Terug naar kennisbank

Kamerbrief I&W "Ex ante analyse waterkwaliteit"

Het doel van de KRW is om chemisch schoon en ecologisch gezond water te realiseren.

Afvalwater Oppervlaktewater KwaliteitKamerbrief16 november 2021Roy Tummers

De minister informeert de Kamer over de voortgang op het gebied van deKaderrichtlijn Water (KRW).

Op grond van de KRW worden iedere zes jaar SGBP-en opgesteld. Hierin staan dedoelen, het waterkwaliteitsbeeld en de maatregelen. Dit jaar wordt de uitvoeringvan de maatregelen uit deSGBP-en 2016-2021 afgerond.Er is veel bereikt. De otter is weer terug en uit een recente studie blijktdat het goed gaat metwaterinsecten (macrofauna).