Terug naar kennisbank

Wegwijzer opkomende stoffen in oppervlaktewater

Afvalwater Beleid en toezicht, KwaliteitHandleiding28 juni 2021Roy Tummers

DezeWegwijzerbiedt de betrokken partijen helderheid over het handelingskader na signalering van (potentieel) schadelijke stoffen. Mogelijke routes vanaf signalering vormen het startpunt voor deWegwijzer.

Waterbeheerders en drinkwaterbedrijven werden in de afgelopen jaren meermaals geconfronteerd met nieuwe, onbekende stoffen en/of nieuwe informatie waaruit de schadelijkheid van stoffen bleek. Stoffen als PFAS, Pyrazool, Melamine en GenX zijn hier voorbeelden van. Deze stoffenkunnen een risico vormen voor de waterkwaliteit, maar ook voor drinkwater gemaakt uit oppervlakte-of grondwater. Vaak is het niet duidelijk of er sprake is van een vaker voorkomende stof, die diffuus verspreid is in het milieu, of van een eenmalige lokale vondst. Bovendien zijn de effecten op het waterecosysteem of volksgezondheid (via verschillende blootstellingsroutes, waaronder drinkwater en visconsumptie) niet altijd bekend. Er komen ook veel meer van dergelijke, zogeheten opkomende stoffen voor in onze leefomgeving dan regulier gemonitord worden. Opkomende stoffen worden gedefinieerd als niet (wettelijk) genormeerde stoffen, waarvan de schadelijkheid nog niet (volledig) is vastgesteld Via de bestuurlijke versnellingstafel ‘Opkomende stoffen’, die valt onder de Deltaaanpak waterkwaliteit, is gewerkt aan het ontwikkelen van een structurele aanpak om meer inzicht te krijgen in chemische stoffen die in het water terechtkomen via industriële lozingen en stedelijk afvalwater.