Terug naar kennisbank

Codewijzigingsvoorstel Aansluitcode i.v.m. regels aangaande beperking laagcalorisch gas

Gassen Beleid en toezicht, Wet- en regelgeving10 januari 2020Jacques van de Worp

Brief van Netbeheer Nederland aan ACM.

De aanleiding van het voorstel is het wetsvoorstel ten aanzien van wijziging van de Gaswet betreffendehetbeperkenvandevraagnaarlaagcalorischgasvangrote afnemers .Dit wetsvoorstel is op 6 november 2019 door de minister van EZK naar de Tweede Kamer gestuurd. In het wetsvoorstel krijgt GTS op grond van artikel 10i Gaswet een nieuwe wettelijke taak krijgt om de aansluitingen van afnemers die een melding hebben gedaan conform artikel 10g lid 2 Gaswet om te schakelen of af te schakelen zodat door middel van deze aansluitingen niet langer laagcalorisch gas aan het gastransportnet kan worden onttrokken. Op grond van artikel 12b, lid 1 onder g Gaswet zenden de gezamenlijke netbeheerders aan de Autoriteit Consument enMarkt een voorstel voor de door hen jegens netgebruikers te hanteren voorwaarden met betrekking tot de wijze waarop de netbeheerder van het landelijk gastransportnet en eenafnemer als bedoeld in artikel 10g, zich bij het omschakelen of afschakelen jegens elkaar gedragen.