Natte koeltorens en proceswater

Legionella in industriële watersystemen

De groei van legionellabacteriën in (industriële) watersystemen van waaruit water kan worden verneveld, kan blootstelling van medewerkers tot gevolg hebben. Die blootstelling kan leiden tot een gevaarlijke infectie.

Natte Koeltorens

Natte koeltorens vormen een risico voor de leefomgeving en de volksgezondheid, maar ook voor werknemers. Op grond van artikel 5, lid 1 van de Arbowet dient u dit risico te onderkennen en een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) uit te voeren. Behalve de Arbowetgeving is ook het Activiteitenbesluit milieubeheer (artikel 3.16a en b) van toepassing, alsmede specifieke maatregelen voor natte koeltorens zoals beschreven in de Activiteitenregeling milieubeheer (artikel 3.16a Activiteitenregeling) en de mogelijkheid voor nadere voorschriften in uw vergunning.

Een nieuwe koeltoren moet u melden bij het bevoegd gezag Wet milieubeheer. Dat is meestal de gemeente, maar soms de provincie of de Rijksoverheid. Het bevoegd gezag voert ook het toezicht uit. Daarbij wordt bezien of er een risicoanalyse is en een legionellabeheersplan waarin de maatregelen zijn beschreven waarmee risico’s worden voorkomen dan wel beperkt. Ook wordt gekeken naar de resultaten van de legionellamonsters die op grond van het beheersplan zijn genomen.


Proceswater

Bij de zuivering van proceswater in afvalwaterzuiveringsinstallaties kunnen onder bepaalde omstandigheden ook legionellarisico's voor de omgeving ontstaan. Over de groei en verspreiding van legionellabacteriën in waterzuiveringsinstallaties is veel minder bekend dan in het geval van koeltorens. Uit onderzoek van RIVM blijkt dat vooral biologische installaties waar nutriëntenrijk proceswater wordt gezuiverd risicovol zijn. Ook de temperatuur lijkt een factor van belang: de optimale groeitemperatuur van legionella is tussen 30 en 38 graden Celsius. Ten slotte stimuleert de beluchting de groei van legionella. Het is noodzakelijk dat er vervolgonderzoek plaatsvindt. Ook VEMW zal daarbij een rol spelen.