Berichten over Drinkwater

VEMW heeft beschikbare kennis in de vorm van documenten ondergebracht in de kennisbank. Met behulp van de keuzes uit het Thema, Onderwerp, Publicatietype en al of niet met gebruikmaking van een of meer trefwoorden, kun je zoeken in de kennisbank. Documenten waar een slotje bij wordt getoond, zijn exclusief voor onze leden. Mocht een document ontbreken, stuur ons dan een bericht met informatie over wat er ontbreekt.

 1. Standpunt Kaderrichtlijn Water (KRW) bedrijfsleven

  Goede waterkwaliteit: ook cruciaal voor de Nederlandse economie!
  15 april 2024
  Drinkwater Industriewater KwaliteitRapport
 2. VEMW Energie & Water Update 1 2024

  Deze digitale kwartaalpublicatie bevat nieuws over relevante wetten, regels, jurisprudentie en beleid(svoornemens). Ook wijzigingen, betrokken sectoren, consequenties voor VEMW-leden en de betrokkenheid van VEMW komen aan bod.
  21 februari 2024
  Elektriciteit Gassen Waterstof Drinkwater E&W Update
 3. Rapport: Inspectie Leefomgeving Transport 'Drinkwater steeds schaarser'

  Rapport van de ILT ‘Drinkwater steeds schaarser’. Drinkwaterbedrijven zijn op zoek naar nieuwe bronnen vanwege een toenemende vraag naar drinkwater. Uitvoering van uitbreidings- en vervangingsopgaven is nodig om de continuïteit van de drinkwatervoorziening veilig te stellen.
  16 januari 2024
  Drinkwater Beleid en toezichtRapport
 4. VEMW jaarlijks overzicht Drinkwatertarieven

  VEMW stelt jaarlijkse een overzicht samen van de drinkwatertarieven voor industriële bedrijven.
  12 januari 2024
  Drinkwater Prijzen en tarieven
 5. Rapport RIVM "Verkenning risicofactoren biocidegebruik"

  Het doel van deze verkenning is ondersteuning van de toezichthouders bij het maken van keuzes voor risicogericht toezicht op de naleving van de biocideregelgeving.
  30 oktober 2023
  Drinkwater KwaliteitRapport
 6. Rapport UU "Scherper aan de wind. Koersen op KRW-doelbereik in 2027"

  In dit onderzoek is de systematiek van het EU-recht en de KRW uiteengezet en zijn mogelijke risico’s voor de Brabantse waterschappen bij de uitvoering van de Kaderrichtlijn water geïnventariseerd.
  22 september 2023
  Afvalwater Drinkwater Grondwater Oppervlaktewater KwaliteitRapport
 7. Handboeken Belastingdienst "Milieubelastingen en heffingen"

  Het Handboek Milieubelastingen is een toelichting op de Wet belastingen op milieugrondslag. In het handboek vindt u informatie over de belasting op leidingwater, de kolenbelasting, de energiebelasting, afvalstoffenbelasting en de vliegbelasting.
  1 augustus 2023
  Elektriciteit Gassen Drinkwater Belastingen, Prijzen en tarievenHandleiding
 8. Rapport Rebel "Financierbaarheid drinkwatersector"

  Onder zoek door Rebel of het opstellen van vereisten voor de financiële gezondheid van een drinkwaterbedrijf, kan borgen dat een drinkwaterbedrijf niet te grote financiële risico’s loopt en zodoende altijd haar wettelijke taken kan uitvoeren.
  10 april 2023
  Drinkwater Beleid en toezicht, Prijzen en tarievenRapport
 9. Water Accounts for the Netherlands

  Compilation of Physical Supply and Use tables, Asset Accounts and Policy Indicators for Water 2018-2020
  30 maart 2023
  Afvalwater Drinkwater Grondwater Oppervlaktewater Prijzen en tarievenRapport
 10. VEMW E&W Update maart 2023

