Waterkwaliteit

Water van de juiste kwaliteit voor zakelijk gebruik

De waterkwaliteit is sinds de jaren zeventig flink verbeterd. Desondanks voldoet de waterkwaliteit op een aantal plekken nog niet aan de gestelde eisen. Bovendien liggen er nieuwe bedreigingen op de loer die de waterkwaliteit negatief kunnen beïnvloeden, zoals klimaatverandering en de opkomst van nieuwe stoffen. Zakelijke watergebruikers stellen uiteenlopende eisen aan de waterkwaliteit. Soms hebben zij zeer schoon water nodig (bijvoorbeeld gedemineraliseerd water) en in andere gevallen volstaat laagwaardiger water (bijvoorbeeld koelwater voor industriële toepassingen).

Het waterbeleid wordt in Brussel geformuleerd. De uitwerking kan echter per lidstaat verschillen. Een goede waterkwaliteit is belangrijk voor u als zakelijke watergebruiker,  maar u heeft ook ruimte nodig om uw proceswater op verantwoorde wijze te lozen.

Internationaal

De Kaderrichtlijn Water (Krw) is een Europese richtlijn  die voorschrijft dat de waterkwaliteit van de Europese wateren, oppervlaktewater en grondwater, uiterlijk in 2027 aan bepaalde eisen moet voldoen. De richtlijn schrijft voor dat lidstaten plannen opstellen met maatregelen die nodig zijn om de eisen van de Krw te halen. Voor u als zakelijk watergebruiker is van belang dat maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren haalbaar en betaalbaar zijn en er niet toe leiden dat uw concurrentiepositie wordt aangetast.

Nationaal

Via de Implementatiewet EG-Kaderrichtlijn water is de Kaderrichtlijn water vertaald in de Nederlandse wetgeving. De verbetering van de waterkwaliteit vraagt een behoorlijke inzet van overheden en bedrijven. In Nederland werken we aan de zogenaamde Delta-aanpak Waterkwaliteit. Deze richt zich op alle belangrijke bronnen van waterverontreiniging: landbouw, stedelijk afvalwater en industrie. Door te kijken wat iedere partij zelf kan bijdragen aan de verbetering van de waterkwaliteit is een brede intentieverklaring tot stand gekomen die in 2016 is ondertekend door overheden en partners uit andere geledingen van de maatschappij. VEMW heeft namens de industrie getekend.

Stoffen

Het Nederlandse emissiebeleid heeft betrekking op stoffen naar water (en lucht). Het gebruik en de emissie van elke stof moet aan regelgeving voldoen. Doel is dat gebruik en emissie van gevaarlijke stoffen zoveel mogelijk worden vermeden. Er gelden Europese en nationale regels waaraan fabrikanten en gebruikers zich moeten houden. Er zijn zeer veel verschillende stoffen in gebruik. Het beleid maakt onderscheid tussen drie groepen stoffen: zeer zorgwekkende stoffen (ZZS), potentieel zeer zorgwekkende stoffen(pZZS) en opkomende stoffen.