Berichten over Drinkwater

VEMW heeft beschikbare kennis in de vorm van documenten ondergebracht in de kennisbank. Met behulp van de keuzes uit het Thema, Onderwerp, Publicatietype en al of niet met gebruikmaking van een of meer trefwoorden, kun je zoeken in de kennisbank. Documenten waar een slotje bij wordt getoond, zijn exclusief voor onze leden.

Mocht een document ontbreken, stuur ons dan een bericht met informatie over wat er ontbreekt.

 1. Drinkwaterrichtlijn 2023

  Aanleiding is de herziening van de Drinkwaterrichtlijn in 2020 en de omzetting in nieuwe regelgeving.
  3 januari 2023
  Drinkwater Wet- en regelgeving
 2. VEMW jaarlijks overzicht Drinkwatertarieven

  VEMW stelt jaarlijkse een overzicht samen van de drinkwatertarieven voor industriële bedrijven.
  12 december 2022
  Drinkwater Prijzen en tarieven
 3. Hand-out VEWIN "Zeker stellen drinkwatervoorziening"

  Het watersysteem loopt tegen zijn grenzen aan door droogte, verzilting en een toenemende watervraag door een groeiende bevolking, regionaal  stedelijke uitbreiding en economie.Deze notitie brengt deactuele endreigende knelpunten in kaart.
  23 september 2022
  Drinkwater LeveringHandleiding
 4. Kamerbrief I&W over het Nationaal Waterprogramma 2022-2027

  Brief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat namens de ministers van Natuur en Stikstof en Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.
  21 maart 2022
  Klimaat Drinkwater Zoetwater Beleid en toezichtKamerbrief, Rapport
 5. Handboeken Milieubelastingen en heffingen

  Het Handboek Milieubelastingen is een toelichting op de Wet belastingen op milieugrondslag. In het handboek vindt u informatie over de belasting op leidingwater, de kolenbelasting, de energiebelasting, afvalstoffenbelasting en de vliegbelasting.
  1 januari 2022
  Elektriciteit Gassen Drinkwater Belastingen, Prijzen en tarievenHandleiding
 6. Antwoord Kamervragen rechterlijk ingrijpen in waterbeheer

  Kamerbrief I&W inzake vragen over rechterlijk ingrijpen in het waterbeheer.
  21 juli 2021
  Drinkwater Industriewater Koelwater Proceswater Beleid en toezichtKamerbrief
 7. VEMW E&W Update 2 2021

  Exclusief voor VEMW-leden. Deze digitale kwartaalpublicatie bevat nieuws over relevante wetten, regels, jurisprudentie en beleid(svoornemens). Ook wijzigingen, betrokken sectoren, consequenties voor VEMW-leden en de betrokkenheid van VEMW komen aan bod.
  1 juni 2021
  Drinkwater Netwerken, Prijzen en tarieven, BesparingE&W Update
 8. Rapport Ministerie van I&W Beleidsnota Drinkwater 2021-2026

  Samen werken aan een toekomstbestendige drinkwatervoorziening
  2 mei 2021
  Drinkwater Beleid en toezichtRapport
 9. Rapport Rijksoverheid: Het Nationaal Waterprogramma 2022-2027

  Het nationale waterbeleid en de uitvoering in de rijkswateren.
  19 maart 2021
  Drinkwater Zoetwater Beleid en toezicht
 10. VEWIN rapporten 2020 en 2021 kerngegevens drinkwater

  Vewin publiceert jaarlijks de Kerngegevens drinkwater.
  1 januari 2021
  Drinkwater Beleid en toezicht, Prijzen en tarievenRapport
 11. Rapport Prestatievergelijking drinkwaterbedrijven 2019

  Door de Inspectie Leefomgeving en Transport.
  9 december 2020
  Drinkwater Beleid en toezichtRapport
 12. Advies Drinkwatertarieven 2019 ACM - ILT

