Terug naar kennisbank

Rapport "Het gebruik van additieven in open koelwatercirculatiesystemen"

Koelwater Beleid en toezichtRapport16 januari 2020Roy Tummers

Een scala aan additieven wordt in Nederland in open koelwatercirculatiesystemen toe-gepast. Daarbij moet onder meer worden gedacht aan anti-scalant (anti-kalkmiddelen), biociden, anti-corrosiemiddelen, tensiden (reinigingsmiddelen) etc.. Bij de meest giftige additieven, de biociden, betreft het voor het grootste deel chloor-bleekloog en varianten daarop. Daarnaast worden er niet-oxidatieve biociden ge-bruikt.

De reden voor het gebruik van additieven is om het rendement van het koelsysteem te borgen. De meeste grote bedrijven lozen het koelwater en de additieven ongezui-verd op het oppervlaktewater. Daarnaast zijn er soms kleinere koelwaterlozingen op het riool. Het is onduidelijk wat de effecten van deze lozingen zijn op de kwaliteit van het op-pervlaktewater. Dit rapport omvat in hoofdlijn twee onderdelen. Het eerste deel betreft een studie naar gebruikte additieven bij twaalf bedrijven (hoeveelheden, milieueigenschappen). Hiervoor is informatie gebruikt die is aangeleverd door de bedrijven zelf. In het tweede deel is ingezoomd op praktijkervaringen die naar voren zijn gekomen in een eerder veldonderzoek naar het gebruik van biociden in open koelwatercirculatiesystemen.