Missiegedreven Meerjarige Innovatie Programma (MMIP)

Programma onderzoek, ontwikkeling, pilots, demonstratie en implementatie

Waar gaat het over?

Er is als onderdeel van het Klimaatakkoord, naast de verbrede SDE++ (met innovatie- en demoprogramma’s) voor de uitrol van technologie, een Integrale Kennis- en Innovatieagenda (IKIA) opgesteld die missies voor 2050 benoemt en tussendoelstellingen voor 2030. Deze missies vragen om een commitment van overheid en bedrijfsleven en programmatische aanpak op de langere termijn. Die aanpak is vormgegeven in een 13-tal zogenoemde Meerjarige Missiegedreven Innovatie Programma’s (MMIP’s). De MMIP’s maken expliciet welke kennis- en innovatievragen volgens de huidige inzichten ingevuld moeten worden voor de verschillende technologie ontwikkelingsfases; van  onderzoek, via ontwikkeling en pilots/demonstratie tot implementatie. De MMIP’s moeten met de inzet van onderzoek bijdragen aan versterking van de maatschappelijke klimaatopgaven door uiteindelijk de toepassing van nieuwe, innovatieve technologie die CO2-emissie reduceert (met als instrument SDE++).

Wat betekent dit voor u?

Voor de industrie zijn de drie meest relevante MMIP’s:
  • MMIP6: Sluiten industriële kringlopen, met circulaire en biobased grondstoffen en producten, het ontwerp van en de inbedding van nieuwe circulaire ketens en toepassing van CCS;
  • MMIP7: CO2-vrije industriële warmte, met warmtehergebruik, -opwaardering en -opslag, geothermie, klimaatneutrale brandstoffen, systeemconcepten en proces-efficiëntie;
  • MMIP8: CO2-vrije elektriciteit productie, flexibilisering (vraag en aanbod), productie van waterstof en andere moleculen en industriële elektrificatie.

Voor de gebouwde omgeving zijn de volgende programma’s van belang:

  • MMIP3: Versnelling energierenovaties in de gebouwde omgeving;
  • MMIP4: Duurzame warmte en koude in de gebouwde omgeving (individuele en collectieve systemen).

Wat is de status van dit dossier?

De uitvoering van het MMIP is in handen van de Topsector Energie, met als – voor VEMW-leden - relevante afdelingen de TKI Energie en Industrie en de TKI Urban Energy. De instelling helpt bedrijven, kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties samen te werken aan het energiesysteem van de toekomst. Door het stimuleren van nieuwe initiatieven die de transitie naar duurzame energie versnellen. Hiermee wordt nieuwe bedrijvigheid gecreëerd en de internationale concurrentiepositie versterkt. Geïnteresseerde bedrijven kunnen zich rechtstreeks melden bij TKI of bij VEMW.