Subsidiëring

Breed scala aan stimuleringsinstrumenten voor klimaat en milieumaatregelen

De overheid heeft een breed scala aan stimuleringsinstrumenten opengesteld om maatregelen  die financieel-economisch nog niet doelmatig zijn, te ondersteunen en in de praktijk mogelijk te maken. De instrumenten variëren van innovatie (MMIP, EU Innovatiefonds) tot eerste toepassingen (DEI) en brede uitrol (SDE++), alsmede fiscale instrumenten (EIA, MIA, Vamil).

DEI

De regeling Demonstratie Energie en klimaat Innovatie (DEI+) kent vijf thema’s waarvan voor de industrie van belang zijn: energie-innovatie (efficiënt energiegebruik), CO2-reductie en waterstof (hernieuwbare energie).

Fiscale instrumenten: EIA, MIA, Vamil

De overheid heeft een drietal fiscale instrumenten opengesteld, waarbij investeringen in energie- en milieutechnologie fiscaal aftrekbaar worden gemaakt. De Energie-investeringsaftrek (EIA) geldt voor duidelijk omschreven investeringen (specifiek) én voor maatwerkinvesteringen (generiek) die een forse energiebesparing opleveren. Voor die investeringen kan 45 procent van de investeringskosten afgetrokken worden van de fiscale winst. Investeringen in milieuvriendelijke technieken kunnen worden afgetrokken via de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).

MMIP

De vanuit het Klimaatakkoord benoemde doelstelling voor 2030 (49% emissiereductie) en missie voor 2050 (klimaatneutraliteit) vragen om een commitment van  overheden, onderzoeksinstellingen en het bedrijfsleven, en een programmatische aanpak op langere termijn. Dat heeft vorm gekregen in de zogenoemde Meerjarige Missiegedreven Innovatieprogramma’s (MMIP’s). Deze MMIP’s zullen de prioriteiten bepalen voor de subsidieregelingen vanaf 2020. Voor de industrie zijn de volgende MMIP’s van belang:
  • MMIP 6: Sluiting van industriële kringlopen;
  • MMIP 7: CO2-vrij industrieel warmtesysteem;
  • MMIP 8: Elektrificatie en radicaal vernieuwde processen.

EU Innovatiefonds

Het innovatiefonds van de Europese Commissie heeft als doel om het wereldwijde concurrentievermogen van koolstofarme technologieën in verschillende sectoren in Europa te vergroten. Projecten voor de ontwikkeling van koolstofarme technologieën in energie-intensieve industrieën, innovaties op het gebied van hernieuwbare energie, energieopslag en koolstofopvang komen in aanmerkingen voor steun uit het innovatiefonds voor innovatieve klimaatactie, dat een budget van 10 mrd euro omvat. Ook hier vindt toekenning plaats in de vorm van tenders.

SDE++

De regeling Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++) is een instrument dat vanaf 2020 een belangrijke ondersteuning moet bieden aan CO2-emissiereductie in de industrie door uitrol van een bewezen technologie die nog niet doelmatig kan worden ingezet door een onrendabele top. De SDE++ moet een meerjarige zekerheid voor investeerders bieden, gaat uit van techniekneutraliteit en toekenning op basis van een tender (€/ton CO2).