Zuivering van afvalwater

Zelf zuiveren soms voordeliger dan uitbesteding aan waterschap

Stijgende kosten en stringente voorwaarden voor lozing kunnen voor u, de zakelijke watergebruiker, een reden zijn om uw afvalwater zelf (voor) te zuiveren. In dat geval laat u uw afvalwater niet langer zuiveren op de rioolwateringszuiveringsinstallatie (RWZI) van het waterschap. Dit heet ook wel "afhaken". VEMW kan u ondersteunen bij de besluitvorming omtrent het al dan niet in eigen beheer zuiveren van afvalwater. Zo kan VEMW u informeren over de voor- en nadelen en uw rechten en plichten.

Afhaken
Waterschappen zijn als exploitant van een RWZI niet gelukkig met bedrijven die afhaken. Gevolg is namelijk dat de RWZI deels onbenut blijft, er minder zuiveringsheffing binnenkomt en de tarieven voor de overige lozers stijgen.

Om te voorkomen dat u als bedrijf afhaakt, bestaat er sinds 2001 een wettelijk instrument waarmee Waterschappen de afhaakproblematiek bestrijden: "de aan- en afhaakregeling. Waterschappen verstrekken langs die weg kortingen aan bedrijven die zonder die korting uit financiële overwegingen overstappen op zuiveren in eigen beheer. Per saldo betaalt u dan minder zuiveringsheffing als beloning voor het (blijven) afvoeren van het afvalwater naar de RWZI van het waterschap. De regeling stopte medio 2012, maar geldt weer sinds 2013, mede door aanhoudende druk vanuit VEMW.

Waterschappen zijn niet verplicht om de "aan- en afhaakregeling" toe te passen. De afhaakproblematiek doet zich niet bij elk waterschap in dezelfde mate voor. Om in aanmerking te komen voor de regeling dient u aan bepaalde criteria te voldoen. U kunt VEMW inschakelen als u wilt weten of u in aanmerking komt voor de regeling.

Kosten reduceren
Indien u geen gebruik kan maken van de aan- en afhaakregeling maar toch kosten wilt reduceren kunt u uw afvalwater zelf gaan zuiveren. Dit gaat gepaard met aanzienlijke investeringen. Er zijn echter meer manieren om te komen tot reductie van kosten voor afvalwater:

Optimalisatie en rationalisatie van productieprocessen
Mogelijk is hergebruik van (afval)water voor u een interessante optie. In dat geval wordt het water na te zijn gebruikt in het productieproces opnieuw ingezet. Kostenverlaging is naast verduurzaming een belangrijke reden om na te gaan of hergebruik van (afval)water tot de mogelijkheden behoort. Ook besparing van energiekosten kan een drijfveer zijn om in hergebruik te investeren. De laatste jaren zijn verschillende nieuwe technologieën beschikbaar gekomen waarmee proceswater (deelstromen) maar ook afvalwater kan worden behandeld met als doel dit te hergebruiken in het proces.

Alternatieve afzetmogelijkheden
Uw afvalwater kan van een zodanige samenstelling zijn dat het interessant kan zijn voor nuttige toepassing bij derden, bijvoorbeeld indien deze derden er energie in de vorm van biogas uit kunnen winnen. Biogas is een hernieuwbare energiebron, die kan worden gebruikt voor de productie van elektriciteit en warmte.

VEMW kan de verschillende mogelijkheden voor u in kaart brengen en u adviseren over het voor u geschikte alternatief.

Modernisering zuiveringsheffing
Het Ministerie van Infrastructuur & Milieu studeert op mogelijkheden om de grondslag van de zuiveringsheffing aan te passen. De vernieuwde grondslag moet het voor waterschappen mogelijk maken om maatwerk te bieden aan bedrijven. In dat geval zou de aan- en afhaakregeling niet meer nodig zijn. Maatwerk is nu (wettelijk) niet mogelijk aangezien de zuiveringsheffing is gebaseerd op vaste tarieven.

VEMW wil een kostengeoriënteerde heffing die bovendien de waarde van afvalwater beter tot uitdrukking laat komen. Specifieke kenmerken van het afvalwater, zoals samenstelling, concentratie, debietvariatie en temperatuur maar ook de bezettingsgraad van de ontvangende zuivering kunnen immers tot een heel andere kostenopbouw leiden dan in het huidige vaste tarief wordt gepresenteerd.