  Ons kenmerk: ACM/UIT/513808Onderwerp: ACM/18/034540 Drinkwateradviezen 2019
  10 februari 2020
  Drinkwater Beleid en toezicht
 13. Rapportage: De staat van ons water (2019, 2020, 2021)

  Rapportage over de uitvoering van het waterbeleid in 2019
  1 januari 2020
  Afvalwater Drinkwater Grondwater Industriewater Koelwater Proceswater Zoetwater Beleid en toezichtRapport
 14. Brief I&W inzake Vermogenskostenvoet en maximaal aandeel eigen vermogen 2020-2021 drinkwaterbedrijven

  Op grond van artikel 10, tweede en derde lid, van de Drinkwaterwet, dient elke twee jaar de gewogen gemiddelde  vermogenskostenvoet(WACC)en het maximaal toegestane aandeel eigen vermogen voor drinkwaterbedrijven te worden vastgesteld.Met deze brief informeerte de ministeri de Kamer over de k...
  19 november 2019
  Drinkwater Beleid en toezicht, Wet- en regelgeving, Prijzen en tarieven
 15. Kamerbrief Min I&W inzake wetgevingsoverleg 11 november 2019

  Onderwerpen: 1. Waterveiligheid; 2. Klimaatadaptatie en droogte; 3. Waterkwaliteit en drinkwater'4. Noordzee en Waddengebied; 5. Internationaal
  6 november 2019
  Drinkwater Koelwater Zoetwater Wet- en regelgevingKamerbrief
 16. Reachte VEMW op Wacc drinkwater 2020-2021

  Reactie VEMW als vertegenwoordiger van de zakelijke drinkwaterconsumenten op de conceptrapportage van The Brattle Group (d.d. 27 mei 2019) inzake de WACC voor drinkwaterbedrijven voor de periode 2020-2021. Deze reactie is mede gebaseerd op extern advies dat wij hebben ingewonnen.
  28 juli 2019
  Drinkwater Wet- en regelgeving, Prijzen en tarieven
 17. VEMW zienswijze Wacc Drinkwater 2020

  VEMW, als vertegenwoordiger van de zakelijke drinkwaterconsumenten, reageert op de conceptrapportage van The Brattle Group (d.d. 27 mei 2019) inzake de WACC voor drinkwaterbedrijven voor de periode 2020-2021. Deze reactie is mede gebaseerd op extern  advies dat VEMW heeft ingewonnen.
  28 juni 2019
  Drinkwater Prijzen en tarieven
 18. VEMW E&W Update 2 2019

  Exclusief voor VEMW-leden. Deze digitale kwartaalpublicatie bevat nieuws over relevante wetten, regels, jurisprudentie en beleid(svoornemens). Ook wijzigingen, betrokken sectoren, consequenties voor VEMW-leden en de betrokkenheid van VEMW komen aan bod.
  1 juni 2019
  Drinkwater Belastingen, Netwerken, Prijzen en tarieven, BesparingE&W Update
 19. Evaluatie Crisisbeheersing Watertekort 2018

  Doel van de evaluatie is aan de hand van het functioneren van de crisisorganisatie te bezien of verbeteringen/aanpassingen nodig zijn in de samenwerking tussen de betrokken partijen en in het bijzonder inhet Landelijk Draaiboek Waterverdeling en Droogte.
  2 april 2019
  Drinkwater Grondwater Zoetwater Oppervlaktewater LeveringRapport
 20. VEMW E&W Update 1 2019

  Exclusief voor VEMW-leden. Deze digitale kwartaalpublicatie bevat nieuws over relevante wetten, regels, jurisprudentie en beleid(svoornemens). Ook wijzigingen, betrokken sectoren, consequenties voor VEMW-leden en de betrokkenheid van VEMW komen aan bod.
  1 maart 2019
  Gassen Drinkwater Belastingen, Netwerken, Prijzen en tarievenE&W Update