Terug naar kennisbank

Ministerie van I&W Eindrapport Beleidstafel Droogte

Beleid en toezichtRapport18 december 2019Roy Tummers

Nederland beter weerbaar tegen droogte. Droogte: een urgente opgave.

De droogte van 2018 en 2019 heeft in delen van Nederland grote maatschappelijke en economische gevolgen gehad. Om beter gesteld te staan voor volgende droogteperiodes, doet de Beleidstafel Droogte in deze eindrapportage 46 aanbevelingen. Door opvolging hiervan is Nederland beter weerbaar tegen droogte en watertekorten. Alle aanbevelingen zijn met termijnen belegd bij individuele partijen en reguliere (interbestuurlijke) projecten en programma’s, zoals het Deltaprogramma, Integraal Riviermanagement, de Beleidsnota Drinkwateren omgevingsvisies van provincies en gemeenten.Een deel van de aanbevelingen is in 2019 al geïmplementeerd. Zo hebben waterbeheerders maatregelen genomen om aanvulling van grondwater te versnellen. Ook is een handleiding verdringingsreeks opgesteld. Deze geeft helderheid over het toepassen van de verdringingsreeks en helpt partijen bij de regionale uitwerking hiervan.