Elektriciteitsmarkt

Het verband tussen de elektriciteitsmarkt en uw kosten

De productie, handel en levering van elektriciteit staan - in tegenstelling tot het transport en de distributie – bloot aan marktwerking. Voor u als zakelijke gebruiker van elektriciteit is een goed functionerende elektriciteitsmarkt van direct belang. Het draagt bij aan uw leveringszekerheid, keuzevrijheid en efficiënte elektriciteitsprijzen.

Benchmark Inkoop Energie

VEMW organiseert jaarlijks de Benchmark Inkoop Energie. Hierin worden de leveringsprijzen en inkoop- en prijsstrategieën van leden kosteloos en anoniem vergeleken. De vergelijking maakt inzichtelijk  hoe goed uw bedrijf presteert in de inkoop van energie t.o.v. gelijksoortige zakelijke gebruikers.

De Stemming!

De Stemming is een uniek overzicht van de dagelijkse elektriciteits- en gasprijzen. Dit prijsoverzicht is uitgesplitst naar de verschillende energieproducten. Daarnaast geeft De Stemming een historisch overzicht van de energieprijzen. VEMW publiceert De Stemming elke werkdag, exclusief voor VEMW-leden.

Handelsplaatsen

Op de verschillende elektriciteitsmarkten worden verschillende producten verhandeld, met bijbehorende voorwaarden en hun eigen prijzen. Vraag en aanbod bepalen op deze markten wie voor welke prijs elektriciteit koopt en wie voor welke prijs elektriciteit produceert. De belangrijkste markten zijn de Ice Endex en de Nord Pool.

Inkoop

Onder inkopen wordt verstaan het inkopen van elektriciteit of gas op een markt. De behoeften van uw bedrijf bepalen uw inkoop- of prijsbeleid: inkopen kan op de lange of korte termijn, met weinig of veel risico’s, alleen of collectief,  gespreid of in een keer.

Marktrollen

Op de elektriciteitsmarkt kennen verschillende partijen verschillende rollen. Alle marktrollen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een goede inrichting van de marktwerking en hebben een groot belang bij een optimale marktfacilitering.

Prijsvorming

De elektriciteitsprijs komt tot stand onder invloed van verschillende factoren aan zowel de aanbod- als vraagkant. Voor aanbod zijn de prijs van gas, kolen en CO2 van grote invloed, en is de vraag of het waait en/of de zon schijnt van groeiend belang. Aan de vraagzijde kan dynamische vraag de marktprijs beïnvloeden. Doordat de Nederlandse elektriciteitsmarkt gekoppeld is aan omringende landen zijn vraag, aanbod en weersomstandigheden in de ons omringende landen ook steeds meer een bepalende factor. Deze factoren tezamen vormen uiteindelijk de marktprijs.

Producten

Op de elektriciteitsmarkt worden verschillende producten verhandeld. Korte termijn producten worden aangeboden op de spotmarkt; op de termijnmarkt koopt u producten met een levering op een termijn langer dan een dag (week, maand, kwartaal, jaar etc.). Het is belangrijk om te weten hoe u als zakelijke elektriciteitsgebruiker in uw behoefte aan elektriciteit kunt worden voorzien en welke producten daarvoor geschikt zijn.

Transparantie

Transparantie omvat de garantstelling dat alle marktdeelnemers handelen op basis van dezelfde kennis. Dit is een voorwaarde voor een effectieve elektriciteitsmarkt. Om handel met voorkennis en marktmanipulatie te voorkomen moeten o.a. netbeheerders, producenten en verbruikers marktrelevante informatie tijdig openbaar maken. Om te weten waar u deze marktrelevante informatie kunt vinden en welke informatie u moet rapporteren, moet u deze spelregels voor de elektriciteitsmarkt kennen.