Terug naar kennisbank

Kamerbrief EZK "Aanscherping energiebesparingsplicht per 1 juli 2023"

Klimaat Besparing, EmissieKamerbrief, Rapport4 juli 2023Jacques van de Worp

De energiebesparingsplicht voor bedrijven en instellingen wordt per 1 juli 2023 aangescherpt. Daarmee vallen meer maatregelen en meer bedrijven en instellingen onder de plicht. De energiegrootverbruikers moeten uiterlijk op 1 december 2023 via de RVO rapporteren over de maatregelen.

Besparingsplicht

Energiebesparing is naast de opwek en het gebruik van hernieuwbare energie een belangrijke mogelijkheid om de CO2-uitstoot te verminderen. Veel bedrijven en instellingen zijn nu al verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen die zich in vijf jaar of minder terugverdienen. Om het besparen van energie verder te stimuleren scherpt het kabinet – zoals eerder aangekondigd - de energiebesparingsplicht voor bedrijven en instellingen per 1 juli 2023 aan. Daarmee vallen meer maatregelen en meer bedrijven en instellingen onder de plicht. De energiegrootverbruikers moeten uiterlijk op 1 december 2023 via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) rapporteren over de maatregelen.

Aanpassingen

De bestaande energiebesparingsplicht is op diverse punten aangescherpt. Zo is de doelgroep per 1 januari 2023 uitgebreid naar bedrijven en instellingen die onder het Europese emissiehandelssysteem (EU-ETS) vallen. Ook bedrijven die een omgevingsvergunning milieu nodig hebben, zoals afvalverwerkingsbedrijven en bedrijven in de zware industrie, vallen vanaf 1 juli 2023 onder de plicht. Naast een uitbreiding van de energiebesparende maatregelen worden ook maatregelen voor de productie van of de overstap op hernieuwbare energie(dragers) verplicht. Mits deze een terugverdientijd hebben van vijf jaar of minder hebben en leiden tot een verlaging van de CO2-uitstoot.

Onderzoeks- en informatieplicht

Vestigingen van bedrijven en instellingen met een jaarlijks gebruik vanaf 50 MWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent) hebben een informatieplicht om te rapporteren over de uitgevoerde en nog uit te voeren maatregelen. Hiervoor kunnen bedrijven en instellingen gebruik maken van de – uitgebreide -‘Erkende maatregelenlijst energiebesparing’ (EML). Op deze lijst staan 149 maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder per bedrijfsactiviteit opgenomen.

Bron: EZK