Terug naar kennisbank

Reactie VEMW op rapportage inzake legionellarisico’s bij AWZI’s

Legionella Wet- en regelgevingRapport6 juli 2019Roy Tummers

Legionella is voor VEMW een belangwekkend thema. Veel van onze leden zijn doende met het voorkomen en beheersen van de groei en verspreiding van legionellabacteriën. Om die reden juichen wij initiatieven gericht op het vergoten van inzicht in deze problematiek toe. Recent hebben wij kennis genomen van het rapport “Inventarisatie van legionellarisico’s bij afvalwaterzuiveringsinstallaties”, opgesteld door RIVM

Met deze brief reageert VEMW op de inhoud van het RIVM-rapport.