Kennisbank

VEMW heeft beschikbare kennis in de vorm van documenten ondergebracht in de kennisbank. Met behulp van de keuzes uit het Thema, Onderwerp, Publicatietype en al of niet met gebruikmaking van een of meer trefwoorden, kun je zoeken in de kennisbank. Documenten waar een slotje bij wordt getoond, zijn exclusief voor onze leden. Mocht een document ontbreken, stuur ons dan een bericht met informatie over wat er ontbreekt.

 1. Brief ACM aan ILT inzake Drinkwateradviezen 2018

  ILT kenmerk:ILT-2017/99862ACMkenmerk:ACM/UIT/498793
  1 februari 2019
  Drinkwater Beleid en toezicht, Prijzen en tarieven
 2. Raad van State uitspraak (tegen ministerie van EZK)

  Voorlopige voorziening Uitspraak 201810054/2/A1 ECLI:NL:RVS:2019:279
  31 januari 2019
  Gassen Wet- en regelgeving
 3. ACM Gewijzigd Methodebesluit GTS 2017-2021

  Zaaknr. ACM/18/033724 / Documentnr.ACM/UIT/505484
  24 januari 2019
  Gassen Beleid en toezicht, Wet- en regelgevingWetgevingsdocument
 4. Verzamelwet Brexit

  Wijziging van enige wetten en het treffen van voorzieningen in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (Verzamelwet Brexit)
  19 januari 2019
  Elektriciteit Gassen Wet- en regelgeving
 5. Wetsvoorstel Minimumprijs CO2

  Tweede Kamer der Staten-GeneraalVergaderjaar 2018–201935 216 Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag en de Wet milieubeheer voor de invoering van een minimum CO2-prijs bij elektriciteitsopwekking (Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking)
  1 januari 2019
  Klimaat Wet- en regelgeving, EmissieWetgevingsdocument
 6. Potentiële maatregelen tegen verspreiding van Legionella uit afvalwaterzuiveringsinstallaties

  Legionellabacteriën kunnen zich via de lucht verspreiden en een longontsteking veroorzaken als mensen ze inademen. Ze komen meestal in de lucht via installaties die water vernevelen, zoals bubbelbaden en natte koeltorens. De afgelopen jaren bleken afvalwaterzuiveringsinstallaties in Nederlan...
  1 januari 2019
  Legionella Beleid en toezichtRapport
 7. Rapport RIVM verspreiding legionella: patient-controle onderzoek

  Mogelijke luchtverspreiding van Legionella door afvalwaterzuiveringsinstallaties: een patiënt-controle onderzoek RIVM.
  1 januari 2019
  Legionella Beleid en toezichtRapport
 8. Factsheet grondwater in de Omgevingsvisie

  De Omgevingswet verplicht het Rijk, provincies en gemeenten tot het opstellen van een Omgevingsvisie.
  1 januari 2019
  Grondwater Beleid en toezicht, Wet- en regelgevingSchema
 9. Kamerbrief I&W De invulling van een aantal toezeggingen uit het Wetgevingsoverleg van 26 november 2021

  In het Wetgevingsoverleg (WGO) Water dat op 26 november jl. plaatsvond, heeft de minister toegezegd de Kamer over een aantal onderwerpen nader te informeren.
  21 december 2018
  Afvalwater Lozing en onttrekking EmissieKamerbrief
 10. ACM Besluit samenvoeging Netcode en Systeemcode elektriciteit

  Deze codewijziging zorgt ervoor dat meerdere codes worden gewijzigd. Zo worden de Netcode en de Systeemcode elektriciteit samengevoegd. De voorgestelde wijzigingen komen voort uit verschillende Europese Verordeningen.
  20 december 2018
  Elektriciteit Wet- en regelgevingWetgevingsdocument
 11. VEMW Position Paper Multisites

  Het VEMW SectorTeam Multisites beoogt met dit Positionpaper een constructieve bijdrage te leveren aan de nieuwe Energiewet en kijkt uit naar de dialoog met EZK, ACM, de netbeheerders en meetbedrijven in informeel overleg en het GEN. Het SectorTeam Multisites vraagt erkenning voor een bijzondere c...
  18 december 2018
  Elektriciteit Netwerken, Wet- en regelgevingPositionpaper VEMW
 12. Rapport PBL "Meten met twee maten"

  Een studie naar de betaalbaarheid van de energierekening van huishoudens.
  18 december 2018
  Elektriciteit Gassen LeveringRapport
 13. Europese richtlijnen Energie-efficiency 2030 en Hernieuwbare Energie 2030

  Richtlijnen van de Europese Raad en het Europese Parlement
  11 december 2018
  Klimaat Wet- en regelgeving
 14. Startdocument Beleidstafel Droogte

  Het voorjaar, de zomer en het najaar van 2018 waren uitzonderlijk droog. Daardoor is aanzienlijke schade opgetreden in de landbouw en in natuurgebieden. In stedelijk en landelijk gebied was sprake van waterkwaliteitsproblemen en extra bodemdaling en funderingsschade, door lage grondwaterstanden.
  10 december 2018
  Afvalwater Drinkwater Grondwater Industriewater Proceswater Zoetwater Beleid en toezicht
 15. Gesloten Distributie Systeem (GDS): overdracht van particulier net

  Indien voor een particulier net geen ontheffing is verleend, kun je het net ontbinden of een netbeheerder aanwijzen. Een netbeheerder aanwijzen betekent dat je het eigendom van het net overdraagt aan een openbare netbeheerder.
  5 december 2018
  Elektriciteit Gassen NetwerkenGerechtelijke uitspraak, Handleiding, Wetgevingsdocument
 16. VEMW brief ACM inzake Zienswijze “Ontwerpbesluit samenvoeging Netcode en Systeemcode elektriciteit”

  Zaaknummer ACM/1 8/032994
  3 december 2018
  Elektriciteit Netwerken, Wet- en regelgeving
 17. Brabants grondwater - nu en in 2014 rapport provincie Noord-Brabant

  Beleid is gericht op het voorkomen van het toenemen van onttrekkingen en het ontwikkelen van een toekomstbestending grondwaterbeleid.
  9 november 2018
  Grondwater Beleid en toezichtRapport
 18. Uitvoeringsprogramma Aanpak opkomende stoffen in water

  Dit uitvoeringsprogramma richt zich op de stoffen die in het (water)milieu terechtkomen via industriële lozingen en huishoudens. Het accent ligt hierbij op de verbeteropgave bij de regulering van industriële puntlozingen.
  1 november 2018
  Grondwater Zoetwater Oppervlaktewater Wet- en regelgeving, Kwaliteit
 19. ACM Besluit verbeteren beveiliging persoonsgegevens (dataveiligheid)

  Verbeteren van de beveiliging van (persoons)gegevens die uitgewisseld worden door netbeheerders, leveranciers en programmaverantwoordelijken bij het uitvoeren van klantprocessen voor kleinverbruikers, met name het proces in het kader van de overstap van een kleinverbruiker naar een nieuwe energie...
  30 oktober 2018
  Elektriciteit Gassen Wet- en regelgevingWetgevingsdocument
 20. Bouw proefinstallatie ZERO BRINE-project start in Plant One

  De bouw van de Nederlandse proefinstallatie voor het Europese ZERO BRINE-project start in januari 2019 in Plant One in de Botlek. Opvallend detail: twee belangrijke onderdelen van de installatie komen van de universiteiten van Athene en Palermo en niet van een watertechnologiebedrijf.
  27 september 2018
  Proceswater Zoetwater Markt