  Deze digitale kwartaalpublicatie bevat nieuws over relevante wetten, regels, jurisprudentie en beleid(svoornemens). Ook wijzigingen, betrokken sectoren, consequenties voor VEMW-leden en de betrokkenheid van VEMW komen aan bod.
  7 maart 2023
  Elektriciteit Gassen Drinkwater E&W Update
 11. Waterbeschikbaarheid voor de bereiding van drinkwater tot 2030

  Naar verwachting zal de vraag naar drinkwater in Nederland in 2030 veel groter zijn dan in 2020. Dat komt onder andere doordat de economie dan is gegroeid, net als het aantal inwoners. Door klimaatverandering (warme zomers) is er meer drinkwater nodig maar is er minder beschikbaar. Naar verwachti...
  1 maart 2023
  Drinkwater Rapport
 12. Factsheet nieuwe regels voor eigen winningen

  Deze factsheet is opgesteld voor eigenaren van eigen (water)winningen en heeft betrekking op nieuwe regels die voortvloeien uit de nieuwe de Europese drinkwaterrichtlijn.
  17 februari 2023
  Drinkwater Wet- en regelgevingHandleiding
 13. Kamerbrief I&W "Verkenning bewust en zuinig drinkwatergebruik en verkenning belasting op leidingwater"

  In de Kamerbrief van 9 februari 2023 gaat Minister Harbers van I&W in op een tweetal uitgevoerde verkenningen.
  15 februari 2023
  Drinkwater Beleid en toezichtKamerbrief
 14. Kamerbrief I&W verkenningen naar bewust en zuinig drinkwatergebruik

  Minister Harbers van I&W heeft op 9 februari 2023 een brief en een tweetal verkenningen naar de Tweede Kamer gestuurd. De verkenning inzake bewust en zuinig drinkwatergebruik gaat in op de effectiviteit van mogelijke drinkwaterbesparingsmaatregelen en -instrumenten voor verschillende drinkwat...
  9 februari 2023
  Drinkwater Grondwater BesparingKamerbrief
 15. Paper I&W "Hoofdlijnen Europese Drinkwaterrichtlijn 2023"

  Samenvatting herziening van de Drinkwaterrichtlijn in 2020 en de omzetting in nieuwe regelgeving.
  3 januari 2023
  Drinkwater Beleid en toezicht
 16. Rapport Sterk Consulting "Verkenning belasting op leidingwater"

  Het rapport dat naar aanleiding van de verkenning ten aanzien van de belasting op leidingwater is geschreven beschrijft de ontstaansgeschiedenis van de belasting op leidingwater.
  22 november 2022
  Drinkwater Beleid en toezichtRapport
 17. Hand-out VEWIN "Zeker stellen drinkwatervoorziening"

  Het watersysteem loopt tegen zijn grenzen aan door droogte, verzilting en een toenemende watervraag door een groeiende bevolking, regionaal  stedelijke uitbreiding en economie. Deze notitie brengt dea actuele en dreigende knelpunten in kaart.
  23 september 2022
  Drinkwater LeveringHandleiding
 18. Kamerbrief I&W over het Nationaal Waterprogramma 2022-2027

  Brief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat namens de ministers van Natuur en Stikstof en Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.
  21 maart 2022
  Klimaat Drinkwater Zoetwater Beleid en toezichtKamerbrief, Rapport
 19. Rapport Arcadis Berenschot "Verkenning bewust en zuinig drinkwatergebruik"

  Bewust en zuinig gebruik is nodig om de (toekomstige) druk op de drinkwatervoorziening en het watersysteem te verlichten.
  26 februari 2022
  Drinkwater Beleid en toezichtRapport
 20. Antwoord Kamervragen rechterlijk ingrijpen in waterbeheer

  Kamerbrief I&W inzake vragen over rechterlijk ingrijpen in het waterbeheer.
  21 juli 2021
  Drinkwater Industriewater Koelwater Proceswater Beleid en toezichtKamerbrief