Berichten over Grondwater

VEMW heeft beschikbare kennis in de vorm van documenten ondergebracht in de kennisbank. Met behulp van de keuzes uit het Thema, Onderwerp, Publicatietype en al of niet met gebruikmaking van een of meer trefwoorden, kun je zoeken in de kennisbank. Documenten waar een slotje bij wordt getoond, zijn exclusief voor onze leden. Mocht een document ontbreken, stuur ons dan een bericht met informatie over wat er ontbreekt.

 1. KRW-Actieprogramma Chemische Stoffen bedrijfsleven

  De doelstelling van de KRW is het bereiken en beschermen van een goede ecologische en chemische toestand van het oppervlaktewater en een goede chemische en kwantitatieve toestand van het grondwater.
  31 januari 2024
  Grondwater KwaliteitRapport
 2. Rapport UU "Scherper aan de wind. Koersen op KRW-doelbereik in 2027"

  In dit onderzoek is de systematiek van het EU-recht en de KRW uiteengezet en zijn mogelijke risico’s voor de Brabantse waterschappen bij de uitvoering van de Kaderrichtlijn water geïnventariseerd.
  22 september 2023
  Afvalwater Drinkwater Grondwater Oppervlaktewater KwaliteitRapport
 3. Water Accounts for the Netherlands

  Compilation of Physical Supply and Use tables, Asset Accounts and Policy Indicators for Water 2018-2020
  30 maart 2023
  Afvalwater Drinkwater Grondwater Oppervlaktewater Prijzen en tarievenRapport
 4. Rapport PBL "Ruimtelijke verkenning 2023. Vier scenario's voor de inrichting van Nederland in 2050"

  In deze Ruimtelijke Verkenning heeft het PBL vier scenario’s ontwikkeld die beleidsmakers kunnen helpen om bij het maken van de huidige investeringsplannen terug te redeneren vanuit de toekomst.
  8 maart 2023
  Elektriciteit Gassen Grondwater Oppervlaktewater Beleid en toezichtRapport
 5. Rapport Deltares "Integrale Grondwaterstudie Nederland"

  In het rapport ‘Integrale Grondwaterstudie Nederland’ heeft Deltares samen met Wageningen Environmental Research beschreven wat de opgaven, aandachtspunten en mogelijke oplossingen voor het grondwater zijn op landelijke schaal.
  20 februari 2023
  Grondwater Beleid en toezichtRapport
 6. Kamerbrief I&W verkenningen naar bewust en zuinig drinkwatergebruik

  Minister Harbers van I&W heeft op 9 februari 2023 een brief en een tweetal verkenningen naar de Tweede Kamer gestuurd. De verkenning inzake bewust en zuinig drinkwatergebruik gaat in op de effectiviteit van mogelijke drinkwaterbesparingsmaatregelen en -instrumenten voor verschillende drinkwat...
  9 februari 2023
  Drinkwater Grondwater BesparingKamerbrief
 7. VEMW jaarlijks overzicht Provinciale grondwaterheffingen

  Heffingen per provincie
  1 januari 2023
  Grondwater Prijzen en tarievenSchema
 8. Kamerbrief Ministerie I&W Water en Bodem sturend

  Deze brief gaat over ons water en onze bodem. Letterlijk de basis van ons bestaan, en daarmee van groot belang voor iedereen. Het kabinet wil meer rekening houden met deze basis, bij besluiten die zij nemen over de indeling van Nederland. In deze brief vertellen we waarom en hoe.
  25 november 2022
  Grondwater Koelwater Lozing en onttrekking Zoetwater Zuivering Oppervlaktewater Beleid en toezichtKamerbrief
 9. Adviescommissie Droogte "Zonder water geen later"

  In dit rapport wordt de problematiek, opgave, strategie en maatregelen voor een droogterobuuste provincie Noord-Brabant toegelicht.
  20 september 2022
  Grondwater Besparing, KwaliteitRapport
 10. Rapport CRa "Hefboom voor een schone toekomst"

  Volgens een nieuw advies van het College van Rijksadviseurs is de aanleg van deze nieuwe energiehoofdstructuur bepalend voor de ruimtelijke inrichting van Nederland. Zonder lange termijn visie is robuust en toekomstbestendig investeren in de energie-infrastructuur onmogelijk.
  13 september 2022
  Elektriciteit Gassen Waterstof Grondwater Zoetwater Oppervlaktewater Beleid en toezicht, Netwerken, KwaliteitRapport
 11. Beantwoording Kamervragen microplastics

