Water

Duurzaam ondernemen met voldoende en betaalbaar water van de juiste kwaliteit

Voldoende en betaalbaar water van de juiste kwaliteit is voor u als zakelijke watergebruiker essentieel om duurzaam te kunnen ondernemen, maar dit is niet vanzelfsprekend. VEMW werkt daarom aan het behouden en waar nodig versterken van de vestigingscondities voor waterafhankelijke bedrijven en instellingen. Wij hanteren de volgende speerpunten:

Duurzaam water

We kunnen in Nederland niet altijd beschikken over voldoende water van de juiste kwaliteit. Een efficiëntere omgang met water is nodig. Het biedt bedrijven tevens kansen om hun afhankelijkheid van kwetsbare waterbronnen te verminderen. Technologische mogelijkheden die verduurzaming van het watergebruik mogelijk maken zijn beschikbaar. Deze maken het steeds beter mogelijk om water, en componenten in het water, te hergebruiken. In de komende jaren wordt van bedrijven en andere watergebruikers verwacht dat ze hun watergebruik verder verduurzamen. De uitdagingen worden dermate groot dat bedrijven steeds vaker zullen moeten samenwerken met andere (private en publieke) partijen.

Voldoende water

Beschikbaarheid van voldoende zoetwater is een belangrijke vestigingsconditie voor veel bedrijven. Door klimaatverandering wordt (zoet) water schaarser. VEMW zet zich in voor een zoetwatervoorziening die is afgestemd op de belangen van de industrie: deze (water)belangen moeten worden verankerd in de Nationale Zoetwaterstrategie én moeten doorklinken in de maatregelen die de overheid neemt. VEMW zet zich in voor de beschikbaarheid van water voor u als zakelijke gebruiker, nu en in de toekomst. 

Betaalbaar water

De financiering van het waterbeheer komt onder druk te staan door ontwikkelingen als klimaatverandering en de realisatie van Europese doelen omtrent waterkwaliteit. VEMW heeft eind 2016 een eigen visie opgesteld op de toekomstige financiering van het waterbeheer. Wij vinden dat financiering geen doel is maar een middel om te komen tot een duurzaam en doelmatig waterbeheer. Voor een duurzame en doelmatige omgang met water en is maximale inzet vereist van alle bij het waterbeheer betrokken partijen. Overheden moeten actief blijven sturen op een doelmatig beheer en een beheerste ontwikkeling van tarieven. VEMW zet zich in voor een betaalbare (drink)watervoorziening door waterbeheerders en drinkwaterbedrijven.

Water van de juiste kwaliteit

Een goede waterkwaliteit is belangrijk voor de zakelijk gebruiker. Door de toenemende drukte in de ondergrond, de verzilting in het westen van het land en opkomende stoffen in grond- en oppervlaktewater kan niet altijd worden voldaan aan de eisen die bedrijven stellen aan de waterkwaliteit. Tegelijkertijd hebben bedrijven ruimte nodig om hun proceswater verantwoord te lozen. Voor de concurrentiepositie van internationaal opererende bedrijven is van belang dat er een gelijk speelveld bestaat. Dat betekent dat Europese waterkwaliteitseisen leidend zijn en dat nationale koppen op Europese wetgeving niet gewenst zijn. VEMW zet zich in voor water van de juiste kwaliteit voor zakelijk gebruik.