Carbon Capture and Storage (CCS)

CO2-emissiereductie door middel van opslag in de grond

Een van de mogelijkheden voor de Nederlandse energiegebruikers om CO2-emissiereductie te realiseren is Carbon Capture and Storage (CCS): de afvang en opslag van CO2 in de grond. Nederland heeft vanwege uitgeproduceerde gasvelden onder de Noordzee een grote potentie voor CO2-opslag en kan op deze manier bijdragen aan de reductie van CO2 uitstoot en het behalen van de reductiedoelstellingen van zowel Nederland als Duitsland en België.

Waar gaat het over?

CCS is een techniek die op korte termijn kan worden toegepast bij de afvang van emissies van zowel elektriciteitscentrales als industriële installaties en kan bijdragen aan een snelle en doelmatige vermindering van grote hoeveelheden CO2-uitstoot. Deze techniek is een techniek die volgens het IPCC en het IEA noodzakelijk is om de klimaatdoelstellingen te behalen die gesteld zijn in Parijs (2015). CCS is bijvoorbeeld een nuttig instrument voor de overgang naar grootschalig gebruik van koolstofarm geproduceerde waterstof of om industrieën die nog geen - of economisch vooralsnog onrendabele - CO2-reductiemethoden hebben, te helpen op korte termijn hun CO2-emissies te verminderen.

Wat betekent dit dossier voor u?

CCS kan voor u een van de methoden zijn om op korte termijn tot CO2-emissiereductie te komen en zo uw CO2-reductiedoelstellingen te behalen. CCS is een van de emissiereductie methoden die goedgekeurd is door de Europese Commissie, waardoor u zowel minder EU-ETS emissierechten hoeft in te leveren als CO2-heffing hoeft te betalen. In Nederland worden er momenteel verschillende projecten opgezet (Porthosen Aramis) waar u aan deel kunt nemen en SDE++ voor kunt aanvragen.

Wat is de status van dit onderwerp?

In 2021 heeft VEMW een position paper geschreven over CCS, waarin VEMW de randvoorwaarden schetst om wenselijke en haalbare CCS projecten  in Nederland te kunnen realiseren. Belangrijke randvoorwaarden die daarin genoemd worden zijn de ontwikkeling van een lange termijn planning waarin de verantwoordelijkheid bij de juiste partijen wordt neergelegd. Daarnaast wordt een openbaar CO2-netwerk voorgesteld zodat bedrijven, die CCS als belangrijkste CO2-reductiemaatregel hebben, de mogelijkheid hebben om op korte termijn deze technologie toe te passen. Op dit moment wordt in Nederland gewerkt aan de eerste projecten in de vorm van Porthos en Aramis. Recent is voorgesteld in de begroting van 2022 om jaarlijks maximaal 9,7 Mton CO2 te subsidiëren.