Kennisbank

VEMW heeft beschikbare kennis in de vorm van documenten ondergebracht in de kennisbank. Met behulp van de keuzes uit het Thema, Onderwerp, Publicatietype en al of niet met gebruikmaking van een of meer trefwoorden, kun je zoeken in de kennisbank. Documenten waar een slotje bij wordt getoond, zijn exclusief voor onze leden. Mocht een document ontbreken, stuur ons dan een bericht met informatie over wat er ontbreekt.

 1. Rapport EZK "Nationaal plan energiesysteem"

  Het Nationaal Plan Energiesysteem is de kabinetsvisie voor de ontwikkeling van het energiesysteem tot 2050. 
  1 december 2023
  Elektriciteit Gassen Waterstof Beleid en toezicht, Netwerken, LeveringRapport
 2. Rapport TNO "Flexibiliteit in het elektriciteitssysteem"

  Deze rapportage presenteert de resultaten van het eerste deel van het lopende onderzoek naar flexibiliteit in het elektriciteitssysteem. Dit deel van dit onderzoek bestaat uit een overzichtsstudie. Deze rapportage biedt een overzicht van de flexibiliteitsbehoefte, flexibiliteitsopties en flexibil...
  9 oktober 2023
  Elektriciteit Netwerken, LeveringRapport
 3. VEMW E&W Update september 2023

  Deze digitale kwartaalpublicatie bevat nieuws over relevante wetten, regels, jurisprudentie en beleid(svoornemens). Ook wijzigingen, betrokken sectoren, consequenties voor VEMW-leden en de betrokkenheid van VEMW komen aan bod.
  5 september 2023
  Afvalwater Elektriciteit Beleid en toezichtE&W Update
 4. Rapport EZK "Routekaart Energieopslag"

  Rapport over welke acties moeten worden genomen om energieopslag te bevorderen, passend bij de verwachte rol ervan in het toekomstige energiesysteem, tot aan 2035 en daarna. In de Routekaart Energieopslag wordt gekeken naar alle vormen van energieopslag, onderverdeeld in elektriciteits-, molecule...
  7 juni 2023
  Elektriciteit Gassen Waterstof Warmte Beleid en toezicht, Netwerken, LeveringKamerbrief, Rapport
 5. Rapport Expertteam Energiesysteem 2050 "Outlook Energiesysteem 2050"

  Tussenrapportage met eerste conclusies en aanbevelingen na een half jaar onderzoek Expertteam Energiesysteem 2050.
  22 november 2022
  Klimaat Besparing, EmissieRapport
 6. Rapport Nationaal Programma RES "Handreiking Regionale Energiestrategie 2.0"

  Iedereen in Nederland krijgt te maken met maatregelen voor grootschalige opwekking van duurzame wind- en zonne-energie. Overheden, maatschappelijke partners, netbeheerders, bedrijfsleven en waar mogelijk inwoners werken samen keuzes uit. Deze plannen worden beschreven in de Regionale energiestrat...
  1 juli 2022
  Elektriciteit Gassen Klimaat BesparingRapport
 7. Risk Preparedness Plan Electricity 2022

  Het Nederlandse risicoparaatheidsplan Elektriciteit heeft als doel om de nationale, regionale en bilaterale maatregelen te omschrijven die Nederland treft om elektriciteitscrises te voorkomen en als deze toch voorkomen de gevolgen te beperken.
  15 april 2022
  Elektriciteit Beleid en toezicht, NetwerkenRapport
 8. Kamerbrief I&W over het Nationaal Waterprogramma 2022-2027

  Brief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat namens de ministers van Natuur en Stikstof en Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.
  21 maart 2022
  Klimaat Drinkwater Zoetwater Beleid en toezichtKamerbrief, Rapport
 9. Rapport Arcadis Berenschot "Verkenning bewust en zuinig drinkwatergebruik"

  Bewust en zuinig gebruik is nodig om de (toekomstige) druk op de drinkwatervoorziening en het watersysteem te verlichten.
  26 februari 2022
  Drinkwater Beleid en toezichtRapport
 10. Brief minister van EZK inzake Aanpak project Delta Corridor

