Terug naar kennisbank

Handreiking onderzoeksverplichting toepassen BBT voor open recirculerende koelwatersystemen

RWS Informatie

Koelwater Rapport28 maart 2023Roy Tummers

Het doel van de handreiking is het ondersteunen van de vergunningverlener bij het onder de aandacht brengen en bespreekbaar maken van de ontwikkelingen op het gebied van de recirculerende koelwatersystemen. Het achterliggende, hogere, doel is de lozing en daarmee vermijdbaar gebruik van koelwaterconditioneringsmiddelen in meer of mindere mate te reduceren. Een belangrijk nevendoel is de landelijke uniformiteit, met behoud van maatwerk voor specifieke individuele situaties.

De aanleiding voor het opstellen van deze handreiking heeft betrekking op de volgende lopende zaken:

De inhaalslag bezien, waarin we regelmatig te maken hebben met open recirculerende koelwatersystemen;

Het rapport van Rob Berbee en Bram Rutten (Hulpstoffen in open circulatie koelsystemen lozend op Rijkswater, versie 4, 12 juli 2022), waarin wordt ingegaan op de BBT-ontwikkelingen met betrekking tot recirculerende koelwatersystemen. Op basis hiervan liggen er verbeterkansen voor het oprapen voor open recirculerende koelwatersystemen die wij niet willen laten liggen. Hierbij streven wij naar een landelijke uniforme aanpak. Reden waarom er vanuit het project inhaalslag bezien een werkgroep is geformeerd met als doel het opstellen van juridisch houdbare, uniforme overwegingen en voorschriften. Het resultaat hiervan is vastgelegd in deze handreiking. VEMW heeft input geleverd op deze handreiking welke is verwerkt.