Terug naar kennisbank

VEMW visiedocument Duurzaam ondernemen met betaalbaar water

Afvalwater Klimaat Grondwater Industriewater Koelwater Proceswater Zoetwater Zuivering Markt13 oktober 2016Roy Tummers

Nederland heeft een hoop waterwerk te verrichten. Door de verandering van het klimaat moet de waterveiligheid op orde worden gebracht zodat burgers en bedrijven voldoende beschermd worden tegen hoog water. Verder moet de zoetwatervoorziening in de komende jaren stap voor stap robuuster worden gemaakt waarmee watertekorten zoveel mogelijk worden voorkomen.

Het voornemen van de minister om te komen tot voorstellen voor de toekomstige financiering vormt voor VEMW als de vertegenwoordiger van de zakelijke  watergebruiker aanleiding tot het opstellen van een eigen visie. Voor VEMW is leidend dat de financiering geen doel op zichzelf is maar slechts een middel om te  komen tot een duurzaam en doelmatig (ofwel toekomstbestendig) waterbeheer. Een dergelijk beheer is van groot belang voor burgers en bedrijven die ook op langere termijn in een (water)veilig land willen wonen en werken. Bovendien willen zij beschikken over voldoende water van de juiste kwaliteit voor een redelijke prijs.