  Inrichting programmaorganisatie in samenwerking met provincies en gemeenten, ter voorbereiding op meerdere planfases en mogelijke mitigatiemaatregelen bij de inpassing van een buisleidingencorridor tussen de haven van Rotterdam, Moerdijk, Venlo, Chemelot en Noordrijn-Westfalen Duitsland. Zie oo...
  18 februari 2022
  Klimaat Beleid en toezicht, NetwerkenKamerbrief
 11. Nationaal crisisplan elektriciteit 2021

  Het Nationaal Crisisplan Elektriciteit (NCP E) is een leidraad om op hoofdlijnen snel inzicht en overzicht te bieden in afspraken op nationaal niveau inclusief aansluiting en samenwerking met betrokken publieke en private partners.
  1 februari 2022
  Elektriciteit Beleid en toezichtRapport
 12. Nationaal crisisplan gas 2021

  Het plan is een leidraad en beschrijft op hoofdlijnen de crisisaanpak op rijksniveau, de samenwerking en aansluiting met betrokken publieke en private partners en netwerken op internationaal en regionaal niveau.
  1 februari 2022
  Gassen Beleid en toezichtRapport
 13. Nationaal crisplan elektriciteit

  Ons elektriciteitsnet vormt de ruggengraat van onze moderne maatschappij. Geen elektriciteit uit de stopcontacten voor een langere tijd, lijkt soms ondenkbaar. Maar elektriciteitsuitval kan grote maatschappelijke effecten veroorzaken. Dit werd duidelijk bij de elektriciteitsuitval in 2019 in het ...
  1 februari 2022
  Elektriciteit Beleid en toezichtRapport
 14. Nationaal crisisplan gas

  Onze moderne maatschappij vraagt veel van ons energienetwerk. Waar we midden in een overbruggingsperiode zitten, en langzaam meer hernieuwbare bronnen zoals zon en wind implementeren, maken veel huishoudens, bedrijven en industrieën nog gebruik van gas en werken wij aan de ontwikkeling van g...
  1 februari 2022
  Gassen Beleid en toezichtRapport
 15. VEMW Whitepaper Internationaal klimaatbeleid

  Het meeste internationale klimaatbeleid wordt bij de VN gemaakt op de COP. Hier worden de belangrijkste COP's en doelstellingen uiteengezet.
  1 januari 2022
  Klimaat Beleid en toezicht
 16. VEMW Whitepaper Nationaal klimaatbeleid

  Klimaatbeleid komt, vanwege landsgrensoverschrijdende gevolgen, in grote mate in Europees verband tot stand. Europees beleid wordt vervolgens vertaald in nationale wet- en regelgeving. Het Nederlandse kabinet heeft een ambitieuze klimaat- en energie-agenda geformuleerd.
  1 januari 2022
  Klimaat Beleid en toezicht
 17. Werkplan CWSS "Nationaal waterstof programma 2022-2025"

  In deze aanbevelingen worden de hoofdboodschappen voor het NWP gepresenteerd. Deze geven een overzichtelijk en beknopt totaalbeeld van wat er moet gebeuren om waterstof voortvarend te ontwikkelen.
  7 juli 2021
  Waterstof Rapport
 18. Rapport Rijksoverheid: Het Nationaal Waterprogramma 2022-2027

  Het nationale waterbeleid en de uitvoering in de rijkswateren.
  19 maart 2021
  Drinkwater Zoetwater Beleid en toezicht
 19. Kamerbrief I&W Nationale analyse waterkwaliteit

  In het kader van de Delta-aanpak Waterkwaliteit heeft de minister opdracht gegeven aan het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) voor het opstellen van een Nationale analyse waterkwaliteit. Een tussenrapportage van deze Nationale analyse is in november 2019 met de Kamer gedeeld.
  6 augustus 2020
  Grondwater Zoetwater Oppervlaktewater KwaliteitKamerbrief
 20. Routekaart Nationaal Samenwerkingsprogramma PFAS in Water (PFAS Waterprogramma)

  Vragen aan de Stuurgroep Water: hen wordt gevraagd alvast richting te geven aan de te voeren discussie over de scope van het programma en de organisatorische inbedding hiervan.
  8 juli 2020
  Afvalwater Oppervlaktewater KwaliteitRapport