Terug naar kennisbank

Notitie verkenning koelwaterlozingen i.r.t. temperatuurdoelen oppervlaktewater (AT Osborne)

Reactie VEMW bijgevoegd.

Koelwater Beleid en toezichtRapport16 oktober 2020Roy Tummers

De CIW-nota beoordelingssystematiek warmtelozingen (2004) wordt als Best Beschikbare Techniek (BBT) gebruikt voor de ontwikkeling (initiatiefnemer) en beoordeling (waterbeheerder)  an initiatieven voor koelwatergebruik uit oppervlaktewater. Er is in 2019 een start gemaakt met actualisatie van deze CIW-nota.

Aangezien de nota is opgesteld in 2004, was destijds de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) nog niet van kracht. Deze is in 2009 in werking getreden waardoor inmiddels voor de waterlichamen doeltemperaturen zijn vastgesteld als ondersteunende parameter voor biologie of als doel gelet de inname van water voor drinkwaterproductie. Samenvatting notitie: In deze notitie wordt de impact van warmtelozingen op de watertemperatuur ter plaatse van de lozing vergeleken met de natuurlijke warmtebelasting. Dit is gedaan met een conceptueel model van de natuurlijke warmtebelasting en de warmtelozing, voor een locatie in de Maas en in het Amsterdam-Rijnkanaal. Hierbij is het jaar 2018 jaarrond gemodelleerd. 2018 had een extreem droge zomer en najaar en is daarom interessant in de context van de impact van klimaatverandering.

Hieronder vind je de reactie van VEMW op deze notitie.