  Beantwoording Kamervragen over het bericht Chemelot mag 14.000 kilo microplastics per jaar in de Maas lozen
  21 augustus 2021
  Grondwater Zoetwater Oppervlaktewater Emissie, KwaliteitKamerbrief
 12. Boek KNW "Over waterkwaliteit gesproken...verleden, heden en toekomst"

  Het boek is in 2021 verschenen, naar aanleiding van de 50e verjaardag van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) en het 20-jarig bestaan van de Europese Kaderrichting Water (KRW). Voor het waterkwaliteitsbeheer in ons land zijn beide regelingen van grote betekenis (geweest).
  21 mei 2021
  Afvalwater Drinkwater Grondwater Lozing en onttrekking Zoetwater Oppervlaktewater KwaliteitRapport
 13. Kamerbrief I&W Nationale analyse waterkwaliteit

  In het kader van de Delta-aanpak Waterkwaliteit heeft de minister opdracht gegeven aan het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) voor het opstellen van een Nationale analyse waterkwaliteit. Een tussenrapportage van deze Nationale analyse is in november 2019 met de Kamer gedeeld.
  6 augustus 2020
  Grondwater Zoetwater Oppervlaktewater KwaliteitKamerbrief
 14. Nationale analyse Waterkwaliteit - Onderdeel van de Delta-aanpak Waterkwaliteit

  Dit rapport gaat over de resultaten van de Nationale analyse waterkwaliteit. De analyse vormt de basis voor het opstellen van de maatregelpakketten voor de volgende ronde van de zogenoemde stroomgebiedbeheerplannen (2022-2027) voor de Kaderrichtlijn Water (KRW).
  30 april 2020
  Grondwater Zoetwater Oppervlaktewater KwaliteitRapport
 15. Kamerbrief I&W inzake de inwerkingtreding van de omgevingswet

  Met deze brief wordt de Kamer geïnformeerd over de ontwikkelingen rondom de stelselherziening, de implementatie-inspanningen en geeft de minister een reactie op de Gateway Review die is uitgevoerd op de implementatie van het DSO.
  1 april 2020
  Afvalwater Grondwater Oppervlaktewater Wet- en regelgevingKamerbrief
 16. Rapportage: De staat van ons water (2019, 2020, 2021)

  Rapportage over de uitvoering van het waterbeleid in 2019
  1 januari 2020
  Afvalwater Drinkwater Grondwater Industriewater Koelwater Proceswater Zoetwater Beleid en toezichtRapport
 17. Ultrapuur water uit RWZI-effluent; bijna 10 jaar ervaring in Emmen

  Sinds 2010 produceert Nieuwater ultrapuur water uit effluent van de RWZI Emmen. Dit water wordt als proceswater geleverd aan de NAM in Schoonebeek. Op basis van bijna 10 jaar ervaring kan worden geconcludeerd dat RWZI-effluent een prima bron is voor industriewater, zeker wanneer grond- en oppervl...
  24 december 2019
  Grondwater Proceswater
 18. Ministerie van I&W: Definitieve Handreiking Verdringingsreeks

  Informatie voor waterbeheerders bij toepassing van de verdringingsreeks voor oppervlaktewateren volgens artikel 2.1 Waterbesluit.
  15 mei 2019
  Grondwater Zoetwater Oppervlaktewater Beleid en toezichtRapport
 19. Kamerbrief met bijlage Min. I&W Evaluatie crisisbeheersing watertekort 2018

  In deze brief informeert de minister de Kamer over de resultaten van de ‘Evaluatie Crisisbeheersing Watertekort 2018’. De evaluatie gaat in op het functioneren van de crisisorganisatie voor waterbeheer tijdens de droge zomer van 2018.
  25 april 2019
  Grondwater Oppervlaktewater Beleid en toezichtKamerbrief
 20. Evaluatie Crisisbeheersing Watertekort 2018

  Doel van de evaluatie is aan de hand van het functioneren van de crisisorganisatie te bezien of verbeteringen/aanpassingen nodig zijn in de samenwerking tussen de betrokken partijen en in het bijzonder inhet Landelijk Draaiboek Waterverdeling en Droogte.
  2 april 2019
  Drinkwater Grondwater Zoetwater Oppervlaktewater LeveringRapport