Koelwater

Lozing en onttrekking

Indien u meer dan 5.000 m3/uur koelwater op een Rijkswater loost, heeft u een (water)vergunning nodig. Deze vergunning vraagt u aan bij Rijkswaterstaat. Als u loost op water dat onder de verantwoordelijkheid van uw waterschap valt, vraagt u de vergunning aan bij uw waterschap. Regels zijn opgenomen in de verordening (ofwel ‘keur’) van het waterschap. Elk waterschap heeft zijn eigen verordening. De regels verschillen dus per beheergebied.

Rol van VEMW
VEMW behartigt uw belangen, in Nederland en in Europa, om uw koelcapaciteit ook in de toekomst veilig te stellen. VEMW ondersteunt u daarnaast:

  • bij de aanvraag van uw vergunning bij Rijkswaterstaat of uw waterschap;
  • bij het doorgronden van regels met betrekking tot de lozing en onttrekking van koelwater;
  • bij het toepassen van de beoordelingssystematiek voor warmtelozingen;
  • bij de toepassen van de beoordelingssystematiek voor koelwateronttrekkingen. 

BREF Industriële koeling

Als koelwatergebruiker is voor u de BREF Industriële koeling van belang. In dit referentiedocument van de Europese Commissie staan de beste beschikbare technieken voor industriële koelsystemen beschreven. Uw vergunning moet voldoen aan de aanbevelingen die in deze BREF staan. De BREF Industriële koeling wordt waarschijnlijk in 2016 herzien. VEMW is betrokken bij de totstandkoming van de BREF Industriële koeling.

Beoordelingssystematiek koelwaterlozing

Bij de beoordeling van uw warmtelozing hanteert de waterbeheerder de ‘beoordelingssystematiek warmtelozingen"(zie rechts bij downloads).   Deze systematiek geldt sinds 2005 en gaat uit van de gevolgen van uw lozing voor het ontvangende water. Om de effecten van uw warmtelozing op het ontvangende watersysteem te bepalen gebruikt de waterbeheerder een rekenmodel. De waterbeheerder beoordeelt of uw warmtelozing acceptabel is. 


Beoordelingssystematiek koelwateronttrekking
Rijkswaterstaat werkt aan een beoordelingssystematiek voor koelwateronttrekking. Grote onttrekkingen van koelwater kunnen van invloed zijn op de ecologische toestand van watersystemen. Met name de visstand is kwetsbaar. De systematiek resulteert naar verwachting eind 2013 in een nieuw wettelijk kader voor koelwateronttrekking. VEMW is betrokken bij de totstandkoming hiervan. VEMW wil graag dat ecologische en economische belangen in balans zijn.

Klimaatverandering
Door klimaatverandering stijgt de temperatuur van het oppervlaktewater. De afvoer van rivieren tijdens droge perioden in de zomer neemt juist af. Gevolg is dat de beschikbare koelcapaciteit afneemt en er minder ruimte overblijft voor uw warmtelozing. VEMW wil aanpassing van regels en vergunningen (zie Stroomdiagram koelwatereis in vergunningen) om ook in de toekomst voldoende koelcapaciteit te garanderen. VEMW vindt die ruimte nu te nauw gedefinieerd.

Nationaal Deltaprogramma en industrie
VEMW vindt dat oppervlaktewater ook op de lange termijn als koelwater inzetbaar moet zijn. Binnen het Nationaal Deltaprogramma bestaat, naar de mening van VEMW, nog te weinig aandacht voor de belangrijke rol van water voor de zakelijke watergebruiker in het algemeen, en voor koelwater in het bijzonder. VEMW behartigt uw belangen in dit programma. VEMW zet zich in voor een duurzame zoetwatervoorziening, onder andere gebaseerd op de economische waarde van water. Dit doen we onder meer door inbreng van kennis over industriële processen.

VEMW leden vinden na inloggen een handig rekenmodel koelwater.