Berichten over Industriewater

VEMW heeft beschikbare kennis in de vorm van documenten ondergebracht in de kennisbank. Met behulp van de keuzes uit het Thema, Onderwerp, Publicatietype en al of niet met gebruikmaking van een of meer trefwoorden, kun je zoeken in de kennisbank. Documenten waar een slotje bij wordt getoond, zijn exclusief voor onze leden. Mocht een document ontbreken, stuur ons dan een bericht met informatie over wat er ontbreekt.

 1. Standpunt Kaderrichtlijn Water (KRW) bedrijfsleven

  Goede waterkwaliteit: ook cruciaal voor de Nederlandse economie!
  15 april 2024
  Drinkwater Industriewater KwaliteitRapport
 2. Water: aanbod, gebruik en balans

  Praktische presentatie voor gebruikers
  27 september 2022
  Industriewater MarktPresentatie
 3. Presentaties VEMW bijeenkomst Hét Nationale Watersymposium

  Presentaties van Hét Nationale Watersymposium dat plaatsvond op donderdag 30 juni 2022.
  30 juni 2022
  Industriewater Koelwater KwaliteitPresentatie
 4. MKB-toets voorstellen watersysteemheffing

  Ministerie van I&W
  2 februari 2022
  Industriewater Proceswater Beleid en toezichtHandleiding
 5. Kamerbrief I&W Voortgang beleid chemische stoffen

  Met deze brief geeft de minister invulling aan de toezegging om de Kamer te informeren over de voortgang op een vijftal onderwerpen
  15 november 2021
  Afvalwater Industriewater Kamerbrief
 6. Eindrapport Pilot Waterprofielen Industrie

  De ministeries van I&W en EZK hebben tezamen met de VEMW het initiatief genomen een pilot waterprofielen industrie te starten. De pilot heeft geleid tot een uitgebreide gebiedsomschrijving van de waterbeheersituatie, toegespitst op de watervoorziening voor de industrie.
  15 augustus 2021
  Industriewater Zoetwater Beleid en toezichtRapport
 7. Antwoord Kamervragen rechterlijk ingrijpen in waterbeheer

  Kamerbrief I&W inzake vragen over rechterlijk ingrijpen in het waterbeheer.
  21 juli 2021
  Drinkwater Industriewater Koelwater Proceswater Beleid en toezichtKamerbrief
 8. Inbreng Algemeen Overleg Water

  Op 9 juni 2021 debatteert de Kamer met de minister van Infrastructuur en Waterstaat over diverse wateronderwerpen. Meerdere onderwerpen zijn voor zakelijke watergebruikers van groot belang. Daarom wil de Koninklijke Vereniging Energie, Milieu en Water (VEMW) als belangenbehartiger en kenniscentru...
  8 juni 2021
  Industriewater Proceswater Beleid en toezicht
 9. Waterprofiel Industrie - eerste blik op waterprofielen

  Rapport RHDHV en INFRAM
  1 juni 2021
  Industriewater Proceswater Beleid en toezichtHandleiding
 10. Rapportage: De staat van ons water (2019, 2020, 2021)

  Rapportage over de uitvoering van het waterbeleid in 2019
  1 januari 2020
  Afvalwater Drinkwater Grondwater Industriewater Koelwater Proceswater Zoetwater Beleid en toezichtRapport
 11. EC Second River Basin Management Plans – Member State: The Netherlands

  Report from the European Commission to the European Parliament and the Council on the implementation of the Water Framework Directive (2000/60/EC) and the Floods. Second River Basin Management Plans First Flood Risk Management Plans
  26 februari 2019
  Afvalwater Drinkwater Industriewater Koelwater Proceswater Wet- en regelgevingRapport
 12. Startdocument Beleidstafel Droogte

  Het voorjaar, de zomer en het najaar van 2018 waren uitzonderlijk droog. Daardoor is aanzienlijke schade opgetreden in de landbouw en in natuurgebieden. In stedelijk en landelijk gebied was sprake van waterkwaliteitsproblemen en extra bodemdaling en funderingsschade, door lage grondwaterstanden.
  10 december 2018
  Afvalwater Drinkwater Grondwater Industriewater Proceswater Zoetwater Beleid en toezicht
 13. VEMW visiedocument Duurzaam ondernemen met betaalbaar water

  Nederland heeft een hoop waterwerk te verrichten. Door de verandering van het klimaat moet de waterveiligheid op orde worden gebracht zodat burgers en bedrijven voldoende beschermd worden tegen hoog water. Verder moet de zoetwatervoorziening in de komende jaren stap voor stap robuuster worden gem...
  13 oktober 2016
  Afvalwater Klimaat Grondwater Industriewater Koelwater Proceswater Zoetwater Zuivering Markt
 14. VEMW visiedocument water om duurzaam te ondernemen

  De beschikbaarheid van voldoende en betaalbaar water van de juiste kwaliteit is voor veel bedrijven een voorwaarde voor vestiging in Nederland. Nederland biedt zakelijke gebruikers van water goede vestigingscondities. Ons land is gunstig gelegen in een delta van grote rivieren en beschikt over vo...
  9 januari 2015
  Afvalwater Klimaat Drinkwater Grondwater Industriewater Koelwater Proceswater Zoetwater