheersing Watertekort 2018

  Doel van de evaluatie is aan de hand van het functioneren van de crisisorganisatie te bezien of verbeteringen/aanpassingen nodig zijn in de samenwerking tussen de betrokken partijen en in het bijzonder inhet Landelijk Draaiboek Waterverdeling en Droogte.
  2 april 2019
  Drinkwater Grondwater Zoetwater Oppervlaktewater LeveringRapport
 14. Presentaties Min. I&W inzake KRW Evaluatie

  3 Presentaties over Opstelling, Proces en 2027
  6 maart 2019
  Grondwater Zoetwater Oppervlaktewater Wet- en regelgevingRapport
 15. VEMW Inzicht 1 2019

  VEMW magezine 1 2019
  1 maart 2019
  Klimaat Grondwater BesparingInZicht
 16. Factsheet grondwater in de Omgevingsvisie

  De Omgevingswet verplicht het Rijk, provincies en gemeenten tot het opstellen van een Omgevingsvisie.
  1 januari 2019
  Grondwater Beleid en toezicht, Wet- en regelgevingSchema
 17. Startdocument Beleidstafel Droogte

  Het voorjaar, de zomer en het najaar van 2018 waren uitzonderlijk droog. Daardoor is aanzienlijke schade opgetreden in de landbouw en in natuurgebieden. In stedelijk en landelijk gebied was sprake van waterkwaliteitsproblemen en extra bodemdaling en funderingsschade, door lage grondwaterstanden.
  10 december 2018
  Afvalwater Drinkwater Grondwater Industriewater Proceswater Zoetwater Beleid en toezicht
 18. Brabants grondwater - nu en in 2014 rapport provincie Noord-Brabant

  Beleid is gericht op het voorkomen van het toenemen van onttrekkingen en het ontwikkelen van een toekomstbestending grondwaterbeleid.
  9 november 2018
  Grondwater Beleid en toezichtRapport
 19. Uitvoeringsprogramma Aanpak opkomende stoffen in water

  Dit uitvoeringsprogramma richt zich op de stoffen die in het (water)milieu terechtkomen via industriële lozingen en huishoudens. Het accent ligt hierbij op de verbeteropgave bij de regulering van industriële puntlozingen.
  1 november 2018
  Grondwater Zoetwater Oppervlaktewater Wet- en regelgeving, Kwaliteit
 20. Bestuurlijke opdracht Delta-aanpak waterkwaliteit

  De Delta-aanpak Waterkwaliteit komt voort uit de gezamenlijke ambitie voor voldoende chemisch schoon en ecologisch gezond water voor duurzaam gebruik. We paken de problematiek van nutriënten, gewasbeschermingsmiddelen, medicijnresten en opkomende stoffen in water aan.
  11 juli 2018
  Grondwater Zoetwater Oppervlaktewater Beleid en toezicht, Kwaliteit