Kennisbank

VEMW heeft beschikbare kennis in de vorm van documenten ondergebracht in de kennisbank. Met behulp van de keuzes uit het Thema, Onderwerp, Publicatietype en al of niet met gebruikmaking van een of meer trefwoorden, kun je zoeken in de kennisbank. Documenten waar een slotje bij wordt getoond, zijn exclusief voor onze leden. Mocht een document ontbreken, stuur ons dan een bericht met informatie over wat er ontbreekt.

 1. Handboeken Belastingdienst "Milieubelastingen en heffingen"

  Het Handboek Milieubelastingen is een toelichting op de Wet belastingen op milieugrondslag. In het handboek vindt u informatie over de belasting op leidingwater, de kolenbelasting, de energiebelasting, afvalstoffenbelasting en de vliegbelasting.
  1 augustus 2023
  Elektriciteit Gassen Drinkwater Belastingen, Prijzen en tarievenHandleiding
 2. Rapport frontier economics "Carbon price floor for electricity generation and industry"

  A study for the Dutch Ministry of Finance The customer tax, customs, and international tax directorate.
  5 juni 2023
  Elektriciteit Klimaat Belastingen, Prijzen en tarievenRapport
 3. Energiebelastingen en ODE plus handige Rekentool

  Overzicht en Rekentool van de tarieven voor de energiebelastingen, de Opslag Duurzame Energie (ODE) en belastingvermindering vanaf respectievelijk 1998 en 2013.
  28 april 2023
  Elektriciteit Gassen Waterstof Belastingen, Prijzen en tarieven
 4. Monitor ACM "Groothandelsprijzen elektriciteit"

  In deze monitor geeft de ACM inzicht in de ontwikkeling van de elektriciteitsprijs op de groothandelsmarkten in Nederland en andere Europese landen
  4 april 2023
  Elektriciteit Prijzen en tarievenSchema
 5. VEMW Benchmark Inkoop Energie

  Elk jaar organiseert VEMW de Benchmark Inkoop Energie: dé benchmark die u inzicht geeft in uw inkoopresultaten van elektriciteit en gas. Het loont om te weten wat u betaalt ten opzichte van andere zakelijke energiegebruikers! De benchmark is online, veilig en snel in te vullen.
  1 april 2023
  Elektriciteit Gassen Prijzen en tarieven, LeveringJaarverslag, Rapport
 6. Nettarieven elektriciteit 2023 (landelijke en regionale netbeheerders)

  VEMW vat ieder jaar de ingediende én de vastgestelde maximale nettarieven elektriciteit van de afzonderlijke netbeheerders samen en publiceert die in een handig overzicht. Leden kunnen ze gratis downloaden.
  28 november 2022
  Elektriciteit Netwerken, Prijzen en tarieven
 7. Rapport DNB: "Hoe raken de energiekosten het Nederlandse bedrijfsleven"

  Deze studie is een van de eerste om de signalen en gevolgen van de hogere gas- en elektraprijzen kwantitatief en meer systematisch in beeld te brengen.
  1 juli 2022
  Elektriciteit Gassen Prijzen en tarievenRapport
 8. Rapport Ecorys "The value of lost load for electricity in the Netherlands"

  Een beschrijving van het onderzoek om de Nederlandse VoLL te bepalen volgens de methodiek zoals beschreven in ACER-besluit 23/2020. Het doel van dit onderzoek is het bepalen van de Nederlandse VoLL, uitgedrukt in €/MWh, volgens de ACER-methodologie.
  1 juni 2022
  Elektriciteit Prijzen en tarieven, LeveringRapport
 9. TenneT tariefprognoses 2023-2024

  Presentatie van Tennet aan de leden van VEMW over de prognoses van de nettarieven voor 2023 en 2024. In deze presentatie toont Tennet de implicaties van de realisaties 2021 op de tarieven voor het jaar 2023 en geeft het een doorkijk richting 2024.
  17 mei 2022
  Elektriciteit Prijzen en tarievenPresentatie
 10. ACM Openbaar Besluit Beslissing op het bezwaarschrift van de VEMW tegen het Tarievenbesluit Elektriciteit Stedin Netbeheer B.V. voor het jaar 2021.

