GDS

Een particulier net en dan?

Het kan zijn dat u als zakelijke gasgebruiker gas doorlevert aan anderen (derden). Het kan ook zijn dat u via de aansluiting van een ander bedrijf gas afneemt. Vaak is er dan sprake van een net. Eenieder die beschikt over het eigendom van een net moet voor dat net een netbeheerder aanwijzen. Wanneer uw net voldoet aan een aantal eisen is er wellicht sprake van een Gesloten distributiesysteem (GDS). In dat geval kunt u een ontheffing aanvragen van de plicht om een netbeheerder aan te wijzen. Het belang van de regeling is ook een derde aangeslotene op een GDS non-discriminatoir toegang te verschaffen tot de gasmarkt zodat deze een vrijheid heeft om zelf een leverancier te kiezen.

Rol VEMW
VEMW kan u adviseren over uw specifieke situatie. Beschikt u over een net of bent u aangesloten op een net van een ander; VEMW kent uw rechten en plichten. Als u eigenaar bent van een net kan VEMW u van dienst zijn bij het in kaart brengen van de gevolgen.  VEMW kan u ook begeleiden bij het aanvragen van een ontheffing voor een gesloten distributiesysteem.

Installatie, Net of directe lijn
Uit de Gaswet volgt dat op een openbaar net kan worden aangesloten een:

  •  Installatie

U beschikt over een installatie als er zich achter uw overdrachtspunt geen andere natuurlijke- of rechtspersonen bevinden die zijn aangesloten op uw gasverbindingen.

  •  Een ander net

U beschikt over een net als er naast uzelf ook één of meer andere natuurlijke- of rechtspersoon beschikken over een aansluiting op uw gasverbindingen.

Er is sprake van een directe leiding (DL) als u beschikt over eigen gassopwekking die voorziet in uw eigen behoefte en de behoefte van andere natuurlijke en of rechtspersonen die ook zijn aangesloten op uw stelsel van verbindingen.

Op onze website vindt u een handig VEMW-schema om na te gaan of er sprake is van een net, GDS, installatie of directe leiding.

Gesloten distributiesysteem
Er is pas sprake van een gesloten distributiesysteem (GDS) als uw net voldoet aan een aantal voorwaarden:

  • het net moet liggen binnen een geografisch afgebakende industriële locatie, commerciële locatie of locatie met gedeelde diensten;
  • er mogen niet meer dan 500 afnemers zijn aangesloten;
  • er morgen geen huishoudens zijn aangesloten.

Ontheffingsgronden
Als uw net voldoet aan de GDS-voorwaarden is er sprake van een gesloten distributiesysteem. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) kan u dan een ontheffing verlenen van de plicht om een netbeheerder aan te wijzen. Een ontheffing kan verleend worden op de volgende twee gronden:

  1. het bedrijfs- of productieproces van de gebruikers van een gesloten distributiesysteem is om specifieke technische of veiligheidsredenen geïntegreerd, of
  2. het gesloten distributiesysteem transporteert primair gas voor de eigenaar van dat systeem of de daarmee verwante bedrijven.

Gevolgen
Als de ACM u ontheffing verleent heeft dat een aantal belangrijke gevolgen. U zult aan een groot aantal eisen uit de Gaswet moeten voldoen. Het kan ook zijn dat uw aanvraag wordt afgewezen of dat er geen sprake is van een GDS, maar wel van een net. Dan zult u een netbeheerder moeten aanwijzen of het net moeten ontbinden. Een netbeheerder aanwijzen gaat gepaard met de overdracht van de economische waarde van het net aan een andere partij. Dat proces is beschreven in de AMvB waarde vaststelling. VEMW kan u adviseren.

Leden lezen hieronder meer over de plichten van een eigenaar van een GDS en de derdentoegang.

 

Login

Persberichten Nieuws