Terug naar kennisbank

Rapport Ministerie van Financien "Fiscale vergroening en grondslagerosie. Bouwstenen voor een beter belastingstelsel"

Elektriciteit Gassen Klimaat Warmte Emissie, SubsidieRapport1 mei 2020Jacques van de Worp

In dit rapport zijn door het ministerie van Financiën in samenwerking met de ministeries van EZK, LNV, I&W en BZK verschillende opties voor verdere fiscale vergroening in kaart gebracht.

FiscalevergroeningNederland staat voor een grote maatschappelijke uitdaging op het gebied van klimaat en milieu. Nederland heeft zich gecommitteerd aan het klimaatakkoord van Parijs om de opwarming van de aarde te beperken tot minder dan twee graden Celsius ten opzichte van het pre-industriële tijdperk en te streven om de opwarming beperkt te houden tot anderhalve graad. In de Europese Unie is dit vertaald in de ambitie om de CO2 -uitstoot met 40% te reduceren in 2030. In het kader van de Green Deal zet de Europese Commissie in op een ambitieuzer percentage van 50% of 55%. In de Nederlandse klimaatwet is de Parijsdoelstelling vertaald naar 95% CO2 -reductie in 2050 en een tussenambitie van 49% reductie in 2030. Het Nederlandse klimaatakkoord bevat maatregelen om de CO2 -uitstoot in 2030 met 49% te reduceren. Ook de verbetering van natuur- en luchtkwaliteit vragen constante aandacht. Het beprijzen van externe milieukosten via milieubelastingen kan een goed instrument zijn om bij te dragen aan het behalen van milieuwinst. Naast het feit dat milieubelastingen als doel hebben om overheidsopbrengsten te genereren geven deze beprijzingsmaatregelen de markt een prikkel om externe milieukosten te reduceren en geven daarbij de ruimte om die reductie in te vullen waar dat het meest efficiënt is. Maar beprijzing via belastingen is zeker niet het enige instrument. Bij het overwegen van beleidsmaatregelen zal dan ook een afweging moeten worden gemaakt tussen beprijzing, normering en subsidiering. Dit rapport richt zich op mogelijke maatregelen voor verdere vergroening van het belastingstelsel. Doel van het onderzoek is het om beleidsopties te schetsen voor een volgend kabinet. Succesvol milieubeleid leidt echter ook tot erosie van grondslagen van milieubelastingen. Daarom wordt in dit rapport tevens een analyse gemaakt van de ontwikkeling van de opbrengsten van de huidigemilieubelastingen. Dit ook naar aanleiding van de toezegging van het Kabinet in de kabinetsappreciatie op het voorstel voor hoofdlijnen van een klimaatakkoord1 om in het rapport bouwstenen voor verbetering van het fiscale stelsel aandacht te besteden aan de gevolgen van de klimaat en energietransitie voor de inkomsten uit milieubelastingen.

Bron: Minisiterie van Financien