  Ons kenmerk: ACM/UIT/569549Zaaknummer: ACM/21/049684Datum: 15 december 2021
  15 december 2021
  Elektriciteit Netwerken, Wet- en regelgeving, Prijzen en tarievenWetgevingsdocument
 11. Rapport PWC "De energietransitie en de financiële impact voor netbeheerders"

  Dit rapport heeft tot doel om bij te dragen aan de feitenbasis rondom de financierbaarheid van de energietransitie voor de netbeheerders.
  15 april 2021
  Elektriciteit Klimaat Beleid en toezicht, Netwerken, Prijzen en tarievenRapport
 12. CE Delft Rapport "Evaluatie ODE"

  In dit onderzoek wordt de doeltreffendheid en doelmatigheid van de ODE beoordeeld in het licht van de doelstelling van de ODE: een transparante financiering van de SDE-regeling.
  9 april 2021
  Elektriciteit Gassen Belastingen, Prijzen en tarievenRapport
 13. Tariefstijging ODE inkoop elektriciteit: effecten op kosten en CO2-emissie glastuinbouw

  Studie door Wageningen University and Research
  1 juni 2020
  Elektriciteit Markt, Prijzen en tarieven, EmissieRapport
 14. Regeling tot wijziging van de Regeling garanties van oorsprong en certificaten van oorsprong

  Nr. 69604 Regeling van de minister van EZK nr. WJZ/ 19226119,
  17 december 2019
  Elektriciteit Klimaat Beleid en toezicht, Wet- en regelgeving, Prijzen en tarieven
 15. Geschilbeslechting Tennet/RWE: berekening van de bedrijfstijd (600 uur)

  In dit geschil speelt de vraag op welke wijze de bedrijfstijd moet worden berekend. Dat is belangrijk om te bepalen welk transportafhaneklijk tarief van toepassing is. Wie krijgt gelijk?
  13 oktober 2019
  Elektriciteit Prijzen en tarievenGerechtelijke uitspraak
 16. Rapport Verkenning mogelijkheden flexibilisering nettarieven

  Dit rapport voert een verkenning uit naar de toepassing van flexibele nettarieven voor het netbeheer. Wordt het net efficienter gebruikt en zijn besparingen mogelijk als afnemers hun netgebruik zouden aanpassen? Zouden netverzwaringen dan kunnen worden uitgespaard.
  23 mei 2019
  Elektriciteit Netwerken, Prijzen en tarievenRapport
 17. OTE Rapport "Belemmeringen in nettarieven"

  De Overlegtafel Energievoorziening heeft onderzocht of de nettarieven belemmeringen vormen voor de totstandkoming van een efficiënte, betrouwbare en duurzame energievoorziening en hoe belemmeringen kunnen worden weggenomen.
  1 mei 2018
  Elektriciteit Prijzen en tarievenRapport
 18. Besluit ACM wijziging Periodieke Aansluitvergoedingen en maatwerkaansluitingen (PAV)

  In dit besluit is vastgesteld welke werkzaamheden een netbeheerder verricht voor het beheer en de vervanging van een maatwerkaansluiting, de zogenaamde periodieke aansluitvergoeding (PAV) en welke werkzaamheden moeten worden berekend door de netbeheerder.
  17 oktober 2017
  Elektriciteit Wet- en regelgeving, Prijzen en tarievenWetgevingsdocument
 19. Eindrapportage Berenschot "Onderzoek naar nettarieven en flexibiliteit"

  In dit rapport is de relatie tussen flexibiliteit en nettarieven en de toegevoegde waarde van meer dynamische tarieven voor flexibiliteit onderzocht.
  16 augustus 2016
  Elektriciteit Prijzen en tarievenRapport
 20. VEMW Rekenmodel volumekorting

  Afnemers die een vlak afnameprofiel kennen met een elektriciteitsverbruik tussen de 50 en 250 GWh, kunnen in aanmerking komen voor een reductie op de transportkosten elektriciteit. Met deze rekentool kunt u berekenen of u ervoor in aanmerking komt en wat de korting is.
  1 januari 2014
  Elektriciteit Prijzen en tarieven, AansluitingSchema